DRAMMEN: Skogbrukssjef i Drammen kommune, Oskar Næss, sier de merker en økning i antall telefoner som omgår rådyr i Drammensområde. Det var totalt 70 påkjørsler av hjortevilt i fjor. Hjortevilt er en fellesbenevnelse for de jaktbare artene elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort.

– De to områdene vi ser størst pågang av påkjøringer av rådyr er nederst i Konnerudbakkene og ved Lollandgropa på Åskollen. Vi ser også flere rådyr som er skadd etter ulykker hvor folk ikke har ringt og sagt ifra.

Flere kan komme etter

I jaktåret 2020/2021 ble totalt 8732 hjortevilt påkjørt eller drept i Norge. 2199 av disse tilfellene var i Viken, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Henrik Wildenschild er seniorrådgiver i Statens vegvesen, og forteller til Drammens Tidende at økningen av antall dyr som blir påkjørt i trafikken kommer av en sammenheng mellom rekordstor økning i antall dyr og antall trafikanter.– Om sommeren er det områder med mye skog og mot kysten at det er størst elgfare. Det er viktig å være obs om du ser et dyr, da de ofte går med flere som kan komme etter.

Selv om antall påkjøringer av hjortevilt øker, ser de en nedgang i antall personskader i påkjøringene de siste ti årene. Dette kommer av at bilene vi kjører er mer sikre og tar mer av skaden enn før. Men samtidig nevner Wildenschild at det er et økt fokus rundt MC-sjåfører om sommeren rundt påkjøringer av dyr.

– Hvis en MC kjører på hjortevilt er det 49 prosent sannsynlighet for at det blir personskade, for personer i bil er sannsynligheten 0,8 prosent, så MC-førere bør absolutt passe på i områder hvor det er skiltet fare for hjortevilt.

Mye forskning

Tradisjonelle tiltak de har i verktøykassen mot viltpåkjørsler er viltgjerde, rydding av vegetasjon i sideterreng og varselskilt. Forskning viser at viltgjerde er det mest effektive tiltaket som gir cirka 90 prosent reduksjon i ulykkene.

– Vegvesenets evalueringsrapport (rapport nr. 803) kom ut i år hvor vi har evaluert forsøkene fra de ti siste årene. Vi har testet elektroniske viltskremmere som sendte ut høyfrekvent lyd og lys og et annet forsøk med blå reflekser som begge skulle varsle eller skremme vekk dyrene når det kom trafikk. De siste årene har vi også hatt flere forsøk med skilting med gult varselblink i områder og perioder med stor viltfare. Vi ser dessverre ingen signifikant effekt på noen av forsøkene. Ved fartsmåling på en av teststrekningene med gult varselblink så vi kun en nedgang i gjennomsnittsfarten på en km/t.

Det er nylig kommet ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 hvor Statens vegvesen har ansvar for oppfølgingstiltak nr. 174: Statens vegvesen vil ta initiativ til å gjennomføre et prøveprosjekt med variable fartsgrenser på et utvalg strekninger med mange viltpåkjørsler, der fartsgrensen settes midlertidig ned i perioder med særlig stor viltfare legger Wildenschild til.

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsler?

Dette sier dyrevelferdsloven:

§ 4. Hjelpeplikt

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Dette sier vegtrafikkloven:

§ 12. Plikter ved trafikkuhell.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dette gjør du på stedet:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen.
  • Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.
  • Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kilde: Mattilsynet og Lovdata

Les også:

Nye regler fra i dag – kan bli kostbart for deg som forelder

Hva i alle dager skjer her? – Trodde nesten det hadde skjedd en eller annen katastrofe