I disse dager jobber våre folkevalgte og administrasjonene i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik med å utferdige budsjett og planer for neste år og føringer for årene som kommer i nye store kommunen.

Rødt sitter som kjent ikke i bystyret i Drammen eller i kommunestyrene i Nedre Eiker og Svelvik, men hvis vi hadde gjort det ville vi sagt klart og tydelig; hold barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp!

Hvert tiende barn i Norge, dvs. hele 101 300 barn, lever i dag i fattige familier og antallet øker. Siden 2014 har andelen fattige barn vokst raskere enn andelen fattige i resten av befolkningen. I Drammen var det i fjor 1056 barn som levde i familier som mottok sosialhjelp. Tilsvarende tall for Nedre Eiker og Svelvik er henholdsvis 433 og 109 barn.

Et viktig tiltak mot barnefattigdom er barnetrygd. Den har falt i verdi de siste 20 årene fordi satsene har stått stille.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut av omtrent 18 000 færre barn ville vokst opp i fattigdom hvis barnetrygden hadde vært justert opp i tråd med prisveksten siden 1996.

Barnetrygden i Norge er en universell ordning.

Likevel er det slik at mange kommuner velger å regne barnetrygden som inntekt og derfor trekker denne fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Dette gjelder også for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

De aller fattigste barnefamiliene mister med andre ord i realiteten verdien av barnetrygden.

Dette er en dårlig måte å håndtere de mest utsatte barnefamiliene på, og forverrer økonomien for familier som allerede sliter nok. Dette gir ungene i disse familiene vesentlig dårligere muligheter sammenlignet med andre barn.

For å motvirke dette iverksettes det andre tiltak for at barn i fattige familier skal gode tilbud, blant annet gratis eller redusert pris på fritidsaktiviteter.

Drammen kommune har gjennom årene hatt mange tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Dette har ofte vært gode tiltak, men tiltak som har virket i kortere perioder og som gjør av si ser at det totale tallet på barn i fattigdom ikke går ned.

Økende klasseskiller og det at store grupper av barn lever i fattigdom er et resultat av villet politikk fra dagens regjering og våre lokale by- og kommunestyrer.

Rødt vil bekjempe Forskjells-Norge og mener det er mulig å avskaffe barnefattigdommen med god politikk for omfordeling av rikdom.

Som et av flere virkemidler foreslår Rødt Drammen tiltak for å holde barnetrygden utenfor inntektsberegningen til sosialhjelp tas inn i budsjettbehandlingene som nå pågår.