Drammen Idrettsråd etablerte høsten 2018 Solidaritetsfondet. Fondet har som målsetting å samle inn penger til støtte for barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbudet.

Idretten ønsker gjennom Solidaritetsfondet å være solidariske med barn og unge som faller utenfor fellesskapet på grunn av økonomiske barrierer.

Drammen Idrettsråd, sammen med topp- og breddeidrett jobber målrettet for å følge opp idrettens egne beslutninger. Nå gjennom etableringen av Solidaritetsfondet.

Bakgrunnen for drammensidrettens utvidede samfunnsansvar var et enstemmig vedtak på Norges idrettsforbunds Idrettsting i 2015:

• Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for deltakelse.

• Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor.

• Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

I 2016 lanserte regjeringen Fritidserklæringen med mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon.

 

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter.

Fritidserklæringen ble lansert sentralt, men må løses lokalt. Solidaritetsfondet er et eksempel på en lokal løsning.

Vi må skape rause, trygge flokker hvor mennesket får erfare at tilhørighet er bedre enn å pusse navle i enerom. Sitatet tilhører Per Fugelli.

Idrett og kommune med samme mål

Drammens Idrettsråd og idrettslag i samarbeid med Drammen kommune, Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet, har siden 2002 jobbet med inkludering i idrettslag og økonomiske barrierer for deltakelse. Samarbeid om Aktive Lokalsamfunn der både kommune, idrett og Gjensidigstiftelsen samarbeider om trygge og aktive oppvekstvilkår gir oss også mulighet til å finne barn og unge som faller utenfor flokken. Samarbeidet styrker stadig nye lokalsamfunn og gir flere gode synergieffekter.

Da er vi sammen om Drammen.

Drammen Idrettsråd har et ønske om å øremerke midler til fritidsaktivitet på samme måte som Drammen kommune gjør til barnehage, SFO og Aktivitetsskole i Drammen. På den måten sikrer man riktig støtte til riktig barn samtidig som idretten kan jobbe med å inkludere de som faller utenfor de lovpålagte tjenestene.

Statistikken viser at antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt i Drammen øker.

 

I Norge er det 100.000 som vokser opp i lavinntektsfamilier, 10 % av barn og unge under 18 år. Det betyr 2–3 barn/unge i hver skoleklasse. Det kan vi ikke leve med.

I Drammen er det 18,6 % som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Fattigdom fører til at barn og unge ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og følelsen av å ikke tilhøre flokken forsterkes.

I Drammen er det 88 idrettslag som jobber for å skape gode tilbud til barn og unge og motvirke utenforskap.

Gjennom Solidaritetsfondet kan alle være med å bidra til at flere barn og unge i Drammen får mulighet til å delta. Det handler om å skape muligheter for alle. Fritidsaktivitet skal ikke være for de ressurssterke, men for alle.

Drammen Idrettsråd har satt seg som mål å slå Tromsø som hadde en lignende innsamlingsaksjon for en stund tilbake. Tromsø samlet inn 350.000 kroner.

Drammen er over halvveis til det målet.

Topp og bredde står sammen om Solidaritetsfondet. Kan vi klare å slå Tromsø? Ja, men ikke alene.

Gjennom å samle alle gode krefter har vi større mulighet til å støtte barn og unge som faller utenfor fellesskapet og sette inn tiltak for å motvirke utenforskap. Vi må gjøre det vi kan for at ingen blir stående utenfor flokken.

Som Per Fugelli sa det: «Ikke vær et ettall, bry deg om flokken din».

Kan vi sammen slå Tromsø? Det gjenstår å se.