Som nyvalgt leder av Øvre Eiker idrettsråd var gleden veldig stor da kommunestyret i Øvre Eiker 24. mars enstemmig vedtok at midler som regjeringen hadde tildelt kommunen, skulle tildeles frivilligheten for å skape gode sommertilbud for barn og unge.

Midlene har Øvre Eiker kommune søkt om og fått tildelt fra Utdanningsdirektoratet og omhandler tilskudd til nye og utvidede sommerskoletilbud i forbindelse med koronapandemien.

Idrettsrådet i Øvre Eiker har gjennom vinteren benyttet tiden til å samordne og jobbe med å planlegge gode sommerferietilbud og samarbeid for å skape økt aktivitet og tilbakeføre aktiviteten til klubbene når pandemien åpner opp for dette. Det var med stor begeistring jeg benyttet deler av påskeferien til å lese meg opp på Utdanningsdirektoratets nettsider om tildelingen og hvordan idretten kunne levere gode aktivitetstilbud og sommerjobber til barn og unge og innfri kravene på hva Øvre Eiker kommune måtte rapportere tilbake til departementet på.

Men kommuneadministrasjonen ville det annerledes. Fredag før påske sender kommuneadministrasjonen ut invitasjon om dialogkonferanse til alle lag og foreninger. I invitasjonen har kommunen kreert og tillagt mange ekstra punkter som må oppfylles i selve utlysningen fra regjeringen.

Det innebærer at det blir vanskeligere for frivilligheten å ta del i bruk av de tildelte to millioner kronene.

Kommunen opplyser også om at dette er offentlige anskaffelser og kan ikke gjennomføres som en tildelingsordning. Jeg opplever at det aktivt forsøkes å skape egne regler og vinklinger for å holde frivilligheten utenfor og for at kommunen heller vil benytte midlene til egne prosjekter. Utviklingen torsdag kveld denne uken fikk begeret til å renne over da kommunedirektøren kaller inn til ekstraordinært kommunestyret mandag 12. april om denne saken med omkamp på vedtaket om midlene.

Øvre Eiker kommune sitt verdimanifest «sammen skaper vi» og fokus på verdien av frivilligheten og idretten ble i praksis «Vi ønsker egentlig å holde dere utenfor og jobber aktivt for at kommunen skal beholde selv med en egen juridisk tolkning av lovverket».

Jeg er både trist, sjokkert og lei meg over at et godt innarbeidet kommunalt samarbeid med frivillig sektor som jeg oppriktig trodde var ekte basert, aktivt gjennom flere byråkratiske tilnærminger faller så totalt i grus av egen kommunens toppledelse, ført i pennen av kommunalsjef for kultur og oppvekst som skal være frivillighetens egen samarbeidspartner.

Øvre Eiker idrettsråd har i mange år vært et idrettsråd som har vært og er godt drevet og har vært et idrettsråd i og utenfor Viken Idrettskrets som blir sett opp til og ofte referert til. Det skal vi fortsette å være selv om man på dager som dette undres over om det er slik et frivillig ulønnet verv skal være. Rådets medlemmer representerer klubber fra Øvre Eiker kommune og alle i rådet sitter på frivillig ulønnede verv.

Slik jeg ser det er det ikke Øvre Eiker idrettsråd, men Øvre Eiker kommune som aktivt sager av sin egen gren og river ned all opparbeidet tillit og gode fundament med frivillighet.

Les også: