Byutvikling og havn - to sider av samme sak

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerHavnas utviklingsmuligheter på Holmen har stått på den politiske dagsordenen i Drammen i flere år. Bakgrunnen er at mye av nåværende områder for havneaktivitet skal omdisponeres. Tangen skal transformeres for å bli en helt ny bydel, på Brakerøya kommer sykehuset og Lierstranda skal bli fjordby.

For å sikre regionens næringsliv utviklingsmuligheter, har politikerne i kommuneplanen derfor lagt til rette for at havna kan utvikles på Holmen. Planen ble vedtatt i 2015.

Det er disse utviklingstrekkene og føringene i kommuneplanen som er grunnlaget for reguleringsplanen for Holmen som nå har vært på høring og som skal behandles politisk.

På bakgrunn av at det er kommet reaksjoner på planen, er det naturlig at jeg knytter noen kommentarer til noen av de synspunktene som er fremført.

Prosessen

Kommuneplanens arealdel (2015-2036) slår fast at utvidelse av havnearealene ved utfylling i sjøen på utsiden av Holmen er et aktuelt tiltak. I planen heter det: Havneområdet på Holmen har en unik kobling til havn, jernbane og hovedveinett. Videre utvidelse av arealene kan skje gjennom utfylling i sjø. Konsekvenser for natur og miljø, og tiltakets omfang og etappevise utvikling må avklares i reguleringsplanprosess med konsekvensutredning.

Forslaget til reguleringsplanen for Holmen bygger på dette.

I vår ble planen behandlet av formannskapet som vedtok å legge den ut på høring. Alle ble invitert til å si sin mening og mange har benyttet muligheten. Nå skal innspillene vurderes av administrasjonen i Drammen kommune før ny politisk behandling og beslutning.

Mer effektiv havn

Reguleringsplanen legger opp til mer effektiv arealbruk på Holmen, både for havneaktivitet og for bedrifter som er avhengig av sjønær og sentral beliggenhet. Den åpner også for ytterligere utfylling i fjorden, noe som er helt nødvendig når havneaktivitet som frem til nå  har vært på Tangen, Brakerøya og Lierstranda avsluttes– og godshåndteringen i Nybyen skal flyttes til Holmen. Det er derfor mer snakk om erstatningsarealer for områder som skal brukes til byutvikling enn et uttrykk for at Drammen havn har store planer om å øke containertrafikken og bilimporten.

Havna skal ikke bli større, men mer kompakt og effektiv.

Det legges ikke opp til sterk økning i containertrafikken. Når det gjelder bilene, skal disse inn i P-hus og opp i høyden.

Flatelagring utendørs vil derfor begrenses betydelig om noen få år.

Annen næring

Det er også viktig å merke seg at reguleringsplanen legger til rette for at annen næring på Holmen skal sikres utviklingsmuligheter.

Prysmian Draka Norsk Kabel er bare ett eksempel på en av Drammens hjørnesteinbedrifter som holder til på Holmen og som er avhengig av dypvannskai for å lykkes i sin internasjonale virksomhet.

Planens idé er at de bedriftene som i dag har sitt virke på Holmen gis utviklingsvilkår og en mer effektiv havn som kan betjene dem. Det er også viktig å være klar over at bilimporten er mye mer enn transporten av biler fra kaia til butikken. På Holmen er det utviklet en rekke bilrelaterte virksomheter.

Ja, nærmere bilfabrikk enn Holmen i Drammen kommer du ikke her i landet.

Miljøvennlig

Det er naturlig at det er bilene og containerne de fleste assosierer med Drammen havn, for det er biler og containere som sees best. Jeg har lyst til å henlede oppmerksomheten på alt som er inni containerne. Der befinner det seg et stort antall artikler som vi er avhengige av i vår hverdag, f.eks hagemøbler nå om dagen. Og jeg vil minne om alt det andre som går ut og inn på havna: sand, sement og jern til bygge/anleggsbransjen, oljeprodukter, bondens korn og Kongsbergbedriftene og Akers Solutions offshore-installasjoner, for å nevne noen.

Samtidig som vi gjør havna mer effektiv, er vi opptatt av å legge til rette for miljøvennlig transport. 

Jernbanesporene, som nå er lagt helt til kaikanten på Holmen, gir oss slike muligheter. Nå går gods direkte fra båt til bane.

Begge er miljøvennlige transportformer.

Estetikk og støy

Jeg forstår – og har respekt for – at mange er opptatt av støy. Derfor har vi gjort omfattende støymålinger i forbindelse med utviklingen av reguleringsplanen. Målingene viser at det er veiene og jernbanen som er de viktigste støyfaktorene i området. For havna er lyden fra håndtering av gods og containere en utfordring som vi tar på alvor.

Planene for Holmen innebærer derfor at den støyende virksomheten bygges inn av kontorer, lagerbygninger og annet for å skjerme omgivelsene.

For en bynær havn er det svært viktig å spille på lag med byen og omgivelsene. Drammen havn har brukt – og vil bruke – betydelige ressurser på å fremstå som en god nabo. Parkanlegget mot Brakerøya, graffitikunsten på bygninger og containere og lyssettingen av kranene er eksempler på slike tiltak. Vi ønsker å følge denne linjen videre ved å anlegge brede grønne soner mot naboene både på Tangen og i fjordbyen.

Drammen havn er opptatt av å bidra til verdiskapningen i byen og for regionens næringsliv. Det er Havna som la grunnlaget for byen. Vi ønsker å være en positiv drivkraft i videreutviklingen av den.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags