I hele 2022 har problemer knyttet til de høye energiprisene og de mulige årsakene til at det kraftproduserende landet Norge risikerer strømrasjonering, preget nyhetsbildet.

Regjeringen til Jonas Gahr Støre fra Ap diskuterer visstnok seriøst hvordan en eventuell strømkrise skal håndteres; blant annet hvilke deler av landet som skal prioriteres og områder av næringslivet som eventuelt skal forsøkes unntatt.

Rett etter sommerferien skal formannskapet og eventuelt kommunestyret i Lier ta stilling til om kommunen, som aksjonær, skal stemme for eller imot en fusjon mellom Glitre energi AS og Agder Energi AS. Dette er etter Lier FrP sin vurdering en av de aller viktigste sakene som skal politisk behandles i Lier kommune i inneværende kommunestyreperiode. Vi som lokalpolitikere skal selvsagt være ansvarlige og våkne ombudspersoner for innbyggerne også i denne saken.

Glitre energi AS eies av Vardar AS og Drammen kommune med 50 prosent hver. Lier kommune eier drøye 13 prosent av Vardar AS. Lier kommune har ved en rekke anledninger de siste ti årene vært avhengig av utbytte fra sine energiaksjer for å kunne levere tjenester til innbyggerne, som barnehage, eldreomsorg og grunnskole.

LES OGSÅ: Norges varmeste by i juli: – Drammen hadde høyest snittemperatur

I Norge eies de aller fleste kraftverk av offentlige aktører som kommuner, fylkeskommuner og staten. Likevel drives kraftverkene etter reint kommersielle og forretningsmessige prinsipper. En viktig forklaring på denne eiersammensetningen er at mange norske kommuner, inkludert Lier kommune, tidlig på 1920-tallet etablerte sine egne elektrisitetsverk.

Dette er et eksempel på kommuner som gjorde fremtidsrettede tiltak for å sikre innbyggerne og næringslivet viktige og nødvendige goder. Tilgang på rimelig elektrisk kraft er minst like viktig nå som da Lier elektrisitetsverk ble etablert i mellomkrigstiden.

Lier elektrisitetsverk finnes ikke lenger. Det har vært flere fusjoner, eller sammenslåinger, siden etableringen. I august skal formannskapet, som eierorgan, som sagt ta stilling til et nytt forslag om fusjon. Styret i Glitre energi ønsker at selskapet skal fusjonere med Agder Energi. Som alltid i fusjoner er styret og den administrative ledelsen tilnærmet udelt positive. Lier FrP finner det påfallende at det ikke presenteres en eneste ulempe til denne fusjonen.

Iblant annet fusjonsplanene fra styrene presenteres det lite konkrete innspill og forslag knyttet fusjonen og mulige effekter. En finner begrunnelser i form av «first-house-språk» som «innovasjonskraft» og «kraftsenter». Det legges opp til byråkratiske løsninger med hovedkontoret spredt rundt omkring på distansen Drammen-Kristiansand.

LES OGSÅ: Tar beina fatt fra Lierskogen til Hokksund: – Rundt 14 timer å gå

Uansett er det en gruppe som tjener på denne type fusjon. Det er konsulenter, advokater og rådgivere. En må videre spørre seg om Lier kommune som medeier bør ha andre, prioriterte interesser og perspektiv enn det styret og selskapets toppledelse har. Glitre Energi-konsernet har allerede mange ansatte direktører. Disse har lønninger i millionklassen. Høyest avlønnede direktør har cirka 2,9 millioner ifølge regnskapet for 2020. Det foreligger ingen planer om konkret rasjonalisering eller effektivisering ved fusjonen.

Dagens energimarked er sterkt liberalisert. Selv om det kommer endringer i retning av noe mindre markedsmakt, så er det lite sannsynlig at Ap og H sentralt ønsker å gjøre noe som innebærer å utfordre EU og deres ekstremt liberale energipolitikk. Det innebærer i sin tur at eiermakten og utøvelsen av eierstyringen på selskapssiden blir viktig i forhold til hvordan energimarkedet utvikler seg.

Uten at en her skal overvurdere Liers og den enkelte lokalpolitikers rolle og betydning, er det avgjørende viktig at enhver må vurdere hva en selv faktisk kan bidra med, og ikke bare hva alle andre skulle ha gjort. Det er faktisk slik at eierne i et kraftproduserende selskap kan komme med instrukser i form av fyllingsgrad og prioritering av beredskap. Hvilke utbyttekrav eiere stiller, har igjen betydning for markedspris, fyllingsgrad, beredskap og så videre. Dette er dessverre skremmende aktuelle problemstillinger.

LES OGSÅ: Åsne (28) har møtt mange fordommer: – Folk har meninger om hva jeg kan og ikke kan

I en fusjon vil Lier kommune som medeier, bli enda mindre, med tilsvarende redusert innflytelse, enn i dagens selskap. Fusjonen vil kunne skape en enda større avstand mellom innbyggerne og brukerne, og den daglige ledelsen av konsernet.

Lier bør stemme nei til den foreslåtte fusjonen mellom Glitre energi og Agder Energi.