Vi må finne ut hvordan vi kan bruke det nye sykehuset, forskning- og utdanning, gründerbedrifter, innovasjonsmiljøer, kommune og stat til å etablere en helseklynge på Brakerøya.

Helsenæringen vokser nå fram som en viktig kilde til nye jobber med høy verdiskaping.

Stort vekstpotensial

Samfunnet endrer seg raskere og Norge må finne nye bein å stå på. Norge har behov for omstilling. Her trengs innovative løsninger innenfor flere sektorer. Helse er én av dem. God helse er viktig. I Norge bruker vi allerede mye av samfunnets ressurser på helsetjenester, og vi kommer til å bruke mer i årene fremover. Befolkningen blir stadig eldre, folkesykdommer som kreft og demens øker. Forskning og innovasjon innen persontilpasset medisin, mental helse, robotikk og Big data vil kunne løse samfunnsutfordringer innen helse og velferd. Norsk helseforskning er fremragende på flere områder, blant annet innenfor kreftbehandling og ultralyddiagnostikk. Vi har et nasjonalt konkurransefortrinn med gode helsedata og biobanker som andre land ikke har.

Innen helse ligger et sterkt voksende globalt marked åpent foran oss. Hvordan griper vi den muligheten i drammensregionen?

Strategi for helsenæringen

Høyres helsenæringsutvalg fikk gjennomslag på Høyres landsmøte for å lage en strategi som skal gjøre offentliges ordninger mer tilpasset helsenæringenes særbehov. En slik strategi kan bidra til å endre en utvikling der mange selger teknologi og forskningsresultater ut av landet i stedet for å utvikle og kommersialisere i Norge.

Likeledes fikk vi gjennomslag for at det offentlige må samarbeide i helseklynger og at vi må få mer innovasjon ut av helseforskningen. Nye tiltak trengs.

Menon Economics og NHO har tatt tak i utfordringene helsenæringen har. I flere rapporter har de beskrevet viktigheten av tilgang på kliniske studier, hvor vanskelig det er å kommersialisere forskningen, likeledes at tilgangen på risikovillig kapital er utfordrende. Det er også en utfordring med testing og gode testfasiliteter. 

Kan en helseklynge på Brakerøya spille en rolle her?

Kulturendring i det offentlige

Skal vi klare å hente ut vekstpotensialet i helsenæringen, vil det ikke bare kreve en bevisst satsing fra myndighetenes side – det må også en kulturendring i den offentlige helsetjenesten til. Det offentlige må se innovasjonskraften som ligger i skjæringen mellom ulike aktører. Tradisjonen er at det offentlige ser sykehus, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer som isolerte øyer og private aktører som en trussel. Vi jobber i siloer og får for lite ut av synergier og tenkning på tvers av disse siloene.

For å få synergier og komme ut av våre skott, må det være et krav fra myndighetene at fagpersoner i sykehus, akademia, kommune, fylke og stat samarbeider mer systematisk i klynger.

I Norge utgjør de offentlige helseforetakene en betydelig andel av helsenæringen, men mesteparten knytter seg til forskning. Tradisjonelt er det lite kultur for næringsutvikling innen helse i Norge. Ledelsen i helseforetakene må prioritere kliniske studier og innovasjon høyere. Vi må også skape et større marked for private løsninger. Dette kan gjøres i klynger slik som f.eks. i Oslo Cancer Cluster.

Nytt sykehus på Brakerøya gir store muligheter, vi må gripe disse nå. Vi må finne nye samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører for å realisere potensialet.  Her må de ulike aktører samarbeide i regionen og ikke konkurrere med hverandre.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Kjære tante Laila i Haugesund

* Vi må tenke og handle helhetlig for å møte levekårsutfordringer

* Ekte mannfolk tar ikke bussen!