Regionreformen er et faktum, fylkene skal få større oppgaver som samfunnsutviklere. Nye oppgaver skal tilføres fylkesnivå. Gjennom oppgaver og rollen som samfunnsutvikler skal fylkene bidra til å skape gode samfunn for innbyggerne.

Fylkeskommunene skal bidra til bærekraftig utvikling, og hva betyr nå det?

I praksis vil det si at vi skal legge til rette for vekst og utvikling, og sikre vår natur- og kulturarv – ikke bare for dagens innbyggere – men også for våre framtidige generasjoner.

Med vår rolle i samfunnsplanleggingen skal vi sørge for at fylke, stat og kommuner jobber sammen mot felles mål.

Samfunnsplanlegging

I hverdagen tenker vi ikke så mye på hvorfor samfunnet vårt er planlagt som det er. Det har vokst fram gjennom industrialisering, urbanisering og økonomisk vekst. Veksten i byene på 1800-tallet viste at det var behov for mer styring og regulering med vei og gater, brannsikring og innbyggernes helseforhold – og vi fikk de første bygningslovene. Etter hvert som samfunnets behov endret seg har også hvorfor, og hvordan, vi planlegger endret seg. Vekst i næringslivet, verne- og miljøspørsmål, samspill mellom byer og distriktene er gode eksempler på dette. Som innbygger merker du nok mest planleggingen når det bygges nye boliger og veier, hvordan du kommer deg på jobben og hvor den er lokalisert.

Om det er tilrettelagt for sykkel og gange på skoleveien til barna, og om hverdagslivet fungerer effektivt med transport til og fra aktiviteter for liten og stor.

Plan- og bygningsloven er verktøyet det offentlige bruker for å samarbeide og legge til rette for samfunnets fysiske, sosiale og miljømessige utvikling.

Loven legger vekt på at planleggingen skjer i åpenhet mellom det offentlige og innbyggerne.

Økte sammensatte utfordringer

Kompleksiteten i samfunnet øker. Den offentlige forvaltningen er sektorisert, det vil si at ansvaret for mange spørsmål vi må ta stilling til i samfunnet vårt er delt mellom staten, fylkene og kommunene. Mange av dagens samfunnsutfordringer løses derfor ikke alene av kommunene eller av staten – de løses i samarbeid. Ikke bare mellom det offentlige – men med deltakelse fra innbyggere, organisasjoner, næringslivet, institusjoner og frivillige.

Hvilke utfordringer står samfunnet vårt ovenfor?

Hva er framtidas arbeidsplasser og hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan skal vi bruke og verne felles ressurser som vassdrag, mineraler, dyrket mark og fjellområder.  Hvordan kan vi få ned klimagassutslippene? Hvordan kan vi jevne ut økende sosiale forskjeller?

Dette er behov samfunnet og innbyggerne er opptatt av skal løses – og det må vi gjøre sammen.

Regional planlegging

Det er nettopp her fylkeskommunens oppgave kommer inn, å samordne og skape en helhetlig og ønsket utvikling for egen region. Det gjør fylkeskommunen I den regionale samfunnsplanleggingen som skal komme hele regionen til gode. Hvilke tiltak som må settes inn for å komme fram til det beste resultatet kan det allikevel være delte meninger om. Da gjelder det å tenke langsiktig og helhetlig.

Hvordan vi bruker arealene våre er kanskje det mest omdiskuterte temaet for den regionale planleggingen.

Fylkene våre er en del av osloregionens bo- og arbeidsmarked og vi forventer vekst. Det skaper igjen behov for nye boliger og nye arbeidsplasser som øker presset på arealene og infrastrukturen. Det er nødvendig å løse utbyggingsmønster og transportsystem helhetlig.

Byer og tettsteder må utvikles til bærekraftige lokalsamfunn med korte avstander mellom ulike daglige gjøremål.

Veksten skal ikke bare skje i sentrum av regionen, men også i byer og tettsteder utenfor. Det utvider arbeidsmarkedet, styrker bosettingen utenfor Oslo, og bedrifter i hele regionen får større tilgang på kompetanse.

Samordnet planlegging skaper fremtiden

For at hele vår region og Oslo skal kunne utvikle seg på en god og bærekraftig måte i framtida trenger vi nettopp regionale planer for areal og transport. De bidrar til å se på behov og løsninger på tvers av kommunegrensene og kommuneplaner i en regional sammenheng, og finner løsninger som er til det beste for en samlet region. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for at regionale planer utvikles, vedtas og gjennomføres med alle relevante samarbeidspartnere.

Gjennom regionreformen er fylkeskommunene gitt et sterkere ansvar for å lede arbeidet med å løse tverrsektorielle utfordringer og styre samfunnsutviklingen på tvers av geografi og fagfelt.

Det er nødvendig for å løse vår tids utfordringer, og sørge for at folk trives der de bor.

Så ja, regional planlegging angår deg som innbygger.

LES OGSÅ: Varsler millionkrav mot Vestre Viken