Omsorgstjenester i fremtidens Drammen: - Ikke penger til den beste løsningen, som i de fleste tilfeller er den dyreste

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.1. januar 2020 slås kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker sammen og etablerer Drammen kommune. Målet er at du som innbygger i den nye kommunen skal merke minst mulig til selve overgangen ved årsskiftet, og være trygg på at du får de samme tjenestene som før.

En del tjenester og tilbud er ulike i de tre kommunene, og det vil ta noe tid før politikerne bestemmer hvordan tjenestetilbudet skal samordnes i den nye kommunen. Innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, får i disse dager brev med informasjon om sitt tjenestetilbud fra nyttår.

Det er et mål for Drammen kommune at alle innbyggere skal kunne leve gode liv hele livet i sitt eget nærmiljø. Alle innbyggerne skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig. Fremtidens hjemmetjeneste vil være en tjeneste hvor egenmestring og teknologi har større fokus enn i dag. Innbyggernes mål og hva som er viktig for den enkelte skal vektlegges når tjenestene skal planlegges.

Både innenfor omsorgsområdet og de andre sektorene i kommunen, vil det være behov for å harmonisere priser og tjenestenivå. I de tre kommunene som etablerer Drammen kommune fra årsskiftet, er det gjort ulike politiske prioriteringer og valg innenfor en rekke områder.

Det vil ikke være penger nok til å velge den beste løsningen, som også i de fleste tilfeller vil være den dyreste løsningen. Derfor vil politikerne bli nødt til å ta noen valg som kan være vanskelige. Dette kan være valg av ulike tiltak eller virkemidler innenfor en sektor, eller valg mellom ulike sektorer. Det som imidlertid er sikkert, er at en ny stor kommune vil være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer enn det dagens tre kommuner er.

Vi vet at andelen eldre vil øke i årene som kommer, og om 20 år er vi mer enn dobbelt så mange over 80 år som i dag. Det betyr at det vil være flere som vil ha behov for tjenester fra kommunen. Samtidig vil det bli færre i yrkesaktiv alder som blant annet kan arbeide innenfor omsorgstjenestene. Det krever at kommunen legger gode planer for hvordan vi skal sikre gode omsorgstjenester også i fremtiden. For å være en konkurransedyktig arbeidsgiver og kunne yte tjenester av god kvalitet, vil hele stillinger til alle være et satsingsområde.

De fleste eldre er heldigvis aktive og beholder god helse langt inn i alderdommen. Vi tror at fremtidens eldre vil ha andre forventninger til hva kommunen skal bidra med enn det eldre har hatt til nå. Vi ser at dette allerede er i ferd med å endre seg.

Mange har flyttet til leiligheter som er godt tilrettelagt for hele livsløpet og ønsker å få tjenester i denne boligen framfor å flytte i en omsorgsbolig eller på sykehjem når de får behov for hjelp. Vi blir stadig mer vant til teknologiske hjelpemidler og mange vil forvente at det er noe kommunen vil tilby mer av framover.

For å beholde god helse i eldre år, er aktivitet og fellesskap viktig. Kommunen vil legge til rette for at alle kan få mulighet til å delta på ulike aktivitetstilbud. På sykehjemmene og i knutepunktene, som skal etableres i alle kommunedelene, vil det være mulig å engasjere seg i frivillig arbeid, delta på kurs, på kulturarrangementer eller i trimgrupper.

Samarbeid med frivillige for å skape disse møteplassene, samt trivsel på sykehjemmene, vil være helt nødvendig og et viktig satsingsområde. Det vil også fortsatt være kafédrift på de fleste sykehjemmene hvor det vil være mulighet for en matbit eller en kopp kaffe.

Hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi er satsingsområder. Det betyr blant annet at tjenesteyterne i større grad kommer til å legge til rette for at den enkelte skal mestre oppgavene selv, for eksempel gjennom å trene på å gå i trappen, smøre mat eller dusje uten hjelp. Teknologiske løsninger som kan bidra til at den enkelte mestrer dagliglivet uten personhjelp, vil være førstevalget dersom det dekker behovet. Eksempler på dette er medisindispensere som minner på at det er tid for å ta medisiner, eller teknologi som kan øke den enkeltes trygghet, som GPS eller døralarm som varsler når noen går ut.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten for å sikre gode og helhetlige pasientforløp vil også være et viktig satsingsområde. Innbyggerne skal være sikre på å bli godt ivaretatt i overgangene mellom sykehus og kommunens tjenester og være trygge for at informasjonsflyten er god mellom de ulike forvaltningsnivåene.

For brukere av kommunens omsorgstjenester er det viktig å styre hverdagen selv i størst mulig grad. Kommunen vil legge til rette for dette bl.a. ved å innføre et bookingsystem hvor en tjenestemottaker selv kan velge når han skal motta tjenester. Avlastning og praktisk bistand er eksempler på tjenester hvor dette vil være aktuelt. Det betyr for eksempel at brukerne får et vedtak på et antall avlastningshelger/uker i løpet av et år og selv kan booke tid for når de ønsker avlastningen. Det samme kan gjelde for hjemmehjelp ved at brukerne kan booke når hjemmehjelpen skal komme til dem.

Når andelen eldre øker, øker også andelen som får en demenssykdom. Det vil derfor være viktig å videreutvikle de gode dag- og aktivitetstilbudene som finnes spesielt tilrettelagt for personer med demens, også for personer i tidlig fase av sykdommen. Dette bidrar til at flere kan bo hjemme lenger.

Selv om de fleste vil ønske å få tjenestene i eget hjem i fremtiden, vil det også være behov for å bygge nye, gode heldøgns omsorgsplasser og sykehjem i kommunen i tillegg til de vi allerede har. Dette tilbudet er rettet mot personer med omfattende hjelpebehov, alvorlig syke og døende samt personer med demens. De første nye heldøgns omsorgsplassene er planlagt i Krokstadelva, og politikerne har prioritert dette i budsjettet for 2020. Målet er at det skal stå ferdig i 2023.

Tidlig i 2020 skal det etableres et lavterskel mottak for innbyggere med psykiske lidelser og rusavhengighet. Her kan innbyggere henvende seg og få et tilbud uten lang ventetid og saksbehandling. Det planlegges tilbud som individuelle samtaler og ulike kurs- og gruppetilbud, hvor det å mestre dagliglivet og finne meningsfulle aktiviteter vil være i fokus. Kommunen vil samarbeide tett med brukerne for å utvikle dette tilbudet for å sikre at vi gir tjenester som virker.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer vil ofte trenge bistand fra kommunen for å ha gode og trygge boliger hvor det er mulig å motta tjenester. En stor kommune som Drammen nå blir, vil kunne utvikle gode bolig- og tjenestetilbud som kan dekke et vidt spekter av behov. Meningsfull aktivitet med særlig fokus på arbeidsrettet aktivitet er et særlig viktig satsingsområde.

Drammen kommune har som mål å bli Norges mest innovative kommune. Det gjelder også på omsorgsfeltet. For at vi skal lykkes med å utvikle en fremtidsrettet eldreomsorg, trenger vi innbyggernes råd. Politikere og dyktige fagfolk vil jobbe sammen med innbyggere om hvordan omsorgstjenestene skal utvikles, og kommunens begrensede ressurser skal benyttes, for å møte fremtidige behov på best mulig måte. Jeg håper det er mange innbyggere som ønsker å delta i dette arbeidet og som vil melde seg når invitasjonen om å være med å utvikle fremtidens omsorgstjenester kommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken