Høring i Nedre Eiker: Kontrollutvalget kan ikke omgjøre, det er kommunestyret som må vurdere om «nye Drammen» er rett for Nedre Eiker

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet har vært mye uro og engasjement i mediene i tiden etter at rådmannen i Nedre Eiker i kommunestyre den 14.12.16 la fram dystre økonomiske prognoser for kommunens årsresultat for 2016. Samtidig vedtok kommunestyret i samme møte et ja om å bli en del av «nye Drammen», noe et flertall helt fram til dette møtet hadde vært imot.
 

I vårt møte i kontrollutvalget den 3.5.17, orienterte nestleder Magnus Weggesrud om at han til vårt neste møte, 11.6.17, ville fremme et forslag om høring, i forhold til det som skjedde i kommunestyret 14.12.16. Som utvalgsleder forsto jeg raskt at det ville være meg som leder av utvalget som ville avgjøre om det skulle bli høring.

Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at en slik sak egner seg mindre for høring, fremfor revisjon. Etter at forslag om høring falt, ble det konsensus enstemmig) for revisjon. Derfor fikk Buskerud Kommunerevisjon et revisjonsoppdrag, og dette er vedtaket fra møte 11.06.2017:

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om rådmannen til kommunestyrets møte 14.12.16 burde ha hatt kunnskap om at kommunen for året 2016 kom til å få et driftsresultat slik det ble.

Buskerud Kommunerevisjon kom tilbake med sitt svar 29.9.17, som ble behandlet i kontrollutvalget 11.10.17. Revisor påpeker i rapporten at rådmann burde tatt inn overskudd i forhold til KLP, som ble 11 millioner kroner mer enn forventet, fordi en slik utgiftsreduksjon gir grunnlag for en budsjettendring. Han uttrykker også i rapporten i forhold til skatteinngang at det i ettertid har vært en i overkant forsiktig beskrivelse av skatteinngangen for hele året. Men ut fra hva det som den gang forelå, er det ikke grunnlag for å påstå at vurderingen var gjort «mot bedre viten».

Etter å ha gått igjennom rapporten vedtok et enstemmig kontrollutvalg å ta rapporten til orientering. Kontrollutvalget oversendte rapporten til kommunestyret. Vi anså oss på dette tidspunktet som ferdig med denne saken.

Men det ble ingen ro, snarere et stort engasjement i både sosiale medier og presse om et fortsatt krav om høring. Hele tiden har det også vært et krav om høring gjennom et «Innbyggerinitiativ».

Det som førte til at kontrollutvalget har gått for høring, var det som skjedde i forbindelse med et formannskapsmøte 10.10.18. Her reiste ordfører Bent Inge Bye spørsmål, uformelt i en pause, overfor gruppelederne om gjennomføring av høring i regi av kommunestyret. I møte 31.10.18 besluttet kontrollutvalget å behandle et tilleggsforslag fra gruppelederne for KrF, Sp, Venstre og Frp, om å arrangere høring om kommunesammenslåingsprosessen.

Med dette bakteppet fremmet et enstemmig kontrollutvalg for kommunestyret høring gjennom kontrollutvalget. Et enstemmig kommunestyre vedtok dette. Derfor blir det høring.

Nå har det versert i pressen at når kontrollutvalget nå skal foreta en slik høring, «nærmer det seg en ren skandale, en parodi med dårlige skuespillere». Dette får vi som utvalg bare leve med. Men jeg vil mene at skulle de som skriver dette foreta en «høring», vil dette virkelig bli en parodi og et show, uten legitimitet. Mitt spørsmål er også: «hvorfor har ikke de som ønsker å arrangere en slik høring, for lengst gjort det?»

Det er slik at det bare er rådmannen som kan innkalles til et slik møte, vel å merke i regi av kontrollutvalget, andre kan innbys, men har mulighet til å avslå.

Rådmannen kommer selvfølgelig, og har med seg sine bisittere. Invitert er også ordfører Bent Inge Bye og Bjarne Jensen som en ekstern person. Jensen er professor i forvaltningsøkonomi, han har blant annet vært rådmann i Bergen og Kristiansand. Innbudt er også fylkesmann og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av disse er det bare ordfører og Jensen som har takket ja. Fylkesmannen har riktignok kommet med et skriftlig innspill i saken, dette ligger på kommunens hjemmeside.

Når denne høringen har blitt kritisert har det f.eks. kommet fram at det ikke vil gå an å stille spontane spørsmål, noe som jeg her vil imøtegå. Selvfølgelig vil det, men ikke fra hvem som helst. Spørsmål kan bli stilt fra fra kontrollutvalgets medlemmer, samt ordfører.

Kommunens innbyggere har uansett fått mulighet til å sende inn sine spørsmål, dette har det vært veldig liten respons på.

Det må også gjøres klart at kontrollutvalget ikke kan omgjøre et politisk vedtak som kommunestyret har fattet, i dette tilfellet om å bli en del av «nye Drammen», selv om dette for mange var «et dårlig vedtak, fattet på feil grunnlag».

Når dette er sagt er vår oppgave å kvalitetssikre og eventuelt avdekke faktiske feil gjennom denne høringen. Hvis det skulle komme fram forhold som tidligere ikke har vært kjent, vil kontrollutvalget behandle dette. Det er imidlertid kommunestyret som selv må vurdere de eventuelle funnene som kontrollutvalget kommer fram til. Kontrollutvalget rapporterer kun til kommunestyret, og det vil være kommunestyret som må ta stilling til hva som eventuelt må settes i verk etter høringen i regi av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har sluttet seg til følgende problemstillinger/spørsmål under høringen:

1. Hadde kommunen i kommunestyremøte 14.12.2016 og sak PS 102/16 kunnskap om at kommunen for året 2016 kom til å få et driftsresultat slik det ble?

2. Hvilke vesentlige endringer skjedde mellom kommunestyrets møte 15. juni 2016 til 14. desember tilsa at saken om kommunesammenslåing burde bli behandlet på nytt?

3. Har Nedre Eikers økonomiske forutsetninger blitt dårligere eller bedre som følge av statlige endringer i kommunenes inntektssystem?

4. I statsbudsjettet fremlagt oktober 2016 for 2017 får Nedre Eiker anslått en vekst på 1,9 % i frie inntekter. Landsgjennomsnittet ble anslått til å ligge på 2,7 %. Hva var 1,9 % en vekst på grunnlag av? Hvordan regnet rådmannen seg fram til at det ville bli en inntektssvikt på 10,3 millioner?

5. Hvilke utslag ser vi for Nedre Eiker i endringene av kriteriene for utgifts utjevning? (Jf. henvisning i saksfremlegget i PS 102/16).

6. Hva er de inviterte/innkaltes vurdering av Nedre Eikers økonomi i det aktuell tidsrom?

7. Hadde kommunestyret riktig saksgrunnlag for å kunne ta en kunnskapsbasert avgjørelse i sak PS 102/16?

Med denne redegjørelsen vil jeg få lov til å ønske alle velkommen til høring i Adventistkirken, Mjøndalen onsdag 12. juni kl. 18.00. En høring vi forventer vil foregå i kontrollutvalgets «ånd», med verdighet, fordragelighet, legitimitet og ro.

Etter avholdt høring vil kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om sine funn og vurderinger, med bistand fra kommunens revisor og kontrollutvalgets sekretariat. Det er opp til kommunestyret å avgjøre hva som skal skje videre i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags