Svarer skeptikerne: Lindum ønsker en oppegående drift slik at man har god beredskap og gode muligheter til å sikre miljøgifter.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFlere beboere på Knive har sendt inn leserinnlegg der de tar til orde for at politikerne i Drammen kommune skal si nei til forslaget til endring av reguleringsplanen for Lindum. De mener et ja til forslaget vil gi økt støv, støy, trafikk, lukt, brannfare m.m., og at de ikke har fått god nok anledning til å uttale seg om planforslaget.

Drammen kommune holdt et åpent møte om planen i juni 2018, der representanter fra velforeningen på Knive deltok. Det ble gitt god informasjon om planforslaget og endringer fra dagens gjeldende plan. Foreningen ble invitert til, og møtte på befaring på området nord for Lindum, der det er foreslått å åpne for oppfylling med forurensede gravemasser i stedet for rene masser slik nåværende plan tillater. Dette skjedde før de sendte inn sin høringsuttalelse til planforslaget som de fikk forlenget frist på, slik at de skulle få nok tid i denne prosessen.

LES OGSÅ: Hvor er helikopteret, lurte nabolaget. Nå frykter de at vondt blir verre

Det er store utbyggingsprosjekter på gang i Drammen, som blant annet nytt sykehus og ny jernbane. Fra disse prosjektene vil det genereres store mengder forurensede gravemasser som må håndteres, og det fører til behov for økt deponivolum. Derfor ønsker Lindum å utnytte den lille dalen nord for dagens anlegg til forurensede masser, i stedet for at den skal fylles opp med rene masser.

Det har tidligere vært avfallsdeponi i denne dalen, og den er i dag dårlig egnet til landbruk. På Lindum er det etablert en god infrastruktur som vil kunne ta hånd om forurensningene uten at naboer på Knive vil berøres. Oppfyllingen skal avsluttes slik at det kan etableres nytt landbruk i tråd med reguleringsformålet.

LES OGSÅ: Eksporterer flytende matavfall til Danmark: - Vi kan sende ut nærmere 1.400 tankbiler

Forurensede gravemasser består av jord, sand og leire iblandet noe stein. Dette er ikke masser som lukter eller kan skape brann.

Utvidelsen fører altså ikke til endringer knyttet til lukt eller brannfare. Planforslaget innebærer at det må etableres en skjermvoll mot Knive i nordvest.

LES OGSÅ:

Det er gjennomført støyberegninger som viser at det ikke er risiko for overskridelse av nedre grenseverdier for støy ved bebyggelsen på Knive, verken utendørs eller innendørs. Fylkesmannen må for øvrig godkjenne tiltaket med bakgrunn i forurensningsloven, og vil stille strengere krav når det gjelder utslipp til ytre miljø enn kravene som er stilt i gjeldende reguleringsplan for oppfylling i dette området.

Planforslaget vil ikke øke den daglige trafikken til Lindum i forhold til dagens situasjon, fordi den daglige aktiviteten ikke vil øke. Når ny Svelvikvei blir etablert vil det aller meste av trafikken til og fra Lindum gå på denne i stedet for på Lerpeveien.

Argumentet om trafikk til Lindum forbi en ev. ny ungdomsskole på Lolland vil dermed falle bort.

Myndighetene stiller stadig strengere krav til behandling av avfall. Dette innebærer at flere av dagens aktiviteter på Lindum må lukkes inne i egne bygg for bl.a. å redusere ulemper for nærmiljøet. Planforslaget åpner for dette, noe som igjen vil gi beboerne på Knive større sikkerhet for at nærmiljøulemper kan unngås, samtidig som ressursgjenvinningen kan økes.

Det stilles bl.a. strengere krav til flis fra hogging av returtrevirke som skal gå til sponplateproduksjon i stedet for energiproduksjon.

Det er behov for ombygging av dagens gjenvinningsstasjon på Lindum slik at man kan oppnå enda bedre utnyttelse av ressursene i avfallet. Dette er det ikke plass til dersom Lindum ikke får anledning til å etablere flere lukkede anlegg innenfor dagens regulerte område.

Vi har også et deponi der alt avfall fra Drammen på 60- og 70-tallet bare ble dumpet. Det er krevende å sørge for at miljøgifter fra dette avfallet ikke lekker ut. Derfor ønsker Lindum en oppegående drift på anlegget slik at man har god beredskap og gode muligheter til å sikre disse miljøgiftene.

Fylkesmannen vil stille strengere krav til håndtering av alt vann fra Lindum, og det vil være behov for etablering av renseanlegg og enda bedre avskjæring. De beste forutsetninger for å ta vare på alt dette, er at Lindum fortsatt kan drive avfallsbehandling, ressursgjenvinning og behandling av forurensede masser med basis i eksisterende infrastruktur.

LES OGSÅ: Å vedta et deponi på Lindum vil skape et tillitsbrudd mellom kommunen og de barnefamiliene de har jobbet for å tiltrekke seg.

Dersom beboere på Knive eller andre ønsker mer informasjon om hva planforslaget innebærer, så er de hjertelig velkomne til oss for å få slik informasjon.

Lindum vil på bakgrunn av dette hevde at den foreslåtte planendringen vil føre til mindre ulemper for naboene på Knive enn nåværende plan, samtidig som man oppnår bedre muligheter til å ta vare på miljø og ressurser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags