«Har jeg rett til å se journalen min, og hva gjør jeg om jeg ikke forstår det de har skrevet?»

Alle pasienter og brukere har som hovedregel rett til å se hva som står i journalen sin. En pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du har fått. Det vil si alt som er skrevet og notert når du har vært på sykehus, hos fastlegen, tannlegen eller har fått helse- og omsorgstjenester i kommunen. En pasientjournal er først og fremst et arbeidsredskap for dem som gir deg helsehjelp fordi den gir en oversikt over funn, vurderinger og behandlinger, men den er også en viktig informasjonskilde for deg som pasient.  I saker om feilbehandlinger og skader, har journalen også stor bevismessig betydning.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

Det skal mye til før dette unntaket kan brukes, men det kan være aktuelt dersom legen mener det er til fare for ditt eller andres liv og helse, om du få vite enkelte detaljer i journalen.  Dersom det er opplysninger i journalen du ikke får se, skal du alltid få beskjed om at noe er holdt tilbake eller sladdet. Det betyr at dersom du får tilsendt en kopi uten nærmere informasjon, kan du være trygg på at du har fått kopi av alt.

Journal fra sykehuset får du ved å fylle ut et skjema som du finner på sykehusets hjemmeside. Du kan også få skjemaet ved å ta kontakt med resepsjonen på sykehuset.

Sykehuset har strenge rutiner de må følge før de kan sende ut en journal. Du kan derfor ikke be sykepleier eller lege om å skrive ut journalen direkte til deg. På grunn av disse strenge reglene tar det som regel noen uker før journalen blir sendt. Fra desember i år får alle pasienter i vår helseregion elektronisk tilgang til sin sykehusjournal via www.helsenorge.no. I første omgang er det bare journaldokumenter fra 15. oktober som omfattes av den nye innsynstjenesten. Ønsker du kopi av journal fra fastlege, helsestasjon, tannlege eller andre kommunale tjenester, må du ta direkte kontakt med disse stedene. Også her er det rutiner som må følges slik at det kan ta noe tid.   

En pasientjournal inneholder svært sensitiv informasjon om helsetilstanden din, og det er derfor nøye regulert hvem som kan få informasjon om det som står der.

Bare de som trenger opplysninger fra journalen i forbindelse med den aktuelle helsetilstanden, skal ha tilgang. Som pasient har du rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Selv om journalene i dag er enklere å forstå enn før, kan det være ord og uttrykk vi ikke vet hva betyr.  

Latin er legenes arbeidsspråk, og det brukes for å gi nøyaktige beskrivelser av den jobben de gjør. Dette er viktig for deg som pasient slik at du får god og riktig helsehjelp. Er det noe du ikke forstår i journalen, kan du be om at legen gir deg en forklaring. Som pasient har du rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

Fastlege kan etter dagens takst kreve 85 kroner arbeidet med å skrive ut journalen. Vil du ha den tilsendt koster dette 55 kroner ekstra. Dette gjelder uansett hvor stor journalen er, eller hvor mye porto legekontoret må betale.

Dersom du ikke får kopi av hele eller deler av journalen din når du ber om den, har du klagerett til Fylkesmannen.

Du kan også ta kontakt med vårt kontor for hjelp, eller dersom du har spørsmål om innsynsretten.

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: [email protected] eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no