En bekymringsmelding fra sameiet Tangen Brygge

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er andre pinsedag, klokken er 03.30 og jeg ligger og hører at det flyttes containere på Holmen, og jeg bekymrer meg. Grunnen til bekymringen er foreslått utvidelse av havneområdet, den økte aktiviteten og konsekvensen av dette for oss som bor her med hensyn til støy og redusering av den visuelle kvaliteten.

En støyrapport mener sameiet vårt ikke ligger innenfor gul støysone når vedtatt utfylling av bukta mellom Kattegatkaia og Risgarden blir tatt i bruk, mens den andre rapporten mener vi gjør det. Dette bekymrer meg.

Enten har vi en støysituasjon som krever at det blir gjort tiltak på Holmen for at vi som bor her skal ha en akseptabel støysituasjon eller så har vi det ikke.

Vedtatt grenseverdi for «gul støysone» er at utendørs støynivå og støynivå ved fasade ikke skal overstige 50 dB på dagtid og 45 dB om natten. Samme aktivitet på dagtid og om natten skaper samme lydnivå vil jeg tro. Det er kanskje derfor jeg og flere andre her i sameiet ligger våkne og hører at det flyttes containere på Holmen.

Drammen kommune ved rådmannen mener at fasadene eventuelt kan støyisoleres. Dette vil medføre at vi ikke kan ha vinduer og dører åpne. Det å kunne åpne dører og vinduer, det er i seg selv en kvalitet.

Holmen foreslås utfylt 350 meter mot øst. Avstanden mellom containerkai og Sameiet Tangen Brygge reduseres fra 1200 meter til 500 meter.

Det bekymrer meg, for jeg vet at støynivået øker jo nærmere kilden er.  Begge støyrapporter konkluderer med at vi kommer innenfor «gul støysone» som betyr at det må vurderes avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende lydnivå.

Det bekymrer meg at et avbøtende tiltak vil kunne være lokal støyskjerm på vårt uteareal.

Skal vi få et mange meter høyt gjerde mellom oss og fjorden for at Holmen skal utvides maksimalt? I strategiplanen for utvikling av Drammen pekes det på at utviklingen skal skje med kvalitet. Representerer et høyt gjerde som sperrer utsikten til vannet en slik kvalitet?

Den første støyrapporten mener kun 4–10 boenheter innenfor «gul sone», den andre mener det er 250 boenheter. Forskjellen tilsvarer bebyggelsen langs fjorden eller også Tangen / St. Hansfjellet.

Når det gjelder sykehustomta sier rådmannen at sykehuset må vurdere nødvendige støyreduserende tiltak i fasaden på bygningene. Men sykehuset skal også ha utomhusarealer med kvalitet, ikke minst for den psykiatriske avdelingen. Pene og rolige omgivelser var et av argumentene for å samlokalisere somatikken og psykiatrien.

Det er forundringsverdig at Drammen kommune ved rådmannen i sitt saksframlegg for formannskapet ikke har vurdert forskjellen i de to støyrapportene men basert sin konklusjon på den rapporten som beskriver minst konsekvenser.

Det bekymrer meg at Drammen kommune v/ rådmannen ikke sikrer etablering av nødvendige støydempende tiltak med beskrevne bygninger i randsonen både mot sykehuset og mot Strømsø før oppfyllingsarealet tas i bruk til lagring av containere. Det er jo containervirksomheten som medfører støyproblemene.

Det beskrives at antall containere over kai øker fra 60.000 til 130.000 i året med bare en økning av antall containerbåter fra 3 i uken til 4.

Dagens båter frakter i gjennomsnitt 20.000 containere hver i året mens den siste båten skal frakte 70.000? Tallene betviles. Også fordi full utbygging av 0-alternativet medfører en økning av 20.000 containere med 4 anløp i uka.

I tillegg til støy fra behandling av containere blir det beskrevet en tilleggsstøy fra båtenes hjelpemotorer.

Dette er støy vi ikke har hatt før. Drammen havn beskriver at de har tenkt å etablere landstrøm. Dette er ikke sikret i bestemmelsene til planen.

Drammen havn beskriver at de skal plante trær med høyde 15 til 20 meter i grøntsonene langs elveløpene. Dette er ikke sikret i bestemmelsene.

I tillegg til støy fra behandling av containere er det beskrevet støy fra utfylling, støy fra peling og støy fra byggearbeider, hvor alle aktiviteter vil påvirke vårt bomiljø og områdene Tangen / Merket. Tatt i betraktning at framdriften er tenkt fram til 2036 vil vi mer eller mindre måtte leve med uakseptabel anleggsstøy i 18 år.

Det bekymrer meg at formannskapet gjorde et enstemmig vedtak om offentlig utleggelse antakelig uten å ha satt seg grundig nok inn i vedleggene som fulgte saksframlegget.

Det bekymrer meg også at Drammen kommune ved rådmannen ikke mener at støybelastningen på nærområder er av viktighet. I dag er det et stille område hvor vi kan sitte ute å nyte kveldene. Om Holmen blir utviklet som foreslått blir det slutt på den kvaliteten. Et støynivå på 55 dB tilsvarer lydnivået på en samtale mellom to mennesker, et støynivå på 60 dB tilsvarer et lydnivå fra en personbil som passerer i en hastighet på 60 km/t med en avstand på 1 meter. Dette er støynivåer vi eventuelt må leve med 24 timer i døgnet. Dette bekymrer meg.

Vi er ikke imot en utvikling av Holmen, men vi ønsker at planen tar hensyn til nærmiljøet og skjermer det mest mulig mot en uønsket støybelastning.

Dette gjelder også store områder som blir belastet med lavere støynivå, men som vil oppleve denne økningen som sjenerende.

Vi håper på forståelse fra Drammen kommune ved rådmannen og også fra politikere at også nærområdene til Holmen har krav på tilfredsstillende boforhold.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags