Gå til sidens hovedinnhold

Manglende botilbud til rusavhengige

Artikkelen er over 6 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kirkens Sosialtjeneste har som ideell stiftelse et samfunnsansvar for å representere og være et talerør for de vanskeligstilte, i dette tilfellet rusavhengige med behov for bolig.

Bostedsløse rusavhengige er en ressurssvak gruppe som ikke står opp for seg selv eller står på kravene sine. I Øvre Eiker kommune har boligsituasjonen for denne gruppen vært kritisk over lang tid, slik nylige reportasjer i lokalavisen har satt søkelys på.

Også kommunens ruskonsulenter fortviler over å ha brukere med tildelt rett til kommunalt botilbud, uten at det per i dag i realiteten finnes ledige boliger til dette formålet.

Situasjonen ble ytterligere forverret tidligere i sommer da et leilighetskompleks med 8 enheter brant ned til grunnen. Dette botilbudet er det foreløpig ikke funnet noen erstatning for. Slik Kirkens Sosialtjeneste har forstått det har Eiker Eiendomsutvikling tatt initiativ og skissert ulike løsninger for å bedre kunne imøtekomme denne gruppens boligbehov, uten at dette så langt ser ut til å ha blitt fulgt opp fra kommunens side.

Bekymringen for denne situasjonen er økende når det nå fra kommunens side signaliseres at tilbudet til rusavhengige skal omstilles og kuttes ned. Blant annet vurderes strengere kriterier for inntak ved bofellesskapet i Haugveien. I praksis vil dette si at de aller svakeste og dårligst stilte rammes hardest. Dette vil selvfølgelig også kunne få negative ringvirkninger i lokalsamfunnet, i form av økt synlig rus og påfølgende kriminalitet.

Helsedirektoratets veileder «sammen om mestring» viser til at kommunens boligsosiale handlingsplan bør ha som mål at alle skal bo trygt og godt, og bedring av brukernes forutsetning for å skape og mestre egen bo- og livssituasjon står sentralt. For personer med rusavhengighet eller psykiske lidelser er bolig ofte en forutsetning for å kunne iverksette og lykkes med behandling og oppfølgingstjenester.

Dersom man ikke tar tak i boligsituasjonen for de rusavhengige nå, underminerer man samtidig kommunens øvrige rusarbeid.

Kirkens Sosialtjeneste støtter seg til Helsedirektoratets veileder, og mener altså at boligtilbudet i Øvre Eiker ikke bør reduseres slik nåværende planer legger opp til, men tvert imot forsterkes. Langsiktig og helhetlig bør være sentrale stikkord i en slik sammenheng. På den måten kan flere i denne gruppen ivaretas tilstrekkelig, i tråd med de nasjonale føringene.

Kirkens Sosialtjeneste har i dag som kjent ansvaret for driften av rusavhengiges bofellesskap i Haugveien, i tillegg til Bruhjørnet oppfølgingssenter hvor også Føniks bruktbutikk er en sentral del av oppfølgingstilbudet. Kirkens Sosialtjeneste ønsker med dette innspillet å sette søkelys på en svært utfordrende situasjon for en gruppe mennesker som er blant de mest ressurssvake i dagens samfunn.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for denne gruppen, og vil gjerne ha en enda tettere dialog med kommunens politikere og administrasjon for å finne gode og langsiktige løsninger sammen.

På den måten kan Øvre Eiker kommune være et godt sted å bo – en foregangskommune – for alle typer innbyggere.

Kommentarer til denne saken