«Aldring» er ikke kun en biologisk prosess, det er like mye en kulturell. Ulike kulturer har ulike holdninger og løsninger knyttet til aldring, og disse kulturelle perspektivene kan ha stor innvirkning på vår egen opplevelse av aldringsprosessen.

Kultur. Mens mange kulturer verdsetter aldringsprosessen, kjennetegnes vestens kulturer ved en fetisjpreget dyrking av det ungdommelige. Aldring blir for mange en prosess preget av mindreverdighet og utstøting fra et sosialt liv med henvisning til offentlig omsorg.

Etikk. Et samfunns etiske standard kommer delvis til uttrykk ved den grad av verdighet aldringsprosessen preges av.

Kulturelt forfall: Begrunnelsen for å legge ned to sykehjemmene på Gulskogen og Fredholt demonstrer et kulturelt forfall. Dette refereres slik i Drammens Tidende: «Rådmannen mener disse sykehjemmene er små og har for dyr drift, og mener at det er mulig å spare 34 millioner kroner på å legge ned 33 sykehjemsplasser og flytte 18 beboere til andre sykehjem».

Den etiske standarden er åpenbart på et lavmål når 34 millioner kroner av et budsjett på over 7 milliarder vedtas som kostnadsreduksjon på kommunens «konto for verdighet».

Om å bygge kultur: Alternativet burde vært fremleggelse av en sak som ble innledet med at en gjennomgang ved dette tjenestetilbudet hadde avdekket flere mangler, og at det derfor ble fremlagt et forbedringsprogram med tilhørende økonomiske rammer som ville gjøre Drammen til en foregangskommune for denne type tjenester.

Kommuneloven gir mulighet for å ta opp saken til ny behandling for så å utsette den i påvente av fremlegges av en sak som foreslått.

En investering i verdighet ville i så tilfelle bygge kultur og styrke omdømme.

LES OM NEDLEGGELSENE:

ANDRE SAKER FRA DT.NO: