Avfallsanlegget på Åskollen er i strid med dagens reguleringsplan

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerPå siste møte i Drammen bystyre før sommeren, valgte bystyret å sende saken om avfallsanlegget på Eikhaugen, Åskollen tilbake til administrasjonen for at saken skulle utredes grundigere. Årsaken var at bystyret var i tvil om anlegget kan godkjennes innenfor reguleringsplanen som gjelder for området. Rådmannen innstilte på at anlegget godkjennes og formannskapet vedtok dette 12. juni. 

Venstre, som sto bak forslaget om utsettelse, mener det er opplagt at anlegget ikke kan godkjennes innenfor dagens plan.

Avfallsanlegget som er planlagt på Eikhaugen medfører, ifølge Rådmannen, «fare for moderat forurensing». Reguleringsplanen forbyr «forurensingsfarlig industri». Kan et anlegg med «fare for moderat forurensing» godkjennes innenfor en reguleringsplan som forbyr «forurensningsfarlig industri»? 

Når administrasjonen gjør en ny vurdering, må konklusjonen bli at anlegget ikke kan godkjennes. Rådmannen har hittil ment at alt som ikke er i strid med forurensningsloven kan godkjennes. Dette er en feilslutning. 

Tillatelser til forurensning etter forurensningsloven åpner for tiltak med store miljøskader eller risiko for slike. Et eksempel er tillatelse til å etablere deponi for gruveavfall i Førdefjorden. Forurensningsloven åpner for å tillate nærmest enhver form for forurensning så lenge samfunnsnytten ved tiltaket vurderes som stor nok. Forurensningsmyndighetene skal altså veie flere hensyn mot hverandre når vedtak fattes. 

En viktig begrensning for forurensningsmyndighetene er nettopp kommunens reguleringsplan.

Bakgrunnen er at det er kommunen som skal bestemme hva kommunens arealer skal brukes til, ikke forurensningsmyndigheten.

Om virksomheter med tillatelse til å forurense går klar av reguleringsplanens forbud mot «forurensingsfarlig industri», har vi dannet en ond sirkel:

Forurensingsmyndighetene kan godkjenne alt reguleringsplanen ikke setter en stopper for, og reguleringsplanen godkjenner alt forurensningsmyndighetene ikke setter en stopper for. 

Da blir realiteten at vi ikke har noen selvstendig kommunal grense for hva vi tillater av forurensende virksomhet innenfor reguleringsplanen for Eikhaugen Vest. 

Dette var opplagt ikke intensjonen da bystyret vedtok reguleringsplanen i 2008, med formuleringen «Området K/I skal ikke kunne benyttes til «#8221;forurensnings-, brann- og eksplosjonsfarlig industri.» 

Reguleringsplaner skal vise innbyggere, utbyggere, nabokommuner, omverdenen, m.m. hva kommunens intensjon for et område er. Planene skal være forutsigbare og ubestridte.

Det er ikke en god strategi å tøye reguleringsplanens ordlyd og på den måten presse gjennom en godkjenning. En slik fremgangsmåte gir lav forutsigbarhet og dårlig arealplanlegging. Dessuten kan resultatet bli at det sås tvil om godkjenningens grunnlag. Det kan igjen føre til klager, opphevelser og søksmål. Med dertil hørende oppslag i medier, unødvendig offentlig og privat ressurssløsing, usikkerhet for private parter og tap av omdømme for Drammen kommune.

Det er det siste Drammen kommune trenger nå.

Avfallsanlegget på Eikhaugen er i strid med dagens reguleringsplan.

Om det ikke dukker opp nye, tungtveiende argumenter i denne saken, er det etter Venstres mening ikke mulig å falle ned på en annen konklusjon.

LES OGSÅ: Glade for søppelanlegg-utsettelse

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags