Stadig flere føler avmakt ovenfor en statsmakt styrt av Høyre. Politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, sier det slik i sin lederartikkel den 29. november: «Senterpartiets suksess akkurat nå hviler først og fremst på folks følelse av å bli oversett av nasjonale myndigheter».

Hvorfor er det blitt slik?


Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Da må du først forstå Høyres historie, kanskje med unntak av Erling Norviks formannsperiode (1974-1980 og 1984-1986). Høyre representerer de sterkeste økonomiske interessegruppene og arbeider systematisk for å overføre mer makt fra Stortinget til Brussel. La oss ta tre eksempler:

Kommunereformen: Sammenslåing av kommuner og fylker er sentralisering av makt. Det er for meg opplagt at befolkningen i Nedre Eiker får mindre makt i Drammen bystyre enn i Nedre Eiker kommunestyre. Ansvarsforholdene blir mer kompliserte og uoversiktlige, og folkevalgtes muligheter til å ha god oversikt over situasjonen i storkommunen Drammen blir langt mer krevende for bystyremedlemmene med full jobb utenfor politikken.

Det blir færre som reelt sett styrer, og administrasjonen får en enda sterkere posisjon. Folk i Nedre Eiker forstår dette, selv om Høyre ikke vil innrømme det. Dette skaper avmakt kombinert med forbannelse, når vi vet hvordan nedleggelsen av Nedre Eiker kommune ble regissert.

Mer av Per Olaf Lundteigen:

Les også

Jeg spiser heller fire poteter og en kjøttkake, i stedet for dagens mote som er en potet og tre kjøttkaker

Det er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er arkitekten bak planene om kommunesammenslåing. Deres uttrykte motiv er at fire eller fem storkommuner i hele Buskerud bedre legger til rette for at aksjeselskaper gis et marked for oppgaver som i dag utføres og finansieres av det offentlige. Høyre er en pådriver for at for eksempel barnehager og eldreomsorg skal utføres av børsnoterte aksjeselskaper, men betales av skattebetalerne.

Senterpartiet er pådriveren for at offentlige velferdstjenester utføres av offentlige eller ideelle organisasjoner. For å gjennomføre det trengs en kommuneøkonomi som gir rom for løpende modernisering av tilbudet. De offentlig ansatte må gis større innflytelse og ansvar over arbeidshverdagen, i tråd med de styringsbeskjedene som gis fra folkevalgt og administrativ ledelse. Senterpartiet mener Buskerud fylkeskommune skal være «en menneskelig ressursbank» for de oppgavene kommunene vanskelig kan utføre selv, for eksempel tannhelsetjenester.

Arbeidsinnvandring: Ukontrollert arbeidsinnvandring fra EU-land utenom Norden gjør at det blir umulig å få full sysselsetting i Norge. Mange blir arbeidsledige, først og fremst de med svak tilknytning til arbeidslivet eller bare delvis arbeidsevne. Årsakene er at disse viktige sambygdingene våre taper i konkurransen om jobbene med dyktige folk fra europeiske land der det er skyhøy arbeidsledighet og elendige lønns og arbeidsvilkår.

Arbeids- og sosialkomiteens budsjett må så finansiere noe av tapet for de som ikke får inntektsgivende arbeid. For å redusere utgiftsveksten strammer Høyre systematisk til og svekker nivået på en rekke ytelser.

Antall uføretrygdede ungdommer stiger nå raskt. Flere mennesker erfarer kursen til dagens regjering som uverdig. Dette skaper avmakt hos de som er berørte og deres familier. Det skaper en sterk følelse av å bli oversett av nasjonale myndigheter.

Senterpartiet står for kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden. Det må være Stortinget, og ikke Brussel, som må styre det viktigste av alt, nemlig arbeidsmarkedet. Her legges grunnlaget for Senterpartiets samholds-Norge eller Høyres forskjells-Norge. Arbeidslivet må være velorganisert med faste ansettelser og verdige sosiale ytelser for folk som ikke har arbeidsevne til egen arbeidsinntekt.

Politi: Realitetene i regjeringens nærpolitireform er det stikk motsatte, en fjernpolitireform. Reformen har ført til økende frustrasjon både innad i etaten og hos folk som erfarer at politiet kommer sist på plassen ved for eksempel en bilulykke, eller at kriminelle handlinger ikke etterforskes og gjerningspersoner ikke straffes på grunn av for lange køer i straffesakskjeden.

Senterpartiets alternativ har, helt fra Stortingets kontroll og konstitusjonskomites behandling av 22. juli tragedien, som ble avgitt 19. februar 2013, vært å arbeide for en ny organisering og ledelseskultur i politiet, såkalt operasjonsbasert ledelse.

Det sentrale i denne kulturen er en felles virkelighetsforståelse mellom ledelse og fagfolk som utfører oppdrag og større tillit og ansvar til fagfolk i førstelinja som står i situasjonen. Buskerud skal være et eget politidistrikt med egen politimester, felles operasjonssentral for helse, brann og politi i Drammen, og politifagfolk i alle fylkets kommuner. Ikke minst er dette viktig for å ivareta forebyggende arbeid mot kriminalitet og eksempelvis bruk av narkotika.

Pandemien viser behovet for styrket beredskap, større trygghet og klar tale fra folkevalgte. Fellesskapet må styrkes. Senterpartiet vil gjøre Stortinget viktigere.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Høyre har i sju år latt arbeidsfolk, barnefamilier og pensjonister få beholde mer av sine egne penger

Les også

For et lite firma som bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes

Les også

Store forskjeller er gift for samfunnet, og forskjellene i Norge øker