Mens lokalpolitikere – folkevalgte – fra Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, Fellesnemd, politiske arbeidsgrupper og administrasjonene jobber for å lage den nye storkommunen, er det en gruppe i Nedre Eiker som nekter å innordne seg lovlig fattede vedtak i demokratiske, folkevalgte organer. Gruppen påberoper seg å representere folket, og selv om deres argumenter er behandlet – og nedstemt – i kommunestyret ved flere anledninger fortsetter man i samme spor.

Nå føler vi i Nedre Eiker Høyre at vi må bringe litt balanse i mediene. For det finnes flere innbyggere i kommunen vår enn de som krever reversering av vedtak og stans i den pågående sammenslåingsprosessen.

Det er riktig at det var et neiflertall i folkeavstemningen i 2016. Av 5900 avgitte stemmer (kun 30 % av de stemmeberettigede), stemte ca. 3200 (55 %) mot mens 2600 (45%) stemte for. Det blir derfor en grov forvrengning av realitetene når For Nedre Eiker påberoper seg å være de som representere folket, og at man skjeller ut dagens folkevalgte for ikke å lytte til flertallet.

Avstemmingen var rådgivende, og de valgte medlemmene i kommunestyret må uansett velge løsninger de tror på innenfor et helhetssyn. Det er slik lokaldemokratiet og folkestyret faktisk virker.

Vi minner også om at det høsten 2015 ble gjennomført en innbyggerundersøkelse basert på intervjuer med 800 innbyggere der 54 % var positive til sammenslåing mot 29 % som var mot.

«For Nedre Eiker» hevder at ingen partier var positive til kommunesammenslåing i kommunevalgkampen 2015. Det er feil.

I Høyres program står bla følgende: «Nedre Eiker Høyre er åpne for å se på mulighetene i kommunereformen for å oppnå best mulig tjenester for våre innbyggere.» I selve valgkampen fulgte vi opp programformuleringen med å bekrefte viljen til eventuell sammenslåing. I kommunestyret stemte vi nei til å holde folkeavstemning og begrunnet dette med at spørsmålet var for komplisert og sammensatt.

En rekke innbyggere vi møtte under valgkampen og andre steder støttet oss i dette synet og mente at vi, som folkevalgte, måtte ta ansvar for riktige vurderinger og framtidsrettede beslutninger.

I kommunevalget fikk Høyre 3350 stemmer (34 % av de avgitte stemmene) – flere enn de som sa nei ved folkeavstemningen! Det innebærer at en ikke ubetydelig del av velgerne støttet Høyres syn i sammenslåingsspørsmålet, men vi kan likevel ikke påberope oss å eie sannheten. Nedre Eiker Høyre har derfor i kommunestyret og i arbeidet med samtaler og forhandlinger om samarbeidsplattform vært positive og støttet prosessen.

Rett nok skulle vi gjerne sett at både Lier og Øvre Eiker ble med, men slik ble det altså ikke.

Vårt syn på kommunal utvikling gjennom sammenslåing baserer seg på at vi mener det gir en bedre framtid for våre innbyggere. Vi tar inn over oss et samfunn i endring og at også kommunesektoren må tilpasse seg denne utviklingen:

  • teknologiske utvikling med særlig vekt på bruk av informasjonsteknologi, både i tjenesteyting og informasjon,
  • større mobilitet blant innbyggerne,
  • et regionalt arbeidsmarked som ikke følger kommunegrenser og med stor utpendling fra Nedre Eiker retning Drammen og Oslo,
  • stort behov for å samordne areal-, transport og miljøpolitikk innenfor et naturlig geografisk område og ikke minst evnen til å levere gode tjenester fra robuste og kompetente fagmiljøer, også på de mindre men svært spesialiserte tjenesteområdene.

Framtiden ligger ikke i å mure seg inne, bli navlebeskuende og tro man er best ved å stå på egne bein.

Også vi i Høyre er glade for et positivt regnskapsresultat siste to år. Men vi deler ikke aksjonsgruppens oppfatning om at 2 års overskudd plutselig gjør oss rike og at vi dermed er i stand til å løse våre store utfordringer på egen hånd. De som hevder det kan umulig ha jobbet særlig mye med budsjett og økonomiplan i Nedre Eiker. Eller forstått sammenhengen mellom store investeringsbehov og krav til opparbeidet egenkapital som grunnlag for opptak av lån.

Nedre Eiker Høyre har vært positive til sammenslåingsspørsmålet fra begynnelsen av.

Positiviteten har forsterket seg etter hvert som faktagrunnlaget og at intensjonene i samarbeidsavtalen følges opp i prosessen. Vi er overbevist om at dette sikrer en god og framtidsrettet utvikling av tjenester til våre innbyggere; en robust og solid kommune med god kompetanse på alle fagområder. Og med et engasjerende folkestyre – fordi innbyggerne er interessert og tar de lokalpolitiske utfordringene de blir stilt overfor.

I formelle og uformelle møteplasser. Og det folkestyret er det bare vi selv som kan lage.

Så til alle dere som kritiserer oss som er villige til å bruke tid på lokalpolitikk, som skjeller oss ut og kaller oss inkompetente og mere til; fortsett gjerne å kjempe for deres sak, meld dere som lokalpolitikere og delta i de fora der man kan påvirke og der beslutningene tas, selv om man ikke alltid vinner fram med sitt syn.

For folkestyret og lokaldemokratiet vil alltid være basert på flertallsløsninger – også i den nye storkommunen.