I DT den 30, september skriver Senterpartiets Magnus Weggesrud og Viel Jaren Heitmann om regionreformen. Innlegget inneholder flere adjektiver enn gode argumenter. Alle vet at Sp er motstandere av kommune- og regionreformen, men jeg skulle ønske de var litt mer konstruktive.

Regionen Buskerud, Akershus, Østfold –  og forhåpentligvis Vestfold – vil bli landets sterkeste region.

DU KAN FØLGE DT-DEBATTEN PÅ FACEBOOK.

I den evige kampen om midler til for eksempel infrastruktur og helse, vil vår region vinne. Fordi vi er størst. Det vil bli lettere å kjempe for infrastruktur og mer midler til skole.

Stortinget har bestemt at det skal bli en regionreform.

Regjeringen følger nå opp dette vedtaket, og legger dermed grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen.

Weggesrud og Heitmann mener alt er bra i dagens fylkeskommune. Det er det første gangen jeg har hørt.

LES OGSÅ: Nei, vi skal ikke legge ned fylkeskommunen

Alt er langt fra bra. Skolebyggene forfaller etter tjue år med rødgrønt vanstyre på nitti og totusentallet. Fylkesveiene har et altfor stort etterslep på vedlikehold og altfor få har et godt kollektivtilbud. Mye kan med andre ord bli veldig mye bedre. Investeringskraften til en storregion blir større, ikke mindre.

Fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har det moderne Norge vokst fram. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg radikalt.

LES OGSÅ: Dere glemte å spørre oss, fylkespolitikere!

Dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Det er nødvendig å se større områder og tiltak i sammenheng. Slik kan vi bedre håndtere viktige problemstillinger som klima og klimatilpasning, samordnet areal- og transportplanlegging, omstilling i næringslivet og utvikling av den kompetansen som samfunnet trenger.

Regjeringen vil at oppgaver skal løses nærmere folket. Det er akkurat det som kommer til å skje med en regionreform.

En så stor region vil kunne overta flere ansvarsområder. Blant annet er det foreslått ansvar innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv. At vi i dag ikke helt vet nøyaktig hvilke oppgaver dette blir er ikke unaturlig, vi vet jo ikke hvilke fylker som skal sammen ennå.

Får Sp det som de vil, vil ingen oppgaver overføres regionene.

LES OGSÅ: Viken er Drammens mulighet

Flere statlige etater har en regional inndeling. Blant 38 statlige etater finnes det 36 ulike regionale inndelinger. Det vil si at man i ett fylke kan måtte forholde seg til to ulike enheter av samme statlige etat. Dette er byråkratisk og kan gi både lang saksbehandlingstid og unødvendige innsigelser.

Hadde Senterpartiet fått det som de ville, skulle vi vel fortsatt kjørt rundt med hest og kjerre.

Teknologi og stadig bedre infrastruktur binder Norge mer sammen.

Da er det helt naturlig at vi ser på kartet og tegner nye og mer logiske grenser for fremtiden.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Ulv og politisk stolthet

* Tid for å etterlyse Jesus

* Uforsvarlig å gå videre med planene