I barnehageloven heter det at en barnehage kan ta ut «rimelige overskudd». Nylig ble det imidlertid kjent at eierne av det ideelle barnehagekonsernet Trygge Barnehager AS, som i utgangspunktet ikke skal ta ut profitt, har tatt ut omtrent 1 milliard kroner fra sine barnehager. Overskuddet har eierne investert i blant annet petroleumsvirksomhet og eiendommer. Dette er midler som i all hovedsak er finansiert av offentlig støtte og foreldrebetaling. I stedet for å benytte fellesskapets midler til å gjøre barnehagen enda bedre for barna, går altså overskuddet til å bygge formuer for noen få. Dette er kun ett av en mengde selskaper som i dag tar ut store gevinster fra barnehagesektoren. Selv om private barnehager i sin tid var viktig for å sikre full barnehagedekning, er det en rekke utfordringer knyttet til den private driften slik den fungerer i dag.

For det første, ser vi en utvikling der barnehager er blitt spekulasjonsobjekter for store investorer.

I dag likebehandler staten private og offentlige barnehager økonomisk. Ved å likebehandle overfinansierer man i realiteten de private barnehagene, da de også har foreldrebetaling. Faktisk blir hele 86 prosent av utgiftene i de private barnehagene dekket av offentlige tilskudd, resterende finansieres av foreldrebetaling. Totalt sikrer dette et overskudd som burde brukes til barnas beste. Realiteten er dessverre en helt annen.

Det er lov å ta ut utbytte fra private barnehager, og sjansen for dette øker når de private barnehagene sitter igjen med mer midler enn de offentlige.

For det andre, velger de private barnehagene oftere å ha en homogen gruppe barn i barnehagen, færre ansatte per barn og de tilslutter seg ikke nasjonale tariffavtaler. Et fåtall barnehageeiere tjener altså store summer på bekostning av ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. En slik drift truer ikke bare arbeidstakernes rettigheter, men resulterer også i en dårligere oppfølgning av barna. Alle barn og foreldre fortjener et trygt og rettferdig barnehagetilbud, som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. Et trygt og tilrettelagt barnehagetilbud skal ikke gå på bekostning av barnehageeiernes økonomiske interesser.

For å sikre en best mulig oppfølging av hvert enkelt barn, mener vi i AUF og Arbeiderpartiet at det er helt nødvendig å ha et tilstrekkelig og godt kvalifisert personale.

Barnehagene gir ikke bare barna en god og trygg start på livet, men de gir også foreldre økt mulighet til å kombinere familie og arbeid. Med andre ord er barnehagene en av samfunnets viktigste institusjoner for likestilling og integrering. Nettopp derfor vil AUF og Arbeiderpartiet at foreldrene skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagene enda bedre for barna. Derfor vil vi hindre at kommersielle og ideelle selskaper som Trygge Barnehager AS, skal kunne hente ut utbytte.

I tillegg til dette ser vi på det som helt nødvendig at alle private barnehager tilslutter seg nasjonale tariffavtaler. Det er vår oppgave å verne om arbeidernes rettigheter!

Dette handler om velferdsstatens framtid, og våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted for å hente ut profitt. En barnehagesektor med profitt som formål bidrar bare til én ting – økte forskjeller. Som AUFer ønsker jeg et trygt og rettferdig samfunn og arbeidsliv. For oss er nemlig ikke økte forskjeller noe som skjer av seg selv – for oss er kampen mot økte forskjeller et politisk ansvar.

Derfor mener AUF og Arbeiderpartiet at det er på høy tid å endre lovverket og si nei til ytterligere privatisering også av barnehager.

LES OGSÅ: Øvre Eiker brøt barnevernloven - mor fikk ikke møte barna sine