Reguleringsplanen for utbyggingen av Fjordbyen på Lierstranda har vært godkjent siden høsten 2013. En mulig etablering Fjordbyen vil være fint, og vil bidra til å ytterligere utvikle Lier og Drammen på en positiv måte.

Men reguleringsplanen og den etterfølgende «masterplanen» fra 2014 er bare et utgangspunkt for etableringen av Fjordbyen, ikke en garanti for etablering. En etablering som vil koste milliarder. Det er to hovedutfordringer vedrørende Fjordbyen.

LES OGSÅ: Fra eget drivhus

Det er betydelige usikkerheter knyttet til grunnforholdene på Lierstranda. Det er rett og slett usikkert om alle de storslagne planene om en miljøvennlig fjordby med integrert økologisk landbruk lar seg realisere teknisk sett. Kompetente ingeniører og geologer er av den oppfatning at det er store vansker og risiko knyttet til utfylling, andre endringer av grunnen med mer som Fjordbyen skal bygges på.

Dette er betenkeligheter som tydelig er uttrykt i «masterplanen». Men disse problemene synes ikke å være med i den løpende politiske debatten i Lier og Drammen. Tvert imot. I den politiske debatten om kommunesammenslåing behandles Fjordbyen som en fysisk realitet.

LES OGSÅ: Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

Markedet må faktisk ville bygge Fjordbyen. Det er her snakk om gigantiske investeringer. I tillegg til de forannevnte tekniske problemer, må investorene være villig til å ta sjansen på at markedet faktisk vil ha de dyre boligene og kontorlokalene som planlegges i Fjordbyen.

Det er et faktum at næringslokaler og boliger på det prisnivået det her er snakk om, har et begrenset antall mulige kjøpere og leietakere.

LES OGSÅ: «Drammensfjorden kommune»

Videre er det av betydning at det også planlegges en gigantisk utbygging i Fjordbyens nærmeste nabolag; Gullag. Denne utbyggingen vil være ferdig lenge før Fjordbyen, og vil dermed avta en betydelig del av etterspørselen etter kostbare boliger ved sjøen og dyre kontorbygg – signalbygg for brukerne.

Arbeidsmarkedets endring i retning av mer hjemmearbeid synes for øvrig å være fraværende i debatten om utviklingen av Fjordbyen.

LES OGSÅ: Folkeavstemning gir ikke rett bilde

På tross av ovennevnte usikkerhet behandles Fjordbyen som en realitet i den politiske debatten hva angår både kommunesammenslåing og fortsatt deltakelse i Buskerudbyen (bompengebyen Drammen).

Det heter blant annet at Lier ikke alene er stor nok eller har kraft nok til å utvikle Fjordbyen, derfor må Lier bli en del av Drammen.

LES OGSÅ: Om superhelter og borgervern

En annen gjenganger i debatten er at «vi ikke kan melde oss ut av Buskerudbyen fordi da forsvinner den infrastrukturen vi trenger for å etablere Fjordbyen og det nye sykehuset».

Det kan her nevnes at vei til nytt sykehus på Lierstranda/ Brakerøya uansett ikke var tatt inn i Nasjonal transportplan (offentliggjort 29.02.16). En annen nyttig opplysning er at, ifølge avisen Drammens Tidende, det allerede er brukt 50 millioner.

LES OGSÅ: Dette kan det koste deg

Dersom disse argumentene og tankesettene knyttet til Fjordbyen får gjennomslag kan resultatet i verste fall bli at Lier ender opp med kommunesammenslåing begrunnet med utvikling av Fjordbyen, men ingen Fjordby.

Fortsatt deltakelse i Buskerudbyen, for å utvikle en fjordby som ikke blir bygget, kan bli en annen konsekvens.

Lier Frp ønsker at fjordbyplanene stilles i bero til grunnforholdene på Lierstranda er skikkelig undersøkt og vurdert. Dette for å få avklart om prosjektet er teknisk gjennomførbart og økonomisk lønnsomt.

LES OGSÅ:

* Drammen - en by i Lier kommune

* Et spøkelse kan juble

* Paradise Hotel på hjul