Rådmannen kjenner godt til Mjøndalens store behov for innendørs oppgradering av Samfunnshuset. Behovene er spilt inn over tid, og er godt kartlagt. I hovedsak trengs moderne uttrekkstribune og lett flyttbare bordarrangement.

KrF vil derfor, i disse budsjettider, be alle de politiske partiene om å samle seg om snarest mulig å få dette på plass i gamle Nedre Eikers storstue, Samfunnshuset.

Det som fins der per i dag er en gammel utetribune, som vel med fordel kan benyttes ute et egnet sted, eller selges. Det samme gjelder for tunge bord og stoler. Teater-, sang- og musikklivet har skisser og planer klare, og er villige til å bidra med pengegaver for å få inventaret realisert raskest mulig.

LES OGSÅ:

Nedre Eiker barne- og ungdomsteater (NEBUT), Mjøndalen barneteater, Akustisk Eiker, Eiker Rock, Solberg musikkorps, Mjøndalen- og Steinberg skolekorps, Samklang, Eiker Janitsjar, Krokstad Storband og flere trenger en bedre tilrettelagt arena for å kunne ha oppmerksomheten sin rettet på det kulturelle, og ikke måtte behøve å utføre en stor ekstrajobb med sjauing hver gang de skal ha et arrangement.

Musikklivet bruker derfor nå også huset lite, og bestiller heller plass på scener utenfor Drammen. Dette er ikke bra for det rike kulturlivet som utspiller seg i Drammen vest. Brageteateret, som er et regionalt teater og som også gjester huset her, etterspør også bedre forhold for sine arrangement.

Hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv har ansvar for at de utpekte tettstedene i Drammen kommune (Drammen, Mjøndalen og Svelvik) har de nødvendige fasilitetene som trengs for å ivareta kulturtilbudet de frivillige organisasjonene tilbyr befolkningen.

LES OGSÅ:

I handlings- og økonomiplanen for 2023–2026 står det et kapittel om å gjøre kommunale lokaler tilgjengelige og tilrettelagte for bruk for kulturliv og øvrig frivillighet: «Drammen kommune har etter dialog med innbyggere og kulturaktører prioritert å arbeide med å klargjøre kommunale lokaler for bruk etter ordinær åpningstid. Tiltakene svarer opp behovene som er innmeldt fra frivillig sektor og kulturaktører. Rådmannen foreslår å sette av investeringsmidler til dette formålet i planperioden.»

Rådmannen foreslår å bevilge 25 millioner kroner over fire år, av disse 3 millioner i 2023.

Rådmannen framla en kartlegging av kulturarenaer i kommunen i 2021. Dette er en start på å ville sikre videre utredninger av behovene og nødvendig kvalitet i oppgraderinger. Alle kommunedeler skal bli ivaretatt, men oppsummeringen sier: «Tre tydelige tyngdepunkter trer fram i kartleggingen; Drammen Sentrum, Mjøndalen og Svelvik. Dette er steder med en tydelig stedsidentitet, godt utviklet kollektivtilbud og en befolkning med tilhørighet og tradisjoner.»

LES OGSÅ:

KrF foreslår derfor at innkjøp av nødvendige fasiliteter til Samfunnshuset i Mjøndalen blir prioritert øverst på lista for klargjøring og oppgradering av kommunale lokaler i 2023. Tiltaket vil være avgjørende for å sikre oss som bor vest i kommunen gode kulturopplevelser fremover, og innfri at «innbyggerne ikke bare har noe å leve av, men også noe å leve for» som rådmannen også så fint skriver i handlings- og økonomiplanen.

Så leste du riktig: Det frivillige kulturlivet er altså villig til å bidra økonomisk for å få fasilitetene realisert. De har en utstrakt hånd til en kommune i en presset økonomisk situasjon. Grip muligheten!