Foreløpig utkast til en politisk avtale, basert på foreløpige drøftinger i møte 16. september 2015. Til stede; AP, MDG, SV og Bylista. Sendes til KRF og Venstre. Utkastet inneholder noen hovedpunkter som skal bearbeides videre. Andre politikkområder vurderes innarbeidet. 

Tillit og åpenhet

De samarbeidende partiene vil at åpenhet og medvirkning skal styre de politiske prosessene. Den folkevalgte styringen av Drammen skal tas tilbake. Drammenserne har gitt uttrykk for at de ønsker et politisk skifte. Politisk ledelse og ansvar er gitt til et nytt politisk flertall.

Samarbeidet skal foregå i åpenhet og tillit. Alle saker skal være godt forankret, slik at alle samarbeidende partigrupper blir involvert og ivaretatt i de politiske beslutningene.

De samarbeidende partiene vil lage forutsigbare rammer for den politiske styringen av Drammen kommune, både økonomisk og politisk. Ordfører, varaordfører og gruppeledere har særskilt ansvar for forankring og medvirkning. Det settes opp faste ukentlige møterammer mellom disse. Hele bystyret skal være med på beslutningene til det beste for bysamfunnet. De samarbeidende partiene vil legge opp til inkluderende og tverrpolitiske beslutninger til det beste for byen.

De politiske satsingene: (Lista bygger på foreløpige samtaler og bearbeides videre.)

Grønnere byutvikling

Hovedrammene i vedtatt arealplanen skal legges til grunn for videre vekst og utvikling av Drammen, med følgende endringer og satsingsområder: 

1. Bystyret skal i løpet av juni 2016 avklare rammene for en Buskerudbypakke eller en egen bypakke som kan løse de viktigste vei- og kollektivutfordringene for byen og regionen. Tiltakene skal følge opp det allerede framforhandlede prosjektet, men med ekstra satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. Mulighetene for å anlegge en bybane skal utredes.

2. En ny boligpolitikk skal sikre at Drammen kan bli en av de mest attraktive byene på Østlandet for småbarnsfamilier. Det skal bygges flere og rimeligere familieboliger. Alle store boligprosjekter må ha en grønn profil som sikrer god tilknytning til kollektivknutepunkt.

3. Drammen skal skape arbeidsplasser i takt med befolkningsveksten. Sammen med næringslivet må vi legge til rette for en betydelig arbeidsplassvekst i perioden 2015-2019. Det skal utarbeides en særskilt strategi for å bygge opp Drammen til en kunnskapsby med satsing på gründervirksomheter og grønne næringer.

4. Marienlyst skal ikke bygges ned med boliger. De samarbeidende partiene setter i gang en idekonkurranse for utvikling av Marienlyst. Bystyret skal senest i februar 2016, i samarbeid med idretten og bysamfunnet, lage en fremdriftsplan for utvikling av Marienlyst til en idretts- og aktivitetspark for hele byen. Det støttes opp om idrettens ønske om å gjøre Marienlyst til et idrettens kompetansesenter for Oslofjord vest.  Utviklingen av området skal gjøres i tett samarbeid med Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets. Videre bruk av Strømsøskolene/tomtene skal også tas med i vurderingen i samarbeid med Buskerud fylkeskommune for finansiering et idrettsløft.

5. Strømsø skole skal tas i bruk som kunst- og kultursenter i samarbeid med fylkeskommunen og kunst- og kulturmiljøet selv.

6. Det skal etableres en juridisk bindende markagrense i Drammen.

7. Det skal settes i gang en idekonkurranse om byens tak, Spiralen, friluftsmuseet og området rundt.

8. Det skal utarbeides en ny lokal handlingsplan for klima og et klimaregnskap.

9. Jordvern er en prioritert oppgave og skal sikres gjennom kommuneplanens arealdel.

En by å bli gammel i

1. De samarbeidende partiene vil ha et ekstra løft for eldreomsorgen. Det skal bygges flere omsorgsplasser, grunnbemanningen skal økes og aktivitetstilbudet bedres. (En times daglig fysisk aktivitet for eldre)

2. Det etableres et eldreombud.

3. Det må bygges minst 300 omsorgsplasser frem til 2036 i tråd med HSO-planen. De samarbeidende partiene vil starte arbeidet med å bygge ut i denne bystyreperioden. Første fase i utbyggingen skal skje ved dagens Helsehus på Landfalløya. Samtidig vil vi starte arbeidet med utbygging i tilknytning til Marienlyst bo- og servicesenter.

Barnas by

1. For de samarbeidene partiene vil det å redusere barnefattigdommen i løpet av neste bystyreperiode være en prioritert satsing. Tidlig innsats i barnehager og skoler og samarbeid med frivillige organisasjoner vil styre ressursbruken.

2. Det trengs mer offensive tiltak for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeid. Styrking av introduksjonsprogrammet har prioritet, spesielt språkopplæringen.

3. Drammen kommune skal søke staten om å bli første storby til å innføre norm for lærertetthet i tråd med anbefalingene fra lærerorganisasjonene. Vi skal også bruke eget handlingsrom til økt lærertetthet.

4. Det trengs en tillitsreform i drammensskolen, der man blir kvitt tidstyvene.

Sosiale tjenester

1. Drammen kommune skal følge statlige anmodninger om mottak av flyktninger. Drammen kommune vil ta initiativ til en felles dugnad mellom kommunene i vår region, sammen med statlige aktører.

Arbeidsgiverpolitikk og etiske retningslinjer for innkjøp

1. Drammen kommune skal ikke benytte mulighetene til økt bruk av midlertidige ansettelser.

2. Drammen kommune skal ta et særskilt ansvar for å ansette og kvalifisere personer som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet.

3. Det skal utarbeides et etisk reglement for innkjøp og anbud.

Generell adgang til søndagsåpne butikker er ikke aktuelt i Drammen

Politisk organisering

1. Bydelsutvalg/komiteer skal gjenopprettes.

2. Antall utvalg utvides. Oppgaver fordeles mellom utvalgene for å sikre gjennomføring av den politiske avtalen på en best mulig måte

Posisjoner:

Vi hadde en foreløpig, men ikke fullstendig samtale om posisjoner, og er enig om dette:

Ordfører

Varaordfører; KRF

Formannskapet utvides: KRF og V skal få plass.

Vi ønsker større åpenhet og større politisk innflytelse.

Komiteer/hovedutvalg: Venstre får leder av et utvalg.

Antall og innretning av komiteer/utvalg vurderes, for eksempel:

1. Pleie og omsorg

2. Oppvekst

3. Kultur, idrett, trossamfunn og frivillighet

4. Miljø, bolig og næring

Havnestyre: Styreleder KRF

17 mai komiteen: Leder, V