I 1996 åpnet Oslofjordforbindelsen med mål om å koble E6 i Akershus med E18 i Buskerud for å føre trafikken utenfor Oslo. 20 år etter, 10. november 2016, vedtok et enstemmig formannskap i Lier kommune å legge ut planprogram for den siste biten; Linnes – E18, til offentlig ettersyn.

Oslofjordforbindelsen har derimot aldri vært tenkt som en del av det omfattende veiprosjektet kalt Øst-Vestforbindelsen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Det er å planlegge for en sluttføring av Oslofjordforbindelsen mot E18, slik vi har ventet på i svært lang tid, som nå er Statens vegvesens oppgave.

Da Statens vegvesen i fjor sommer fremla en idé om Lierdiagonalen, som i realiteten er en del av Øst-Vestprosjektet, var det uten at det er tatt noen overordnede beslutninger om hvor Øst-Vestforbindelsen skal gå.

Derfor var også formannskapet i Lier enstemmige om at strekningen E18 – Lianåsen, Lierdiagonalen, ikke er en ønsket fremtidig løsning og at det ikke er en lierdiagonal Statens vegvesen nå skal planlegge for.

Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region.

LES OGSÅ: Ringdals strutsepolitikk

Veidebatten i ytre Lier har pågått over lang tid, og mye har skjedd underveis. Debatten engasjerer sterkt, og den engasjerer mange. Det er bra. Debatt fører som regel til at alle aktører skjerper sine sanser.

På den annen side er det viktig at det tas beslutninger, og at et så omfattende veiprosjekt som Oslofjordforbindelsen nå blir gjennomført.

Formannskapet i Lier kommune var enige om at det nå skal utredes bredt før det skal tas en beslutning om hvor den siste delen av Oslofjordforbindelsen skal gå. Med planprogrammet er det altså ikke fattet en beslutning om hvor den siste delen av Oslofjordforbindelsen skal gå, men det er gitt en tilbakemelding på hvilke korridorer som må gås nærmere etter i sømmene før en beslutning kan tas.

Det er for øvrig også grunnen til at jeg, sammen med de øvrige medlemmene i Høyre og KrF, ikke allerede i planprogrammet stemte med flertallets uttrykk for at Viker-korridoren er den foretrukne korridor.

LES OGSÅ: Hasard om Liers fremtid

Grunnen til at det foretas en bred utredning, det vil si at flere korridorer ønskes belyst, er at det er viktig med kunnskap for å kunne fatte gode og kompetente valg. I utredningen har Lier kommune derfor også bedt Statens vegvesen om å ta særlig hensyn til skjerming av skole og boligområder, samt bevaring av dyrket og dyrkbar mark.

Videre må de ulike alternativene utredes med særlig vekt på prioritering av lukkede løsninger/kulvert med lokk, og tunnel, samt at både lokalveinett, Fjordbyen og sykehuset blir ivaretatt på en god måte.

FLERE AKTUELLE MENIGER FRA DT.NO:

* Skal vi virkelig ødelegge denne nydelige perlen av et friområde?

* Har du diabetes selv eller kjenner noen som har diabetes?

* Muslimske kvinners rolle i mediene