Takk til Framtiden i våre hender Drammen, Naturvernforbundet Drammen og Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn som arrangerte samtale om «Drammen: Norges grønneste kommune» på Verdens miljødag 5. juni.

Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi mister naturen rundt oss bit for bit. Ett hyttefelt, en motorvei og et boligfelt om gangen.

De siste femti årene har verdens dyrebestander stupt med 69 prosent. Mer enn én million arter står i fare for å dø ut i løpet av ti år. Også her i landet har flere tusen arter havna på rødlista, som betyr at det er en risiko for at de kan utryddes fra Norge. Mange naturtyper er i fare, og med det leveområdene til planter og dyr. Ifølge FNs naturpanel risikerer vi å miste 3/4 av matvarene våre dersom vi ikke tar vare på pollinerende insekter.

I desember i fjor signerte Norge FNs naturavtale, som forplikter oss til å stanse naturtapet innen 2030 og starte arbeidet med å restaurere ødelagt natur. Verden har anerkjent at naturkrisa er akutt, og at det kreves store tiltak for å snu utviklinga. Arbeidet med å følge opp naturavtalen med mer vern og restaurering av ødelagt natur må settes i gang NÅ.

Les også

Les også

Monica skal utfordres på sine grønne ambisjoner

Alle naturinngrep skjer i en kommune. Det er kommunen som regulerer arealer til nye boliger, næringsområder og hyttefelt. Drammen kommune har et ansvar for å ta vare på naturen, og vi må bidra til å snu utviklinga gjennom god lokal forvaltning av skog, vann og matjord.

Drammen kommune har mye dyrkbar jord og skog som må vernes fra nedbygging. Drammen SV vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur.

Skal vi klare å stanse naturtapet er hvert enkelt boligfelt og vei viktig, men vi må også endre på måten vi forvalter arealene våre på. Arealregnskap og arealbudsjett kan være gode redskaper for å begrense nedbygging. Vi må sikre at det finnes god og systematisert kunnskap om sårbar og verdifull natur i kommunen vår, og at denne kunnskapen tas hensyn til når kommunen planlegger arealbruken.

Vi har en naturkrise, og det haster å snu utviklinga. Vi må være med på snuoperasjonen også her i Drammen kommune.

Det har noe å si hva du stemmer. La høstens valg bli naturens valg.

Nyheter fra Drammens Tidende