Statens vegvesen har fremlagt planer som kan legge hele ytre Lier under asfalt og etablere Norges største trafikkmaskin midt mellom næringsvirksomhet, landbruk og våre boliger. Dette vil kort og godt ødelegge ytre Lier slik vi kjenner området i dag om det gjennomføres.

Ordføreren i Lier fremstår i sist ukes utgave av Lierposten – sammen med stortingsrepresentant Trond Helleland – som om hun ikke virker særlig bekymret for de foreslåtte tilknytningspunkter for Linnes-E18 i Jensvoll/Kjellstad-området.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Dette til tross for at slikt «salatalternativ» i alle år var hva Lier Høyre forsikret at de var sterkt imot, og som aldri ville bli gjennomført. Et slikt standpunkt er nå tydeligvis gitt opp. I stedet vil ordføreren nå motsette seg at det bygges videre på planene i et trinn 2, tunnel inn i Lianåsen mot Nedre Eiker, til E134 slik Vegvesenet nå varsler at den videre planlegging vil være.

Hun og Helleland forsøker å få oss til å tro at Statens vegvesen vil nøye seg med et «lite kryss» i området. Og at påkoblingen til E134 ikke blir noe av.

Vi kan alle være enige om at vi ikke ønsker at ytre Lier skal være det stedet for gjennomgangstrafikken som koblingen E134/E18/rv.23 representerer. Men verden er dessverre slik at vi ikke kan ha noen garanti for at ikke veivesenets planer nettopp er det som kommer. Tvert imot taler all sannsynlighet for at alternative løsninger andre steder (forbindelse over Svelvik eller lignende konsepter) vil medføre så store kostnader for en alternativ øst-vest korridor, at sentrale myndigheter ikke vil kunne støtte dette.

Alternative løsninger vil gå på bekostning av andre store samferdselsprosjekter på Østlandet, og det er da langt lettere for sentrale politikere å ofre Lier. Ikke minst burde Trond Helleland etter mange år på Stortinget vite dette.

LES OGSÅ: Buskerudbyen: På tide å gi ordførerkjedet til Helgheim?

Her taler han mot bedre vitende, og kaster blår i øynene på Liers innbyggere. Derfor må Lier kommune i den kommende planprosessen for veiløsninger i Lier ta høyde for at om slik løsning presses på oss, så har vi valgt en traséløsning for rv. 23-E18 som ikke gjør slik videreføring til en miljøkatastrofe for oss som bor her.

De foreslåtte tunnelinnslag i Lianåsen via Jensvoll eller Høvik er uakseptable for Liers befolkning.

Uansett hvordan tilkoblingen Dagslett/Linnes-E18 løses, kan disse korridorer og tilhørende kryssløsninger ikke aksepteres i dette området.

Nettopp derfor må kommunen i sitt planvedtak forkaste det fremlagte planprogrammet.

LES OGSÅ: La lokale krefter bestemme. Vi trenger flere kommuner, ikke færre!

Kommunen bør gå inn for et annet tilknytningspunkt for rv. 23 mot E18. Det må være et tilknytningspunkt som ikke automatisk medfører at eventuell kryssløsning for videreføring mot E134 til Nedre Eiker havner midt i vår bebyggelse.

Den ønsketenkning ordføreren presenterer i siste nummer av Lierposten er derfor hasardspill med Liers fremtid. For et kortsiktig, lite kryss på Jensvoll eller Kjellstad blir i neste omgang det store krysset.

I 2007 søkte Lier Arbeiderparti aktivt å få til en alternativ tunnel til dagens prosjekt Dagslett-Linnes. Tunnelen Dagslett-Viker ville ført gjennomgangstrafikken lenger nord, vekk fra de mest sårbare områdene i ytre Lier, og ført gjennomgangstrafikken fra rv. 23 rett inn på E18 ved Viker i ett samlet og tidsbesparende prosjekt.

Dette ville vært en engangsløsning vi nå går glipp av, når forbindelsen til E18 nå i stedet er skjøvet ut til en ny fremtidig plandiskusjon og utbygging, med utgangspunkt på Linnes.

LES OGSÅ: Ansvarsfraskrivelsene fra Buskerudbypakke 2 er i gang, og det skjønner vi godt!

Våre ideer ble i 2007 utredet av veivesenet på gale premisser – man valgte bevisst å se vekk fra fremtidig fjordbyutbygging i analysegrunnlaget, og bygde på trafikale forutsetninger som et par år senere viste seg å være fullstendig feilaktige.

Til alt overmål nedla også vegvesenet i 2007 – med full tilslutning fra Lier Høyre – innsigelse mot slik fremtidsløsning. Derfor ble Dagslett-Linnes tvunget på oss. Nå kan vi også takke Lier Høyre for dagens vanskelige trafikkplanlegging i Lier.

Men: MÅ vi se fremover. Lier Arbeiderparti vil oppfordre alle lokale politiske krefter til å avvise det kommende planprogrammet. Også den «løsningen» som nå fremlegges med «lang tunnel» (lyseblå trasé på vedlagt kart), og som avviker mye fra den allerede utredede løsning Dagslett-Viker. Tunnelutslaget er nå ikke på Viker, men lenger nede, rett under bebyggelsen nedenfor Reistad, og herfra skal trafikken så sløyfes tilbake til de planlagte tunnelinnslagene ved Jensvoll eller Høvik. Vi kan lure på om disse planene er laget så dårlige nettopp fordi de ikke skal friste til kommunale planvedtak.

Slik at «salatalternativ» velges fram til E18, og fremtidige trafikkmaskiner dermed automatisk kommer inn i tettbebygd område nær Høvik eller Jensvoll.

LES OGSÅ: Rosenkrantzgata og Buskerudbypakken

Lier Arbeiderparti vil derfor arbeide for at planprogrammet avvises i sin nåværende form. Planområdet må utvides nordover og bygge på allerede utredet løsning Dagslett-Viker. Da sikres et tilknytningspunkt til E18 i større avstand fra de mest sårbare områdene. Vi ber om politisk tilslutning til slik planløsning. Videreføring rv. 23-E134 til Nedre Eiker er heller ikke et ønske fra Lier Arbeiderparti.

Men blir Lierdiagonalen likevel presset på oss, har vi da i det minste et utgangspunkt for tunnelinnslag i Lianåsen lenger nord, der langt færre virksomheter og boliger vil rammes.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* 25 grunner til høstens nedtur i Godset

* På tide med et fakkeltog for sykehuset?

* Kan pelsdyrnæringa ha ei berekraftig framtid?