De fleste politikerne i Lier har ingen skrupler mot å bygge ned verdifull matjord og turområder

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDe fleste politikerne i Lier har tilsynelatende ingen skrupler mot å bygge ned både hundrevis dekar matjord og flere hundre mål verdifulle skogs- og turområder innenfor markagrensen, og å ruinere populære badevann og rekreasjonsområder.

Det viser de stadig, og nylig ved revidering av kommuneplanen.

Kommuneplanen i Lier er under revisjon, og politikerne har behandlet en rekke innspill til arealendringer. Konsekvensutredning av innspillene er utført, forhåndshøring er avsluttet, og flere viktige høringsinstanser har uttalt seg, deriblant fylkesmann, fylkeskommune og NVE.

Skal det være noen mening i konsekvensutredning og forhåndshøring, må politikerne rette seg etter dette. Det ser det dessverre ut til at bare De Grønne gjør.

Fylkesmannen fraråder nemlig utbygging på hele 21 områder som innebærer omdisponering av dyrket mark, Det er de samme områdene som vi, De Grønne, har frarådet tidligere. Derfor opprettholder vi at de områdene rådmannen ikke allerede har tatt ut i høringsutkastet, i samsvar med fylkesmannens anbefaling, tas ut av utkastet som nå skal til offentlig høring.

Det gjør vi fordi det er overmåte viktig å ta vare på matjord og dyrkbar mark.

Matjord er en svært knapp ressurs. I Norge er bare tre prosent av landarealet dyrket mark, og bare en prosent er god kvalitet matjord.

I Lier er det ofte de beste jordbruksarealene som er utsatt for nedbygging.

Jordvern betyr matsikkerhet, biologisk mangfold, miljøvern, lokale arbeidsplasser og global solidaritet. Derfor kan vi ikke godta utbygging på landets beste landbruksjord. 

Naturens tålegrenser setter rammene for vår eksistens, og vi har allerede overskredet flere av dem.

Arealendringer og tap av natur er den største trusselen mot artsmangfoldet i dag, og bit-for-bit nedbygging og lokalpolitikernes beslutninger er avgjørende. I tillegg til jordvern prioriterer vi derfor vern av naturmangfold, markagrensen og vassdrags- og rekreasjonsområder.

Følgelig kan vi ikke akseptere næringsutbygging på Gjellebekk/Leirdalen som både innebærer endring av markagrensen og ødelegger Damtjern som bade- og rekreasjonsområde.

Det er alarmerende at ikke bare politikerne, men også rådmannen ser ut til å mene at det er greit å ta svære områder innenfor markagrensen til næring, som også vil forringe Damtjern i stor grad. Det er spesielt oppsiktsvekkende at de tilsynelatende går inn for dette til tross for at Fylkesmannen varsler innsigelse. Som kjent har Fylkesmannen fagkompetanse og myndighet etter både forurensningsloven og naturmangfoldloven til å overprøve kommuner som setter kortsiktige hensyn foran langsiktighet og fremtidige generasjoners behov.

Vi viser derfor til Fylkesmannen om utbygging i Leirdalen/Gjellebekk innenfor markagrensen:

«Når det kommer til friluftsinteresser, viser vi til at Damtjerns verdi som rekreasjonsområde har blitt sterkt redusert, både pga. bygninger i nærheten og pga. økt forurensning som har redusert vannkvaliteten.

Ved utbygging i området er det sannsynlig at vannkvaliteten i Damtjern vil bli forringet ytterligere. På bakgrunn av forslag til arealbruk på Gjellebekk som innebærer flytting av markagrense, flytting av viltkorridor og forringelse av friluftsinteresser og naturmangfold kan ikke Fylkesmannen anbefale at forslaget tas med i videre behandling av ny kommuneplan.

Det er sannsynlig at Fylkesmannen vil fremme innsigelse til forslaget.»

På bakgrunn av nevnte årsaker og fylkesmannens uttalelse, kan vi heller ikke godta helårs skiskytteranlegg i Leirdalen, som innebærer omfattende asfaltering av skogen; blant annet over fire kilometer rulleskigater i seksmeters bredde, og hele dette anlegget innenfor markagrensen.

Derfor ønsker vi at en annen lokalisering av skiskytteranlegget vurderes.

I kommunestyret uttalte Høyres leder at «det er forstemmende at enkelte av de mindre partiene vil begrense antall områder som skal tas med i høringsutkastet til ny kommuneplan».

Og Venstre mente at vi, De Grønne, «må ta inn over oss at det må bli enten næring eller helårs skiskytteranlegg i Leirdalen». Vi både tar inn over oss og synes det er svært forstemmende at politikerne i Lier viser så liten forståelse for både jordvern, miljø- og naturvern, og for Liers grønne visjon, den visjonen spesielt de folkevalgte er ment å skulle følge.

Forhåpentligvis kommer de til sans og samling når resultatene av den siste høringsrunden foreligger, før endelig vedtak om ny kommuneplan skal fattes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags