Barn tilbringer store deler av barndommen i institusjon

Foto:

Av
DEL

MeningerI år ble det bestemt at seksåringenes inntog i skolen skal evalueres etter 20 år. Det førte til at de yngste elevene i skolen fikk mye oppmerksomhet i mediene. Mye av mediedekninga viste en stor bekymring blant mange for hva seksåringene møter når de begynner på skolen. I vårt område er det mange sprengfulle skoler, og mange klasser med høyt elevtall, også i førsteklasse. Klasseromma fylles opp med stoler, pulter og elever, og tillater i liten grad annen kroppslig utfoldelse enn stolsitting. Et stykke fram i førsteklassingens første år ligger kartleggingsprøvene i lesing og regning og venter. I høstens nyheter har lekens plass i skolen vært et gjennomgangstema. Hovedinntrykket er at førsteklasselærere gjerne vil tilrettelegge for mer lek, men de opplever at planer og mål gir for trange rammer og for lite frihet til å prioritere aktiviteter som ikke kan nyttiggjøres til å nå kompetansemåla.

Barn tilbringer store deler av barndommen i institusjon, og det er grunn til å være bekymra for hvor godt barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO)/ aktivitetsskole (AKS) sikrer barn tid og rom for den frie, spontane leken og meningsfulle aktiviteter som ikke har andre mål enn at barnet ønsker det selv. Drammen kommunes handlingsplan for barnehage og skole, Læringsløp Drammen, har som ambisjon å løfte elevenes skolefaglige utvikling og hindre frafall i videregående skole. Dette er viktige ambisjoner, men det bekymrer oss at når målet er ensidig retta mot skolefaglig læring, vil barns lek bli sett på som noe underordna og i verste fall unødvendig.

Ifølge Læringsløp Drammen skal barnehagen bidra til å bygge en såkalt kompetansegrunnmur som er viktig for å lykkes i skolen. Planen har et instrumentelt syn på lek som et middel for læring, og barnehagen har status som skoleforberedende. Siden i fjor høst har også flere drammensbarnehager deltatt i prosjektet Lekbasert læring, et omdiskutert skoleforberedende program gjennomført med de eldste barna i barnehagen. Programmet legger opp til at barna skal delta i voksenstyrte læringsaktiviteter 2 timer 4 dager i uka. Dermed beslaglegges mye av barnehagedagen av de voksnes intensjoner om at barn skal gjøre aktiviteter barna lærer noe forhåndsbestemt av.

Etter skoletid blir de fleste barn tatt hånd om av SFO eller AKS. I Drammen er det laga en lokal rammeplan for innholdet i AKS. AKS skal være et «læringsstøttende og læringsfremmende tilbud» og skal fra skoleslutt fram til kl. 16 gjennomføre organiserte og læringsstøttende aktiviteter, mens barna får en time til «friere aktiviteter» fram til AKS stenger. For fem- og seksåringene betyr dette tiltaket at de i løpet av en åtte og en halv times dag i verste fall får en time og førti minutter til lek og aktivitet som ikke er definert av voksne.

Les også: – Den beste hverdagen Emilie kan ha

For fem- og seksåringene er leken det viktigste de gjør. De erfarer og lærer gjennom leken. Dyktige pedagoger bruker denne aldersgruppas lekne tilnærming til verden inn i det organiserte, pedagogiske arbeidet. Men barn trenger også voksne som anerkjenner og støtter den leken og aktiviteten som barn selv ønsker å drive med. Vi mener at en oppjustering av barndommens egenverdi må tas politisk, for det er nettopp politiske vedtak som har ført til at barns aktivitet bare anses som viktig når det er et middel for framtidig skolefaglig mestring. Det ser vi når organiserte læringsaktiviteter timetallfestes allerede i barnehagen, når det lokale læringstrykket (sic!) i førsteklasse går ut over lærerens handlingsrom til å tilpasse undervisninga til de lekne fem- seksåringene, og når organiserte læringsaktiviteter også beslaglegger barnas fritid i AKS.

Barnehagelærere har kompetansen som skal til for å tilrettelegge for barns spontane lek og gode pedagogiske aktiviteter der barn får medvirke. Derfor er det barnehagelærerne som bør få bestemme hva som er god barnehagepedagogikk. SV vil øke barnehagelærernes profesjonelle handlingsrom og unngå innføring av standardiserte metoder med et instrumentelt syn på barns lek.

Det første møtet med en lang skolekarriere for fem- og seksåringene må tas på alvor. Det kan vi bare gjøre ved å redusere antall elever per lærer. Klasseromma og materiellet som finnes der må tilpasses den lekne fem-seksåringens væremåte. De må rett og slett få mer plass til å bevege seg og leke også inne i klasserommet. Og sist, men ikke minst, må vi redusere det presset som gjør at lærere ikke tillater at leken får plass i like stor grad som de skulle ønske.

SFO/AKS bør være i lokaler som tar hensyn til barns behov for allsidig lek. Det bør tilbys valgfrie aktiviteter for kunstnerspirer, forskerspirer, de musiske, de matglade, lesehestene og sportsfantomene. Skolene kan la SFO/AKS få benytte seg av kunst- og håndverksrommet, sløydsalen, skolebiblioteket, skolekjøkkenet like ofte som gymsalen. Og nærmiljøet må benyttes som et godt sted for lek i like stor grad som skolegården. Tida fram til foreldrene kommer hjem fra jobb er barnas fritid, og det bør vi vise i handling. Derfor må vi se på muligheten for å ansette flere voksne, primært flere med fagbrev og pedagogutdanning. Å gi rom for den frie, spontane leken betyr ikke at voksne skal stå på sidelinja. Lekende barn trenger voksne som trår varsomt inn i den og bidrar når barna og leken trenger det.

Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til «hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Det er også utarbeida en kommentar til artikkelen som uttrykker en bekymring for barns muligheter for å leke. Bekymringa retter seg først og fremst mot den frie, spontane leken, den barn foretar seg av egen frie vilje med eneste motivasjon at det er gøy å leke. I kommentaren pekes det på at mer og mer av barndommen organiseres av voksne, og fylles av aktiviteter som helst skal føre til læringsutbytte.

Dette vil Drammen SV gjøre noe med i den nye sammenslåtte kommunen. Da må vi se kritisk på de allerede foreliggende planene når det gjelder rom for lek for de minste barna.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags