For kort tid siden ble rådmannens forslag til Drammen kommunes budsjett for 2017 offentliggjort. Det er hyggelig lesning. Stram styring over flere år sikrer at alle tjenester kan opprettholdes uten kutt neste år. Vi står foran store oppgaver og investeringer fremover som tilsier at vi fortsatt trenger god forvaltning av fellesskapets ressurser.

Det budsjetteres med et driftsoverskudd på 134 millioner kroner i 2017, og kommunen har ved utgangen av 2016 et disposisjonsfond på over 400 millioner kroner.

LES OGSÅ: Positiv utvikling i Svelvik

Den solide økonomien gir mulighet til å følge opp bystrategien og styrke tjenesteproduksjonen.

Bedre tjenester

I 2017 styrkes tjenesteproduksjonen med i alt 148 millioner kroner. Satsingsområder er blant annet barnevern, helsetjenester for barn og unge, flere lærere i 1. til 4. klasse, utvidelse av aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen skoler og utvidelse av sommerskolen.

Det avsettes midler til å utvikle helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkter. Over de neste fire årene bruker vi dessuten 28 millioner kroner til ulike former for velferdsteknologi, slik at folk kan bo trygt i sitt eget hjem så lenge som mulig.

LES OGSÅ: Drammen er i sterk vekst

Byplan styrkes betydelig for å ha økt kapasitet, høyere kvalitet, bedre kontroll og bedre service. Det bygges flerbrukshaller ved Øren, Brandengen og Fjell skoler.

Gjeldsveksten avtar

Drammen kommune har høy lånegjeld. Utgiftene til renter og avdrag er imidlertid innbakt i driftsbudsjettet. Overskuddet i 2017 vil i det alt vesentlige bli brukt til egenfinansiering av investeringer. Det betyr at veksten i kommunens lånegjeld flater ut.

Betydelige verdier

Drammen kommuner er eier eller deleier i mer enn 40 selskaper. Eierskapet i eksempelvis Glitre Energi og Lindum representerer store verdier. Drammen bykasses lånegjeld, hvis vi holder vann og avløp utenfor, kunne enkelt vært slettet hvis disse verdiene hadde vært realisert. Dette er verdier som få kommuner sitter på.

Drammen Eiendom forvalter kommunens bygningsmasse, som boliger og ulike formålsbygg.

LES OGSÅ: Derfor vil Fylkesmannen ha et Stor-Drammen nå

Realverdiene i Drammen Eiendom kan stipuleres til ett eller annet sted mellom 7 og 9 milliarder kroner. Husleie dekker avskrivning pluss kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, slik at bygningsmassen ikke forringes.

Planlegger for vekst

Det er ikke mange andre kommuner som disponerer så store verdier. Disse verdiene, sammen med årlige driftsoverskudd og et betydelig disposisjonsfond gir Drammen kommune det handlingsrommet vi trenger for å kunne bygge ut tjenestetilbudet til en voksende befolkning og investere i blant annet skoler, barnehager, flerbrukshaller og idrettsanlegg.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Ingen faglig grunn til flytting av øyeavdelingen

* «Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region»

* Skal vi virkelig ødelegge denne nydelige perlen av et friområde?