Halvering av reisegodtgjørelsen er en fare for rettsikkerheten

UTFORDRER ANDERS B. WERP: «Når det gjelder argumentasjonen om at forslaget vil stimulere til bruk av lokale advokater, vitner dette dessverre igjen om manglende kunnskap. For hva er en lokal advokat?». Drammensadvokat Monica K. Tennebø utfordrer forslaget om å halvere reisegodtgjørelsen til advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp oi statsbudsjettet for 2017.

UTFORDRER ANDERS B. WERP: «Når det gjelder argumentasjonen om at forslaget vil stimulere til bruk av lokale advokater, vitner dette dessverre igjen om manglende kunnskap. For hva er en lokal advokat?». Drammensadvokat Monica K. Tennebø utfordrer forslaget om å halvere reisegodtgjørelsen til advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp oi statsbudsjettet for 2017. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI statsbudsjettet for 2017 er det fremmet forslag om halvering av reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Dette innebærer at advokater bare vil få betalt for halvparten av tiden advokater bruker på reiser ved offentlige oppdrag. Dette har vekket sterke reaksjoner innad i advokatstanden.

Mitt erfaringsgrunnlag, og bakgrunnen for at jeg uttaler meg om budsjettkuttet, er at jeg er del av advokatfirmaet Svensson Nøkleby ANS’ forsvarer- og bistandsadvokatteam.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Første nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H), har redegjort for budsjettforslaget, og trekker fram følgende punkter:

* Teknologisk utvikling muliggjør å drive med inntektsgivende arbeide under reise.

* Advokater kan arbeide med generelle dokumenter, som ikke inneholder taushetsbelagt informasjon, under reise.

* Det er behov for å øke tilskuddet til barnehus, offeromsorg og å få politistudenter ut i jobb.

* Forslaget vil stimulere bruk av lokale advokater.

Begrunnelsen for budsjettforslaget vitner dessverre om en manglende kunnskap om den faktiske advokathverdagen.

LES OGSÅ: Gratulerer med ny jobb!

Werp presiserer at forsvarerjobben er en viktig del av rettssikkerheten i samfunnet. Jeg tillater meg å gå lenger. Forsvarerjobben er en sentral del av rettssikkerheten. En forsvarer skal sikre at siktede/tiltalte i sitt møte med staten, ikke blir behandlet på en utilbørlig måte. Forsvareren skal sikre at man ikke unødvendig berøves frihet, at man ikke utsettes for nedverdigende behandling og at de rettighetene man har, blir ivaretatt.

For å utøve forsvarerrollen på en forsvarlig måte, er det ofte behov for å besøke klienter som er varetektsfengslet.

LES OGSÅ: Regjeringens skattekutt er en gavepakke til menn

Fengselsbesøkene brukes til å gjennomgå saken med klienten, for å ivareta klienten så godt som mulig. Dette er ikke et arbeid som kan utøves over telefon, eller ved at advokaten gjennomgår dokumentene alene på sitt kontor.

Våre klienter sitter dessverre sjeldent i vårt «lokale» fengsel i Drammen, men gjerne på Ringerike, Skien eller Sem. Som følge av begrenset offentlig transporttilbud må forsvareren da kjøre bil for å møte de som er fengslet.

Skulle man, mot formodning, til et sted hvor man kan ta offentlig transport, bestrides det at en forsvarer kan arbeide med saksdokumenter under en slik reise. Det følger av straffeloven § 211 at advokater og forsvarere i straffesaker kan straffes dersom advokatene uberettiget røper hemmeligheter som er betrodd dem.

Svært få dokumenter som arbeides med i det daglige er generelle dokumenter, og da mener jeg allerede offentlig tilgjengelig informasjon.

LES OGSÅ: Distriktene visner med Senterpartiets politikk

Alle borgere, både mistenkte/siktede/tiltalte i en straffesak, privatpersoner og forretningsklienter, har krav på samme diskresjonen. Dette hemmeligholdet utgjør kjernen i tillitsforholdet mellom en advokat og en klient.

I ytterste konsekvens blir advokater tvunget til å rokke ved dette tillitsforholdet.

Advokater må da selv foreta et sjansespill knyttet til eget mulig straffansvar, ved å risikere at en person som sitter ved siden av seg får innsyn i taushetsbelagt informasjon. Det er uholdbart.

Når det gjelder argumentasjonen om at forslaget vil stimulere til bruk av lokale advokater, vitner dette dessverre igjen om manglende kunnskap. For hva er en lokal advokat?

LES OGSÅ: Færre lærere med Høyre

En straffesak skal gå for den rettskrets hvor den straffbare handlingen ble utført. Prosentvis utøves de fleste straffbare handlinger i de større byene. Manglende kapasitet i fengslene nødvendiggjør at varetektsfanger blir plassert der det er plass. Det gjør derimot ikke advokaten i nærområdet til den «lokale» advokaten.

Barnehus blir brukt for å avhøre barn og andre sårbare personer i en etterforskningsfase og er et viktig, men dyrt, institutt.

Forklaringene som blir gitt ved tilrettelagte avhør vil i sin helhet bli avspilt under hovedforhandlingen og det er derfor viktig at alle sentrale momenter blir berørt under avhøret.

En grunnleggende rettighet for en tiltalt er muligheten til å stille spørsmål og komme med motsigelser.

LES OGSÅ: Flere, ikke færre lærere

For å ivareta denne kontradiksjonen er det behov for at forsvarer og bistandsadvokat er til stede under avhørene, for å stille de spørsmålene som er nødvendig. Dette kan ikke ivaretas fra kontoret. Blir ikke alle spørsmål stilt, må barnet tilbake på Barnehuset for supplerende avhør. Det blir heller ingen besparelse for staten siden alle aktørene må møtes igjen.

I Norge er det 11 barnehus og avstandene nødvendiggjør reisetid.

Dersom man ser lengre fram i tid, er det klart at unge lovende og dyktige advokater nødig vil arbeide for en karriere innen strafferett når det er en kjensgjerning allerede innledningsvis at for å gjøre en god og forsvarlig jobb, så må man arbeide gratis ved offentlige oppdrag.

De unge og lovende vil selvfølgelig velge en retning hvor man faktisk får betalt for arbeidet man gjør. Dette vil igjen medføre at rekrutteringsgrunnlaget for forsvarsadvokater blir mindre.

Skal en advokat praktisere slik det fremlegges av Regjeringen i budsjettet for 2017, vil det medføre en fare for rettssikkerheten og en eksponeringsrisiko for klientene.

Her har Staten et overordnet ansvar, og det bes om at dette ansvaret tas på alvor.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Avviser bånd til MHP

* Dette er Rahmatullah

* Senterpartiets ufattelige valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags