Når mennesker med ulik nasjonalitet, hudfarge, livssyn og bakgrunn bor på samme sted, er det viktigere å konsentrere seg om hva som forener mer enn hva som skiller. Ønsket om en god oppvekst for våre barn, en trygg by med gode rammer for livsutfoldelse og mest mulig frihet for alle.

Den gylne regel omfatter alle livssyn: «Du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Lettere sagt enn gjort, men et mål å strekke seg mot.

Med i dialogarbeid

Human-Etisk Forbund (HEF), Drammen og Lier lokallag har vært medlem i Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL) siden det ble stiftet for 10 år siden. HEF har hatt en representant i styret det meste av denne tida.

Samarbeidet har gode intensjoner om et inkluderende livssynsmangfold i Drammen. 

Dialogen har vært gjennomgående i DOTL. Prosesser i en dialog kan være å klargjøre, begrunne og problematisere. Dialog betyr «gjennom samtale». En god dialog kjennetegnes ved likeverd, ærlighet, søke forståelse, aktiv lytting, åpne spørsmål.

Mennesker som går i en dialog har alle med seg et selvforhold, en livssynsidentitet, et ønske om å bli forstått og en hang til selvbekreftelse. Vi har lett for å være mindre opptatt av å finne eller søke «sannheten», enn å få mest mulig bekreftelse på de meningene og holdningene vi allerede har.

I 2011 deltok DOTL og HEF i Sacred Festival hvor det ble laget en utstilling på Papirbredden hvor hvert livssynssamfunn skulle stille ut elementer i livssynet sitt i hver sin glassmonter. De religiøse la inn bønnetekster, hellige bøker, klesdrakter og symboler. Vi i HEF lurte veldig på hva vi kunne putte inn i denne glassmonteren, vi som verken har bønner eller hellige bøker. Vi endte opp med humanistsymbolet, solsystemet i form av en fargeglad barneleke (vi har som kjent litt hang til vitenskap og forskning) og et eksemplar av boka «Artenes opprinnelse» av Charles Darwin. Vi plasserte også et bilde av menneskets utvikling og vår plass i naturen som del av et naturlig kretsløp. Prosjektet var lærerikt for alle som deltok.

LES OGSÅ: Vil skape harmoni

Hva tror vi på?

Humanisme er et livssynsinnhold, men også en holdning der vi prøver å være:

-åpne og undersøkende mer enn skråsikre
-nysgjerrige og spørrende mer enn ferdigtenkte
-åpen for å endre oppfatninger

HEF ble stiftet i Oslo i 1956. I HEFs humanisme har den gjennomgående ideen vært at mennesket, ikke guddom, står i sentrum. Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten. Forbundet har i dag nærmere 90 000 medlemmer

Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

HEF mener at alle borgere i Norge må ha lik rett til utøvelse av sitt livssyn innenfor rammen av menneskerettighetene og norsk lov. Vårt mål er en sekulær stat med full livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et mangfoldig samfunn.

Det er en selvfølge at man kan elske den man vil uavhengig av seksuell legning og gifte seg med den man vil.

Diskriminering av humanister globalt

Vår internasjonale humanistorganisasjon International Humanist and Ethical Union (IHEU) lager hvert år rapporten Freedom of Thought. Rapporten dokumenterer diskriminering og forfølgelse av humanister, ateister og ikke-religiøse, vurdert land for land. Rapporten viser at det fortsatt er slik i 59 land at man kan straffes for å ytre seg om at man ikke tror, enten til fengsel eller i noen tilfeller også med dødsstraff. 22 land har også lover mot konvertering eller frafall fra religion. I hvert fall 13 stater har dødsstraff for blasfemi og/eller frafall. Ett av disse landene er Saudi-Arabia, som er blant dem som oppnår aller dårligste skår i rapporten.
Maldivene får sterk kritikk. Alle innbyggerne er per lovdefinisjon muslimer og all sivilrettslig lov er underordnet sharialoven. Frafall er forbudt og straffes etter loven med dødsstraff.

Rapporten gir oss en påminnelse om hvor fredelig vi har det i Drammen og i Norge. Vår tanke er fri, og slik vil det forhåpentligvis alltid bli, som Alf Cranner har skrevet. Her er siste verset:

Og tvinges vi inn 
Bak jernslåtte dører. 
Da flykter den vind 
som tankene fører 
Fordi våre tanker 
Kan rive ned skranker. 
Og slik vil det alltid bli 
Vår tanke er fri