Salg av Øvre Eiker Energi er svært god forretning for Øvre Eiker kommune

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSalgsprosessen i Øvre Eiker Energi nærmer seg nå en avgjørelse, og kommunestyret skal 11. april ta en svært viktig beslutning som vil ha mye å si for kommunens økonomiske handlefrihet i årene fremover.

Fram til nå har ikke salgssummen vært offentlig tilgjengelig. Salgssummen står helt sentralt i det grunnlaget for beslutning som politikerne skal ta stilling til.

Bakgrunnen for prosessen er jo nettopp at kommunen, som eier, har gitt styret i selskapet i oppgave å finne den mest økonomisk gunstige løsningen for eieren.

Kommunestyret ble i desember informert om den forventede salgssummen, og vedtok å fortsette arbeidet med et salg av ØEE-konsernet.

Flere av de politiske partiene i Øvre Eiker har uttalt at de vil beholde alle aksjene i Øvre Eiker Energi AS på egen hånd da det er det beste økonomiske alternativet på sikt.

Denne diskusjonen dreier seg ikke om Øvre Eiker Energi på selvstendig basis kan yte tilfredsstillende tjenester til samfunnet i Øvre Eiker.

Å levere gode tjenester er en selvstendig problemstilling, hvor mange både i selve kraftbransjen, i rådgivningsmiljøene og hos myndighetene mener at dette vil være særs krevende for mange, og spesielt de mindre virksomhetene.

Denne diskusjonen dreier seg om hva som gir Øvre Eiker kommune størst økonomisk verdi målt over tid.

Et salg til Ringeriks-Kraft vil gi kommunen en salgssum som kan settes i fond. Avkastningen på fondet kan benyttes til å finansiere nybygg og oppgradering av skoler og andre kommunale tjenester. Dette er også uttalt fra politisk hold.

Kjøpesummen som  Ringeriks-Kraft legger på bordet, etter fradrag for de ca. 220 millioner kr selskapet har i gjeld og pensjonsforpliktelser, er ca. 480 millioner kr.

Plassert i fond kan man regne med en avkastning på 5 %, noe som vil gi kommunen en årlig avkastning på nærmere 25 millioner kr.

Risikoen ved en slik avkastning vil være lavere enn den risikoen kommunen bærer i dag ved å eie aksjene i Øvre Eiker Energi.

I tillegg står Ringeriks-Kraft inne for at total nettleie ved et salg vil være ca. 10 millioner kr lavere i året for innbyggere og næringsliv i Øvre Eiker, sammenlignet med om selskapet fortsetter alene.

Til sammen gir et salg samfunnet i Øvre Eiker en direkte kontanttilførsel på 35 millioner kr årlig, i form av løpende avkastning og sparte kostnader.

Dette i tillegg til at kommunen beholder kjøpesummen på 480 millioner.

De siste 20 årene har energiselskapet i gjennomsnitt betalt et utbytte på 5 millioner kr i året.

På grunn av lav likviditet er ikke utbytte for 2016 utbetalt ennå. For 2017 er det avsatt et utbytte på 1,5 millioner kr.

Basert på historien og rammebetingelsene som kraftbransjen står overfor kan det kommunale konsernet årlig være i stand til å skape resultater på mellom 10 og 15 millioner kroner.

Resultatene vil være usikre og forutsette blant annet en stabil høy kraftpris og at rammebetingelsene, spesielt innen drift av strømnettet, ikke strammes til.

Eieren, Øvre Eiker kommune, kan ved resultater på 15 millioner kroner forvente årlige utbytter på opp mot 7,5 millioner kr.

Dette fordi mye av resultatet vil gå med til investeringer og nedbetaling av gjeld. Men disse utbyttebetalingene vil ligge et stykke fram i tid, ettersom det vil være lav likviditet i selskapet.

Dersom det allikevel forutsettes at Øvre Eiker Energi  allerede nå kan utbetale utbytter på 7,5 millioner kr hvert år, kan man over en tiårs periode se hva et salg vil bety for samfunnet i Øvre Eiker:

Avkastning fond          250 millioner kr

Redusert nettleie        100 millioner kr

Bortfall utbytte ØEE    -75 millioner kr

Merinntekt                  275 millioner kr

Indirekte effekter som ikke er hensyntatt i regnstykkene er vekst i Øvre Eiker, slik Ringeriks-Kraft har vist på Hadeland, i Lier og Ringerike, økt konkurransekraft for næringslivet som følge av lavere energikostnader og økonomiske effekter av bygge- og rehabiliteringsaktivitet i kommunens regi.

Et salg til Ringeriks-Kraft vil over 10 år tilføre Øvre Eiker-samfunnet en forventet merinntekt på opp mot 300 millioner kr. I tillegg vil kommunen ha salgssummen på 480 millioner kr tilgjengelig på bok / fond.

Øvre Eiker kommunen har gjennom salgsprosessen uten tvil fått et godt økonomisk tilbud. Om et NEI nå i realiteten er starten på en omkamp, er det usikkert om det er mulig å få skapt den konkurransesituasjonen som man nå har hatt. Dette gir usikkerhet om hvilken verdi kommunen vil oppnå ved en senere anledning.

Etter styrets vurdering er den fremforhandlede avtalen med Ringeriks-Kraft AS, og kjøpesummen på 480 millioner kroner, den mest økonomisk gunstige løsningen for Øvre Eiker kommune.

LES OGSÅ: Clas (25) hjelper rådyrene å overleve ekstremvinteren

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags