Er det en ting vi i arbeiderbevegelsen er klar over er det at trygge mennesker skaper trygge samfunn. Den kanskje mest sårbare gruppen vi har er barn. Barn er i en fase hvor trygghet, nærhet og stabilitet bygger grunnlaget for resten av deres liv. Det er ekstremt viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer.

Vi møter stadig foreldre som står opp for sine barn, og kan ha den tydeligste stemme. Det er så utrolig bra!

Da tenker vi at de barna er heldige. Foreldre er barnas fremste advokat. De skal kjempe for barnas rett og vilkår. Veldig mange barn har det heldigvis sånn i dag. Likevel er det ikke sånn for alle.

Mange barn har foreldre som ikke klarer å ta vare på dem.

Det kan være ulike årsaker for at foreldrene mangler omsorgsevne eller mulighet.  Flere barn opplever vold, overgrep eller annen form for omsorgssvikt. Heldigvis jobber Norge for at de barna som opplever slike situasjoner i hjemmet skal slippe å leve med det. Derfor har vi barnevern. For disse barna er barnevernet avgjørende.

Det er et fantastisk ord: BARNE-VERN.

De er advokaten og den sterke stemmen til de barna. De barna som kommer inn i barnevernet gjør det fordi det er et problem hjemme. Derfor er det ekstra viktig å ha et barnevern på barns premisser.

Disse barna er de mest sårbare barna vi har i Norge.

De fortjener at felleskapet stiller opp for dem, at felleskapet tar ansvar og sørger for at de får trygghet og stabilitet i sine liv. I 2016 var barnevernet der for nesten 55 000 barn og unge i alderen 0-22 år.

Det er alvorlig når staten og barnevernet må ta barn fra foreldre og noen ganger hele familien.

Et slikt alvor må det offentlige ha det fulle og hele ansvaret for, ikke kommersielle virksomheter som henter ut penger fra våre sårbare barn og fellesskapet vårt. I statsbudsjettet i fjor var over 500 millioner satt over til private barnevernstiltak. I mars leverte Arbeiderpartiets stortingsgruppe et forslag som gikk ut på at barnevernsinstitusjoner kun skal eies og drives av det offentlige og ideelle organisasjoner.

Når vi ser at det er så mange barn og unge som opplever utrygghet i hjemmet er det viktig at vi har et sterkt barnevern som er der.

Et barnevern som trenger en endring og et løft. De som jobber i barnevernet har for mange saker, og for liten tid til oppfølging og undersøkelser. Det bør derfor være en maksgrense på antall saker, og en fast saksbehandler. Arbeiderpartiet ønsker en reform for organiseringen av Barnevernet som gjør det enklere å forholde seg til. I dag er barnevernet delt mellom kommune og stat.

Et regionnivå vil kunne styrke fagmiljøet, tilbudet og oppfølging av utsatte barn. Det å skape trygge samfunn bunner ned til det å skape trygge mennesker. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for det er å starte å endre barnevernet til barnets beste.

Barnevernet er grunnlagt på tre prinsipper:, det minste inngreps prinsipp, det biologiske prinsipp og det aller viktigste, barns beste. Som det er sagt så mange ganger før; det er enklere å forebygge hos unge, enn å reparere hos voksne.

Det å skape trygge mennesker og trygge samfunn kommer ikke gratis, men det er enda dyrere å vente til mennesker allerede har falt utenfor.

Barn trenger trygge omgivelser og mennesker rundt seg. De trenger voksne som har en sikker utdanning, ansatte med kunnskap og vi trenger at foresatte og foreldre får styrket kunnskap om hva barnevernet er. Ikke minst trenger voksne som kan være der for barna, som åpner hjemmene sine og gir dem den kjærligheten de trenger.

Til barnets beste!!

Derfor er vi glade for at Buskerud Arbeiderparti gjorde et godt vedtak sitt årsmøte 29.april 2018:

  • At Statens barnevernsoppgaver overføres til kommuner og regioner
  • Ta inn de utviklingsfremmende tilknytningsprinsippet i barnevernets arbeid
  • At det tilstrebes at søsken plasseres i samme fosterfamilie eller adoptivfamilie
  • Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de kommersielle aktørene med offentlige eller frivillige ikke-kommersielle aktører
  • Øke bevilgningene til barnevernet for å sikre at saksbehandlere har en arbeidshverdag og et antall saker som er forsvarlig i forhold til å fremme et bedre barnevern
  • At alle ansatte i barnevernet må sikres muligheter til veiledning, etterutdanning og videreutdanning
  • Styrke rekruttering og opplæring til fosterfamilier
  • At barna får faste saksbehandlere i barnevernet
  • Sikre bedre rutiner og samarbeid mellom barnehager, skoler og barnevernet, samt øke de ansattes kunnskap om omsorgssvikt
  • Foreldre og barn skal informeres om barnevernets oppgaver og muligheter

LES OGSÅ: