KrF anser handlingsplanen for utvikling av barnehage- og skolebygg som en av de viktigste planene Hovedutvalget for oppvekst og utdanning behandler i inneværende kommunestyreperiode. Den skal gi retning i et 10–12 års perspektiv.

Ved 1.-gangs behandling av planen i november ble det vedtatt å legge planen ut på høring. Debatten skulle tas etter høringsinnspillene var kommet inn.

Stor var derfor skuffelsen da saken ble behandlet uten en bred demokratisk debatt i møtet 15. mars. Partiene ble tildelt inntil fem minutters total taletid. Stemmegivningen skulle kun omfatte prinsipper, strategier og tiltak, og ikke hele handlingsplanen som sådan. Begrunnelsen for dette var at det ikke var politikk i dokumentet for øvrig, noe undertegnede er svært uenig i. Det ble derfor ikke rom for å behandle KrFs helhetlige forslag i møtet.

Les også

Frustrasjonen hos undertegnede ble stor da dette først ble avklart ved møtestart.

De vel 60 høringsinnspillene, hvorav mange av dem svært gode, fikk derfor heller ikke den plassen i debatten de fortjente. Det hele ble en seanse der det viktigste var å få på plass vedtak hurtigst mulig, og der de tidligere flertallspartiene hadde avgjort det meste på bakrommet på forhånd.

For tilhørerne måtte behandlingen fortone seg både merkverdig og vanskelig å følge med på. Settingen for en demokratisk politisk behandling var ikke god. Mindre viktige saker og orienteringer ble viet mye tid.

Hva kunne vært gjort annerledes?

Les også

Administrasjonen hadde gjort en solid jobb med sammenstilling og vurdering av alle høringsinnspillene. Jeg tenker handlingsplanen burde vært gjort til gjenstand for et politisk arbeidsverksted i forkant av behandling og vedtak i hovedutvalget. En ganske god idé. Da kunne politikerne ha drøftet seg fram til mange omforente løsninger, slik jeg tror innbyggerne vil være best tjent med. Omkampene kan med fordel reduseres og stabiliteten økes. Når den gode politiske dialogen uteblir, og politikerne spiller hverandre ut, mister politikere motivasjon for å delta, og aller verst: De mister stadig mer av velgernes tillit.

Et krafttak for tillit og åpenhet i lokal- og fylkesvalget i 2023 er noe å tenke på for alle partier.

Innbyggere etterspør også om de politiske forslagene som kommer inn før møtene kan bli gjort tilgjengelig for dem. Da vil det være lettere å følge med fra nettet på møtene. Noe det går an å legge til rette for av politisk sekretariat?

Befolkningen i Drammen fortjener trygge og gode barnehager og skolemiljøer i bygg som gjør det mulig for pedagoger og medarbeidere å skape dette. Derfor er også en demokratisk og respektfull behandling av saker knyttet til området så viktig. Det muliggjør også stabilitet og mer fornøyde velgere.

Fordi KrFs forslag «druknet» helt i behandlingsprosessen i hovedutvalget, har jeg behov for å klargjøre følgende:

KrF ønsker ikke store «barnehagefabrikker», store robuste enheter som administrasjonen liker å kalle det, men små og mellomstore enheter. Ikke over ca. 100 barn, slik at mulighetene for at det enkelte barn lettere kan bli sett og foreldrene godt ivaretatt, kan bli virkelighet. Bemanningsnormen og pedagognormen er satt til et minimum, men må etter vårt skjønn være fleksibel av hensyn til at alle barn skal ivaretas likeverdig. En pedagogisk helhetsvurdering av bemanning til barnas beste er avgjørende.

Les også

Når det gjelder skolebygg, er fullføringen av Veiavangen ungdomsskole ivaretatt i planen. Skoler må være godkjente etter miljørettet helsevern. Hva gjelder utbygging av Åskollen skole, er KrF klar på at det eneste fullgode alternativet for denne kommunedelen nå vil være å få på plass en 1–10 skole i nærmiljøet. Dette kan skje i forbindelse med vedtatt utredning av en flerbruks- og idrettshall på skolens område. Skolen må få se dagens lys i handlingsplanperioden så snart investeringsbudsjettet tillater det.

Handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg skulle vært sluttbehandlet i kommunestyret 28. mars. Saken ble utsatt, og bra var det, slik som protokollen med forslagene framsto for kommunestyret. Nå som saken mest sannsynlig vil bli utsatt til mai, anbefaler KrF at hovedutvalget ser på saken på nytt i form av et arbeidsmøte. Utvalget får også da en ny sjanse til å forbedre møtetonen i hyggeligere leie, og kommunestyret vil bli spart for omkamper og tilleggsforslag i deres møte.

Nyheter fra Drammens Tidende