«Koronapandemien har gått bra på grunn av dem som jobber i helsevesenet, ikke på grunn av myndighetenes håndtering», sa sykepleier, drammenser og forfatter av «Den lange vakta», Liv Bjørnhaug Johansen nylig til Fagbladet.

Når kriser rammer er vi helt avhengige av fagfolk i frontlinja. Og det er dem vi kan takke for at norsk helsevesen har klart seg ganske godt til tross for mangel på smittevernutstyr og smittevernplaner, et høyt antall ansatte i deltidsstillinger og vikariater i hjemmetjenesten, og en akutt mangel på intensivsykepleiere.

Er det noe pandemien har vist oss, er det at et helsevesen styrt etter markedsprinsipper og kortsiktig vinning er dårlig egna til å håndtere kriser. Et sånt system har ikke plass til tidkrevende omsorgsarbeid som er vanskelig å regne ut verdien av.

Pandemien har vist oss hvor sårbart det er å holde bemanninga på et minimum i helsevesenet, men også hvor viktig andre deler av velferdsstaten er for det livet vi vanligvis lever. Etter nedstenginga i fjor var barnehagene de første som åpna opp igjen på rødt nivå. Åpningstida blei redusert for å ha nok folk til å holde kohortene atskilt, og vikarbruken skøyt i været. Når fravær ikke lenger kunne løses ved å slå sammen avdelinger og passe hverandres barn, blei det barnehageansatte lenge har ropt om overtydelig: Barnehagene har for lav bemanning!

En av koronakommisjonens konklusjoner var at barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet for dem som er unge i dag. En sånn konklusjon burde bekymre ansvarlige politikere så mye at de umiddelbart tilfører barnehage og skole tilskudd tilsvarende de statsfinansierte utbyttene til de rikeste blant oss.

Pandemien har vist oss resultatet av langvarige kutt i offentlig velferd. Det er på tide å øke statusen omsorg og utdanning har i samfunnet og sørge for en offensiv oppbemanning. Det vil gi oss en hær av fagfolk som kan stå i førstelinja når neste krise rammer. Og det vil komme flere kriser. Klimaendringer og naturødeleggelser baner vei for både pandemier og naturkatastrofer. Da er det flere folk i førstelinja vi trenger!