Tirsdag vedtok Stortingeten ny Tros- og livssynslov. I denne loven klarte Frp å få til en rekke endringer for å løse problemer som i den siste tiden har blitt svært synlige. Likevel er det mange områder der Frp ville gått enda lenger. Frp er for full religionsfrihet, men vi mener også at folks tro er en privatsak. Derfor skulle vi gjerne stanset alle offentlige støtteordninger til tros- og livssynssamfunn.

I stedet for at folks skattepenger skal gå til å betale for trossamfunn de selv ikke er med på, ville det vært bedre om folk betalte litt mindre skatt, og heller fikk litt penger til overs for å støtte de trossamfunnene de ønsker å støtte. Frps forslag om å stanse offentlig finansiering av tros- og livssynssamfunn, ble nedstemt i Stortinget.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

I fjor høst gjorde Drammens Tidende en god jobb for å avdekke at koranskoler i Drammen blant annet har barn på overnatting hele uken. Det vil si at barna blir fratatt all egendisponert fritid og tilbringer svært mye tid i lukkede trossamfunn. Vi vet lite om hva som foregår på disse skolene, men vi vet nok til at en slik praksis ikke er sunn. Barn med innvandrerbakgrunn har et ekstra stort behov for å omgås norske barn på fritiden. Det er umulig å bli godt integrert i det norske samfunnet dersom man bruker mesteparten av fritiden i lukkede samfunn hvor det gjerne ikke snakkes norsk.

Dessverre har vi sett en enorm berøringsangst fra både politikere, skoler og kommuner i slike saker. Utdanningssjefen i Drammen kommune har ikke ønsket å innrømme at det er et problem at barn fratas all sin fritid og vokser opp i lukkede samfunn. Mange har omtalt koranskolene som SFO-ordninger, noe som er helt feil.

Skolefritidsordningen er noe som arrangeres av skolene og er ment som en fritidsordning i den perioden de minste barna ikke er på skole, mens foreldrene er på jobb. Koranskole med overnattingstilbud har ingenting med SFO å gjøre. Dette er bare et begrep som noen har forsøkt å innføre for å ufarliggjøre koranskoler med overnatting.

Mer fra Jon Helgheim:

Les også

Byer og bydeler i Norge med høy innvandring er mye mindre attraktive enn andre steder

Les også

Frp fremmer denne uken forslag på Stortinget om å legge ned alle fylkeskommuner

Regjeringen ønsket i utgangspunktet ikke å gjøre noen tiltak for å få slutt på koranskoler med overnatting. Men etter harde forhandlinger med Frp, har vi fått på plass noen tiltak som vil avhjelpe situasjonen. Vi har nå fått gjennomslag for at koranskoler kan få tilsyn fra myndighetene og et forbud mot koranskoler med overnatting. Dette vil forhåpentligvis øke myndighetenes fokus på de negative konsekvensene det har for barn å miste sin egendisponerte fritid.

Som i alle andre tilsvarende saker, har det ikke manglet på eksempler der noen som har deltatt på koranskoler står fram og sier at dette ikke er noe problem. Det er heller ikke disse vi forsøker å skjerme. At veldig mange vil klare seg helt fint etter å ha deltatt på koranskoler med overnatting, er ikke det minste overraskende.

De færreste ville uansett ønsket å stå fram med det som er problematisk. Svært få ønsker å snakke nedsettende om sin religion eller sin familie, men noen ganger må samfunnet sette grenser for hva som er greit i religionens navn. Det er alle de som ikke er like ressurssterke og som ikke verken kan eller ønsker å stå fram med sine problemer vi må nå fram til. Vi ønsker samtidig å forhindre at koranskoler kan påvirke barn og unge i mer radikale retninger.

I samme sak har Frp fått gjennomslag for å stanse offentlig støtte til trossamfunn som også får støtte fra nasjoner som ikke selv praktiserer religionsfrihet. I Drammen vet vi at Tyrkia og andre stater finansierer og drifter flere muslimske trossamfunn. Disse statene respekterer ikke selv religionsfrihet og burde ikke hatt mulighet til å betale til trossamfunn i Norge.

Å få slutt på finansiering fra ufrie stater er noe politikerne har snakket om å gjøre noe med lenge, men ingen ting har blitt gjort. Takket være vårt påtrykk, har vi kommet et stort skritt videre på dette.

Det er helt urimelig at ufrie stater skal støtte norske trossamfunn. Det er helt åpenbart at motivasjonen fra disse statene, ikke er forenlig med våre frihetsverdier. Ideelt sett skulle vi hatt på plass et forbud mot å motta støtte fra ufrie stater, men dette fikk vi ikke flertall for.

Fra Buskerudbenken:

Les også

Vi trenger en mediebransje som forteller fakta og ikke «fake news»

Les også

At storbankenes toppsjefer er så ute av tøtsj med hva som skjer i landet for tiden, er ikke et godt tegn

Les også

Skal virkelig alt bli som før etter pandemien?

Les også

Felles mobilisering mot virussjukdommen