Et samlet fagmiljø på Drammen sykehus fraråder sterkt Bragernesalternativet og er unisont i mot å bygge og behandle på samme sted.

Tynnslitt tillit

De siste 10-12 år danner ikke grunnlag for tillit til sykehusprosessen.

Gang på gang er pasienter og ansatte forespeilet gode løsninger. Gang på gang har fagmiljøene brent energi på rom- og funksjonsprogrammer.

Gullaug kom til ministeren, men ble avlyst for 7 år siden. Mange løsninger har rent ut i Drammensfjorden.

Historieløshet

Den siste uventede vending er altså Bragernesalternativet - å bygge der vi behandler, å bli der vi er. Et alternativ rangert nederst og avslått flere ganger tidligere.

Initiert av utydelige grunner, på et uforståelig tidspunkt, i tolvte time, i desember 2015. Kommunisert ut som en nødvendig, formell øvelse før vi velger Brakerøya. Nå imidlertid lansert som den billigste og god nok løsning.

LES OGSÅ: Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

En trinnvis utbygging på Bragernes er planlagt tallrike ganger tidligere. Høyblokka var del av generalplanen fra 70-tallet.  Byggetrinn 3 i generalplanen, nytt poliklinikkbygg, ble aldri realisert. Utbygging på Bragernes ble også utredet med hovedfunksjonsprogram i 2001 uten at planen materialiserte seg. Vi undrer oss. Når skal vi lære av historien?

Sykehusprosessen fremstår utenfra som rotete, uforutsigbar og historieløs.

Sykehusprosessen

Sykehusprosessen har sin egen dynamikk. Lojaliteten er vendt oppover. Premisser og modell for arealdimensjonering synes hugget i stein.

“Om dere ikke aksepterer dette, kan andre sykehusprosjekter komme foran dere i køen”, hører vi fra konsulentene.

LES OGSÅ: Hva er galt med Ytterkollen?

Vi står pasienten nærmest, og oppfatter vår rolle som premissleverandør for et godt sykehus. Vi ønsker ikke å pålegges ansvaret for om det blir nytt sykehus eller ikke.

Sommer 2015 kom nye forutsetninger, med nedskalering av kostnader og areal. Presset vendes igjen nedover, mens lojaliteten er vendt oppover.

LES OGSÅ: Lirke og lure

Fagmiljøet ønsker å formidle noe av dette presset tilbake, oppover, forbi Vestre Viken-ledelsen, videre opp til Helse Sør-Øst, til departementet og politikere. Vi har hatt møte med ledelse i Vestre Viken, Helse Sør-Øst og med Helse-og Omsorgsdepartementet, der vi har formidlet vårt syn. Vi arbeider for å få til et møte med Buskeruds stortingspolitikere.

Premisser kan komme fra flere hold, også fra arbeidstakere. Vår lojalitet er primært hos pasientene.

Manglende deltakelse fra fagmiljøene

Fagmiljøene har knapt vært involvert i utredningen av Bragernesalternativet.

Vi er sterkt kritiske til en konseptfaserapport som i så liten grad er kvalitetssikret av oss som kjenner sykehushverdagen fra innsiden.

LES OGSÅ: Sykehussaken - en lidelsens vei

Det arbeides nå med kompletterende tileggsutredninger. Vi håper de frembringer betydelige korreksjoner, men frykter de uttalte 1,5-2 mrd kroner vil klinge videre med i sakens gang mot helseministeren og endelig avgjørelse. Hvis en endelig avgjøresle finnes.

Utredet på overordnet nivå innehar Bragernes alternativet betydelig usikkerhet, når det gjelder drift under og etter bygging, og når det gjelder rehabiliteringen i seg selv.

LES OGSÅ: Billigere, men like bra!?

Sykehusets fotfolk vil gjennom år måtte bufre følgene av prosjektets iboende usikkerhet. Sammen med pasientene skal vi håndtere akutte driftsproblemer og uforutsette hendelser om beslutningstakerne går for Bragernes. En beslutning der ledelsen vil være avhengig av betydelig dugnadsånd og goodwill fra de ansatte. En pedagogisk utfordring, med utgangspunkt i sykehusprosessens historikk.

Drift og bygg

Drift og bygg, eller bygging og behandling som det egentlig er snakk om, på samme sted, frarådes unisont fra alle som har prøvd, fra St Olav, fra Tønsberg, og nå sist fra Bodø. Ansatte i Bodø beskriver det som å jobbe i en krigssone.

Sitat fra verneombudet på Tønsberg sykehus etter bygging av sykehuset der: ”Måtte Gud aldri la dette skje igjen”.

Personlig ansvar

Bygg og drift med støy, rystninger og midlertidig flyttinger, vil gi oss utfordrende arbeidsforhold. Behandlingskvaliteten vil gå ned. Pasientsikkerheten vil lide. Å si noe annet er ønsketenkning. Helsepersonelloven gir et tydelig personlig ansvarlig for det hver og en gjør på jobben. Byggeprosessen på Bragernes vil kunne medføre at vi ikke kan ta på oss det personlige ansvar loven krever.

Barneavdelingen

For eksempel har Drammen Sykehus en prematuravdeling med et nasjonalt og internasjonalt anerkjent tilbud til familier med premature ned til uke 28.

Våre mest sårbare pasienter stresses lett av støy. Pæling og bygging i nærheten vil være uforenelig med dette behandlingstilbudet.

LES OGSÅ: Uro og mistillit

Om tilbudet må flyttes ut av Drammen sykehus, f.eks. til OUS over 2-5 år, hva er da sjansen for at kompetansen forsvinner, og at denne funksjonen er tapt for Drammen? Møysommelig opparbeidede fagmiljøer er skjøre strukturer. De kan lett ødelegges.

Kompetanseflukt og rekrutteringsproblemer

Konseptfaserapporten scorer utrolig nok Bragernes og Brakerøya som like attraktivt for pasienter, ansatte og pårørende.

En byggeperiode på kanskje 10 år er ikke en kort overgangsfase vi kan se forbi. Det er ingen parentes.

LES OGSÅ: Bygging på Bragernes under full sykehusdrift – nei takk!

Drammen sykehus er omgitt av alternative arbeidsgivere. Mange av sykehusets leger bor i Asker eller Oslo. Fagmiljøet frykter tap av nøkkelpersoner og kompetanse, om vi skal arbeide på en byggeplass et tiår. Og tap av nøkkelpersonell betyr redusert kvalitet på pasientbehandlingen.

Tomten

Bragernestomten er omlag 1/3 av Brakerøyatomten. Bragernesalternativets tidshorisont er 2030, dvs. bare 5 år etter ferdigstillelse. Eldrebølge, urbanisering, fagenes iboende vekst og ekspensjon - fagmiljøet har ingen forståelse for at prosjektet anbefaler slike trange rammer.  Etter 2030 vil vekst på Bragernes neppe kunne foregå på en optimal og funksjonell måte.

Økonomisk vinning opp i spinning

Vi mener Bragernesalternativet byr på varige ikke-optimale funksjoner. Vi er helsearbeidere, ikke økonomer. Men vi forstår at dette er kostnader som foretaket trekker med seg i tiår fremover, kanskje i 40-50 år. Hvor mange år med suboptimal drift, før redusert engangsinvestering er spist opp av varige økte driftskostnader?  Vi minner om at forskjellen på 1,5-2 mrd kroner ikke er mer en omlag et halvt års driftbudsjett.

Skaperkraft

Sykehuset er en kunnskapsbedrift der faget er den drivende kraft. Forandringene, veksten og utviklingen kommer innenfra.  Sykehuset er således avhengig av fotfolkets engasjement for videre utvikling. Bragernesalternativet vil neppe være forløsende for initiativ og skaperkraft hos de ansatte.

Det nye sykehuset blir bare godt om fotfolket er med i prosessen, i alle detaljer, helt inn, helt til nytt bygg står ferdig. Og videre derfra.

Vi er sykehuset

Vi som sier dette, som sier et unisont nei til å bygge og behandle på samme sted, på en for liten tomt, er de som har vært, er, og kommer til å være Drammen sykehus i tiår fremover. Legene, sykepleierne, hjelpepleiere, portører, fysioterpaeuter, bioingeniører, vaskepersonell.

Vi utgjør ryggraden i sykehuset. Vi ønsker gode rammer, så vi kan fortsette å gi god behandling til våre pasienter.

LES OGSÅ: Nytt sykehus i Vestre Viken

Sammen med dem skal vi leve med Vestre Viken, Helse Sør-Øst og Departementets avgjørelser tett på kroppen. For mange av oss, resten av vår karriere. Lenge etter at dere beslutningstagere har forlatt departement og helsevesenet. Vi mener vårt syn er gyldig. Vi mener tiden er inne for at fagmiljøets syn skal høres og vektlegges.

Nei til Bragernesaltarnativet

Oppsummert er budskapet fra et samlet fagmiljø i Drammen: Vi ber beslutningstakerne nå fremvise klokskap og lederskap. Bryt med den sørgelige historikk vi alle kjenner. Sørg for at vi får et nytt Drammen sykehus. Samtidig fraråder vi på det sterkeste Bragernesalternativet.

Et samlet fagmiljø sier unisont nei til å bygge på samme sted som vi skal behandle våre pasienter!

Overlegeforeningen v/HTV Tom Henri Hansen

Ynge legers forening v/HTV Jan-Henrik Opsahl

Fagforbundet v/HTV Yvonne E Myrvang

Sykepleierforbundet v/HTV Live B Gusfre og Espen Bjørkenes

Delta v/ HTV Camilla Stannes

Den Norske Jordmorforening v/FTV Helle Johanne Larsen

Radiografforbundet /Klinikktillitsvalgt  Marius Lindhom Ackenhausen

Norsk fysioterapiforfund v/KTV Geir B Gundersen

Klinikkhovedverneombud Drammen sykehus Marie Sømme

Overlege aksjonsgruppe for nytt sykehus v/  Lars Borgen

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Naboprat om fremtidens kommune

* Det nådeløse oppsettet

* ”Hva vil du bli når du blir stor?”