Næringsvekst 2020 ble etablert i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og næringslivet. Halvveis i prosjektets levetid kan det være betimelig å avgi en statusrapport.

Næringsvekst 2020 skal være en forsterker for vekst og innovasjon i Drammen ved å stimulere, koordinere og kommunisere prosesser og prosjekter som skaper nye arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Kjenner mest til havna og bilimport

Målet er å bidra til næringsvekst og medvirke til at Drammen når målet om én ny arbeidsplass for hver annen nye innbygger. Prosjektets fire hovedsatsingsområder er gründer, eiendomsutvikling, helsenæring og besøksnæring/handel.

Først litt om bakgrunnen for prosjektet:

Drammen har hatt bemerkelsesverdig suksess med omdømmebyggingen og delvis nådd målene for befolkningsutvikling.

Målene som ble satt for næringsutvikling, er dessverre ikke nådd.

En av årsakene er at konkurransen fra andre regioner på Østlandet er hard. Flere av regionene har satset spisst og mye på å bli attraktive for næringslivet, samtidig som de har styrket sitt kommunikasjons- og markedsarbeid.

Derfor bød Drammen kommune opp til nytt samarbeidsprosjekt ved å legge 8 millioner i potten.

Byens næringsliv responderte umiddelbart. I dag har prosjektet 40 hovedsamarbeidspartnere 15 partnere som bidrar med drøyt 2 millioner kroner hvert år.

Kjennskap og kunnskap

En av de sentrale aktivitetene i Næringsvekst 2020 i startfasen har vært å bidra til å øke kjennskapen til og kunnskapen om Drammen som attraktiv region for næring og næringsutvikling. Videre er det viktig å synliggjøre de konkrete prosjektene og tiltakene innenfor hvert satsingsområde og vise omverdenen den samarbeidsånden og satsingsiveren som råder i Drammensregionen.

Vårt mål er at alle skal sitte igjen med inntrykket at nå løfter Drammen sammen – igjen.

Byen høster gevinsten av omdømmeløftet, det samarbeides godt, alle viser sterk vilje til vekst og har felles mål.

Den tilgjengelige byen

Næringsvekst 2020 handler først og fremst om å kommunisere, organisere og koordinere innsatsen. De konkrete tiltakene som skaper arbeidsplasser er ment å komme i den enkelte bedrift, klynge eller bransje – gjerne kreert og drevet fram i de ressursgruppene som nå er i arbeid innenfor hvert satsingsområde.

En prioritert oppgave i prosjektet har derfor vært å utvikle en felles kommunikasjonsplattform – å bli enige om hva vi skal si til hvem og i hvilke kanaler.

Etter å ha spurt utenbys og gjennomført workshops med våre egne, ser vi at de assosiasjonene som byen utløser er at den er tilgjengelig. «Drammen – den tilgjengelige byen» står derfor sentralt i all kommunikasjon.

I tillegg til den sentrale beliggenheten og kommunikasjonsfortrinnene, er det vårt mål at Drammen utvikler servicegrad og mentalitet for å bli unik på tilgjengelighet: den tilgjengelige kommunen, ledige tomter og lokaler, næringslivet er tilgjengelig ved å utvikle nye og digitale løsninger, yte service m.m. Begrepet kan også romme inkludering av nye innbyggere, nye bedrifter, nye ideer etc.

4xK

For å konkretisere hva som ligger i «den tilgjengelige byen», bygger kommunikasjonen på de fire K-ene i knutepunkt, komplett, kompakt og kompetanse.

Knutepunkt fordialle veier fører til Drammen, togene går i ett, byen harto internasjonale flyplasser innen én times reiseog en moderne stamnetthavn.

Komplett fordi Drammen har felles bo- og arbeidsmarked med Oslo og fordi Drammen har urbane kvaliteter med godt utviklede og varierte tilbud innenfor kultur, handel og service.

Kompakt fordi alt er lett tilgjengelig Drammen. Vår by kan omtales som 10-minutters byen. Bedriftene er nær myndighetene, nettverkene og samarbeidspartnerne.

Medarbeiderne har kort vei til jobben, byen, fjorden, marka, fritidsaktivitetene, barnehagen og skolen.

Kompetanse fordi bedrifter i Drammen har tilgang på kvalifiserte medarbeidere og kan rekruttere nye blant en befolkning på én million i Drammensregionen, Kongsberg, Vestfold, Asker, Bærum og Oslo.

At Drammen i år ble universitetsby, styrker oss i konkurransen.

En stemme

Drammen Works er stemmen i kommunikasjonen av all aktivitet i regi av Næringsvekst 2020. Uttrykket ble lansert og brukt første gang i omdømmeprosjektet. Det er derfor kjent, det er unikt, har god dobbeltbetydning både språklig og innholdsmessig. Det dekker alle satsingsområdene, utløser energi, fungerer godt eksternt og virker samlende og motiverende internt.

Når kommunikasjonen av Næringsvekst 2020 drives under merket Drammen Works, blir det helhetlig, gjenkjennbart og virkningsfullt.

Kampanjene

Med Drammens Works som stemme og med fokus på de fire K-ene, har Næringsvekst 2020 iverksatt en rekke tiltak og kampanjer innenfor definerte områder mot utvalgte målgrupper, for eksempel bedriftsledere, gründere, investorer og drammensere som arbeider utenbys og som kan være gode ambassadører for byen når relokalisering kommer opp som tema på arbeidsplassen.

Hittil er tre kampanjer gjennomført. Hver av dem er målt og evaluert.

I disse dager rulles enda én kampanje ut i kanaler og medier som treffer bedriftsledere i og nær hovedstaden. Det er kampanjen «kontorbyen Drammen» der en rekke eiendomsutviklere deltar med presentasjoner av sine prosjekter.

Kampanjen støttes av en ny drammensfilm som styrker oppfatningen av Drammen som den tilgjengelige byen – en by der næringslivet og kommunen løfter sammen.

Halvveis i Næringsvekst 2020 kan vi slå fast at det er lagt et solid grunnlag for å kommunisere Drammens fortrinn som en god by å drive næring i. I andre halvdel av prosjektet vil tiltakene bli mer preget av konkrete tiltak fra hver enkelt ressursgruppe.

Det må til hvis vi skal nå målet om å skape nye arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Næringslivets nye sjef vil ha flere arbeidsplasser til Drammen