Fylkesmannen må verne Klinkenberghagan

Av
DEL
Miljøpartiet De Grønne i Lier beklager vedtaket i Kommunestyret til klagesak 9/2019 om utbyggingsplanene av Klinkenberghagan, der klagene kun delvis tas til følge. Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter og betenkelige forhold knyttet til den planlagte utbyggingen.

Leserbrev 

Vår oppfordring til Fylkesmannen er derfor at klagene tas til følge, at reguleringsplanen ikke kan godkjennes og at arealene tilbakeføres til LNF-område.

LES OGSÅ: Klinkenberghagan og nattesøvnen

Det har kommet en rekke godt begrunnede klager på utbyggingsvedtaket.

Klagene begrunnes blant annet med fare for flom og skadekonsekvenser ved stadig større vannføring. Klimaet endrer seg og vi får stadig mer ekstremnedbør. Derfor må vi hindre inngrep som ødelegger den naturlige flomdemping som Klinkenbergskogen utgjør.

Når vi vurderer konsekvensene av utbygging, må vi se dette i et generasjonsperspektiv og sikre bærekraftig utvikling. Gårdbrukerne som bor på nedsiden føler de er glemt. Det må vi ta på alvor. Både økt boligbygging, økt asfaltering og terrengtilpasning medfører mer vann som må ledes bort fra utbyggingsområdene. Eiendommene som grenser til Nordalbekkens nordre løp er også spesielt utsatt. Norddalbekken er trolig det bekkeløpet som vil bli mest utsatt for sterkere vannføring etter ferdig utbygging.

Vannet har enorm kraft og utbygging må ikke gå på bekostning av dem som bor nedstrøms og som driver landbruk. Det er i hvert fall ikke bærekraftig utvikling. Det kan bli skader av betydelig omfang, og det kan vi ikke risikere. Vi må tenke langsiktig og helhetlig og da må vi ta denne problemstillingen på alvor.

Den beste og sikreste måten å forebygge flomskader er å la skogen få stå i fred.

LES OGSÅ: Vil bygge 20 spektakulære eneboliger: – Dette ser dyrt ut

Når utbygging i Klinkenberghagan vilvirke negativt inn på lokalmiljøet Hennumgrenda og den rotfaste landbrukskulturen som er etablert der, er det også betenkelig. En nabo viser til at utbyggingen ikke er forenlig med fortsatt drift på gården og at den kan ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Dette gir ytterligere grunn til uro.

Konsulentselskapet Rambøllhar vurdert konsekvenser av utbyggingen i forhold til naturmangfoldloven.

Børre Dervo, den anerkjente forskeren ved Norsk institutt for naturforskning, er kritisk til innholdet i rapporten, blant annet fordi dammene og området rundt ikke er undersøkt, og fordi det ikke er tatt med i vurderingen at de omtalte dammene tilhører naturtypen «svært kalkrike dammer og tjern» som bør skjermes. Dette er sårbare naturtyper som blir ødelagt av et eventuelt boligfelt i nedslagsfeltet.

I planområdet er det også registrert hekkende rødlistet stær. I dammen på Funnesdal er det rødlistet storsalamander. Tilsiget til denne dammen kommer fra Klinkenberg via gårdsdammene tilhørende 144/16. Ved en eventuell utbygging av Klinkenberg vil dette bli ødelagt.

Utbygging i Klinkenbergskogen vil også stoppe vilttrekket i området. Elgen bruker Klinkenbergskogen som en passasje fra Hurumlandet via fosskollen over til Østmarka. Det er også en naturlig overgang fra Drammensmarka/Finnemarka til Østmarka.


Klinkenberghagan / Klinkenbergskogen er av Fylkesmann og Fylkeskommune registrert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap: «Helheten i området … gir området høy kulturhistorisk verdi (…)»

Utbygging av Klinkenberghagan vil bli et bilbasert boligfelt, som er i strid med overordnet areal- og transportplan. Denne realiteten gir enda en grunn til å tenke seg om.

Samlet sett vil utbygging i Klinkenberghagan:

- forringe et sårbart miljø-, natur- og kulturlandskap

- ødelegge vilttrekket i området

- innebære overhengende flomfare og stor usikkerhet for gårdene nedstrøms

- ikke være forenlig med fortsatt drift på en av gårdene

- bli et bilbasert boligfelt

På bakgrunn av disse forholdene oppfordrer vi Fylkesmannentil at klagene tas til følge, at reguleringsplanen ikke godkjennes, og at arealene anbefales tilbakeført til LNF-område.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags