Tømmerterminal, naturreservat og truede arter. Våkn opp, Svelvik!

Av
DEL

MeningerPlaner om utbygging av tømmerterminal ved Juve og utbygging av ytterligere industri på Grunnane i Svelvik, – med opptil 16 meter høye industribygg inntil et sårbart naturreservat, truer nasjonalt viktige og truede arter. Våkn opp Svelvik!

Oslofjordens Friluftsråd kommenterer følgende om lokalisering av tømmerterminal ved Juve/Svelvikveien: «Nord for området inngår en stor og svært viktig undervanns-/brakkseng bl.a. med truede kransalger. Det fremgår i Naturbase (ID nr. BM00078206) at brakkvannsengers status er sterkt/kritisk truet. Lokaliteten har fått verdi A.»

I Solbergbukta ved Grunnane i Svelvik finnes også disse truede artene, ref. forvaltningsplan for naturreservatet: «En svært stor ålegresseng (over 330 000 m²) dekker hele bukta fra ca. 1,5 m dyp og ned til 3 m dyp. (…) Det ble observert både kransalger, løstliggende svartkluft og sukkertare i enga. (…) Størrelsen og forekomst av kransalger som er på Norsk Rødliste over trua og sårbare arter tilsier verdi A, nasjonalt viktig.»

Drammensfjorden har spesielle naturforhold sett på nasjonal målestokk. Det egenartede med området er at de vannkjemiske forholdene er spesielle, med tilnærmet ferskvann i overflaten og gradvis mer salt nedover i vannmassene. Dette gir grunnlag for en spesiell sammensetning av ferskvanns- og saltvannsorganismer i tilknytning til ålegressenger, både når det gjelder fisk, vegetasjon og andre vannlevende insekter.

Jeg har vært i kontakt med biolog som uttaler at det må påligge vernemyndighet å ordne opp i dette, få kartlagt vegetasjonen av rødlistede plantearter og kransalger i Drammensfjorden og stoppe alle utbygginger og utfyllinger på grunne strandflater inntil dette er klarlagt.

Hule eiker er blant kritisk truede arter på land. Fra Sønsteby og nordover er det registrert naturtypen hule eiker av rødlistede arter på land. Hule eiker er en utvalgt naturtype som beskyttes av Naturmangfoldloven. Vestfold og andre fylker rundt Oslofjorden hører til kjerneområdet for gamle eiketrær i Norge.

Mer enn 1500 arter av insekter, sopp og lav er knyttet til hule eiker. Mange av disse artene har hule eiker som sitt eneste levested. Det er derfor essensielt at dette knyttes opp mot konsekvensutredninger ved eventuelle utvidelser av området ved Juve.

På Grunnane i Svelvik har vi flere truede fuglearter, deriblant fiskeørna.

Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i fjorden

I Svelviksposten kan vi lese at en eventuell framtidig tømmerterminal ved Juve vil medføre behov for utsprengning og utfylling i fjorden for å få tilstrekkelig areal.

En vanlig måte er å anvende sprengstein. Det er imidlertid ikke anbefalt å benytte sprengstein fra Juve fordi forekomsten har betydning som byggeråstoffressurs, og at det derfor vil være uheldig om masser som er egnet som byggeråstoff (som kommer fra et allerede etablert uttak) blir brukt som fyllmasser i fjorden.

Det er vanlig å benytte sprengstein fra tunneler og vei- og jernbanebygging. Miljødirektoratet forteller at sprengsteinsmasser fra både tunneldriving (samferdsel og kraftanlegg) og bygging av vei og jernbanetraseer inneholder normalt store mengder plast (i form av plastarmering og/eller tennerledninger, koblingsblokker og foringsrør av plast).

Erfaring viser at det er vanskelig å sortere bort plasten når den først har kommet inn i steinmassene. Derfor er det fortsatt store mengder plast i sprengsteinsmassene, ifølge Miljødirektoratet.

De siste årene har vi definitivt lært at plast brytes svært langsomt ned, fragmenteres over tid og kan forveksles med mat av fisk, fugler og dyr, – hvilket fører til lidelse og død for mange arter.

Er det dette vi ønsker for Svelvik og Drammensfjorden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags