Ufrivillig heltid kan for dem det gjelder være en stor belastning. Nå som vi får nytt sykehus i Drammen må vi tilrettelegge både for de som ønsker heltid og deltid.

Jeg er av den oppfatning av det å tvinge helsepersonell inn i stillingsprosenter de ikke ønsker, enten for små eller for store, skaper misnøye blant de ansatte og et dårligere arbeidsmiljø. Det burde ikke være kontroversielt å hevde at mennesker er ulike og har ulike behov, og at de samme mekanismene også gjelder i arbeidslivet. For enkelte passer det rett og slett ikke å arbeide heltid. Det skal vi ha respekt for.

Den siste tiden har vi hørt historier i mediene om sykepleiere som tvinges over i større stillingsbrøker enn det de ønsker seg. Det gjør at flere av disse ønsker å slutte. Det er ikke bærekraftig all den tid Norge mangler arbeidskraft i helsesektoren. Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise, vi har et underskudd på nærmere 7.000 sykepleiere. I SSBs siste framskriving av arbeidsstyrken og sysselsettingen, anslår de at vi vil mangle om lag 36.000 helsefagarbeiderårsverk og 20.000 sykepleierårsverk om 20 år.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

Derfor er det et paradoks at mange i helsevesenet jobber ufrivillig deltid. Videre er det et paradoks at når mange arbeider ufrivillig deltid, skal man tvinge dem som arbeider frivillig deltid inn i ufrivillig heltid. Slikt skaper misnøye og dårlige arbeidsvilkår.

I stedet for å tvinge helsepersonell over i stillingsprosenter de ikke ønsker, mener Fremskrittspartiet det finnes andre grep vi må ta.

Vi må utdanne det helsepersonellet vi har behov for. Dette er en langsiktig investering. Vi vil derfor ha et betydelig løft i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene.

Videre må vi sørge for et skikkelig lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønnen må ikke økes bare fordi dere fortjener det, men fordi høyere lønn også vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som jobber i andre yrker og at flere velger å bli i yrket. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og kan gi tydelige signal til partene at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

Flere sykepleiere og helsefagarbeidere trenger praksisplass. Derfor må det være en lovfestet plikt for kommunene å ta dem imot, slik det er i spesialisthelsetjenesten. Vi må også ha tiltak for å sikre at sykepleiere får muligheten til å videreutdanne seg til spesialiseringer som helsevesenet trenger. Frp vil gi full lønn til offentlig ansatte sykepleiere som spesialiserer seg, mot at de forplikter seg til å jobbe i det offentlige i en periode etter de er ferdig med videreutdanningen.

Til tross for at det er mangel på kompetent helsepersonell, bruker mange arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å ta vare på og pleie pasienter og brukere. Frp vil at det skal etableres et nasjonalt avvikssystem for oppgavefordeling i kommunehelsetjenesten. Det vil synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som bør utføres av de ulike yrkesgruppene i helsevesenet.

FRA BUSKERUDBENKEN - MORTEN WOLD:

Les også

Tidenes høyeste strømpris brukes til å fylle statskassen på bekostning av folk flest

Frp har tatt utfordringen fra Norsk Sykepleierforbund og forpliktet oss til å jobbe for sykepleierløftet. Vi håper at de andre partiene også innser at det er behov for et utdannings- og lønnsløft som sikrer at vi også i fremtiden har et helsevesen som vi alle kan være stolt over.

Et nytt sykehus i Drammen er også forpliktende. For med et nytt sykehus får vi også sjansen til å ta et oppgjør med rutiner som ikke fungerer. Jeg håper sykehusledelsen benytter seg av denne muligheten. Et moderne sykehus handler ikke bare om lokalene, men om kulturen, rutinene og hvordan vi tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø.

ANDRE INNLEGG FRA BUSKERUDBENKEN:

Les også

Mangelen på helsesykepleiere vil prege unge og unge voksne i årene som kommer

Les også

Brukere av Nav må få en tryggere hverdag med tettere oppfølging

Les også

Derfor bør vi bry oss om domstolsreformen

Les også

«Avskilting» av erfarne lærere – en dårlig idé