Fremmede arter, svartelistede arter, invaderende arter. Ikke så kjært barn har mange navn. Varoa midden kom med kongelig import. Brunskogsneglen med hagesentrene. Russekål med kornimport.

Det er dessverre ikke mulig å utrydde mange av disse artene som har invadert oss, og som i verste fall kan forrykke det finslipte økosystemet, redusere biomangfoldet, kort sagt livsgrunnlaget vårt. Derimot kan vi, og må vi, begrense de svartelistede artene der de gjør størst skade.

Mange kjenner til konnerudmetoden mot brunskogsneglen, og de lærde strides om det var dugnadsånden, nematodene eller tilfeldighetene som var utslagsgivende for suksessen. Det vil si, vi trenger flere år før akkurat det kan fastslås. Men brunskogsneglene er kommet for å bli i landet.

22. mars 2017 bestilte Miljøpartiet De Grønne en melding om svartelistede arter i kommunens miljøutvalg i Lier.

27. september samme år responderte rådmannen med en meget god melding der det blir utlovet informasjon til befolkningen, samt klare anvisninger knyttet til den fireårige kommuneplanen som skal vedtas i 2018.

Det er nå viktig å bidra til rådmannens kartlegging, og vi setter derfor pris på at det nå er blitt fokusert på rynkerosen ved Drammensfjorden.

Dette bildet viser den svært invaderende vinterkarsen, som spres massivt ved veiutbygginger. Sannsynligvis fordi maskinene ikke har vært tilstrekkelig rengjort, eller fordi frø følger masser tilkjørt.

Bildet er tatt ved den siste veiutvidelsen med gang-/sykkelsti i Vestsideveien.

Vinterkarsen lar seg nappe opp og tørke når det er noen enkle eksemplarer. Men når det er slik bildet viser, hundretusener av dem, blir det verre.

Statens vegvesen følger ikke sine egne retningslinjer. Forskrift om fremmede organismer, hjemlet i Naturmangfoldloven, fungerer ikke i praksis.

Miljøpartiet De Grønne utfordrer alle partier og folk flest til å ta bilder og engasjere vår lokale presse slik at det blir tatt tak i de verste problemene.

Sunnhetstilstanden i naturen bestemmer mulighetene våre barnebarn har til livsutfoldelse og overlevelse. Derfor er dette arbeidet uhyre viktig.