Ad­var­te vei­ve­se­net i 24 år

Hol­men­brua tå­ler ikke be­last­nin­gen fra de tyngste kjø­re­tøy­ene, og fra 2016 vil brua sann­syn­lig­vis sten­ges for samt­li­ge kjø­re­tøy over 32 tonn.

Hol­men­brua tå­ler ikke be­last­nin­gen fra de tyngste kjø­re­tøy­ene, og fra 2016 vil brua sann­syn­lig­vis sten­ges for samt­li­ge kjø­re­tøy over 32 tonn. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Si­den 1990 har Ram­bøll ad­vart Sta­tens vegvesen en rek­ke gan­ger om til­stan­den på Hol­men­brua.

DEL

DRAMMEN: Sel­ska­pet har gjen­nom­ført man­ge un­der­sø­kel­ser av brua på opp­drag fra Sta­tens vegvesen, og ved fle­re an­led­nin­ger er det på­pekt mang­ler. Al­le­re­de i 1990 in­spi­ser­te Olaf Abel Engh AS, som senere ble en del av Ram­bøll, brua og fant ska­der som ble satt i sam­men­heng med over­be­last­ning fra tung tra­fikk. Seks år senere gjen­nom­før­te det sam­me sel­ska­pet en større un­der­sø­kel­se av Holmenbruas bæ­re­ev­ne.

Samt­li­ge kon­trol­ler­te søy­ler har til­strek­ke­lig ka­pa­si­tet, men ut­nyt­tel­sen er svært høy, står det i rap­por­ten fra 1996. Senere er det ved to an­led­nin­ger på­pekt at åtte av 22 søy­ler har sprek­ker og at det­te må føl­ges opp.

LES OGSÅ: – Svært uro­vek­ken­de

Nep­pe ny dis­pen­sa­sjon

I ap­ril i år fikk vei­ve­se­net nok en rap­port fra Ram­bøll et­ter en spe­si­al­in­spek­sjon. Kon­klu­sjo­nen nå er at br­uas bæ­re­ev­ne er så svek­ket at Ram­bøll an­be­fal­te re­du­ser­te vekt­gren­ser.

Kon­fron­tert med opp­lys­nin­ge­ne om at Ram­bøll har på­pekt feil og mang­ler helt si­den 1990, sva­rer Odd Røn­ne­stad som er an­svar­lig for bru­ved­li­ke­hold i Sta­tens vegvesen re­gi­on sør at de har re­pa­rert på brua jevn­lig og har hyp­pige kon­trol­ler.

Det er imid­ler­tid ikke gjort mer med fei­le­ne som er på­pekt, enn at han ser det som lite sann­syn­lig at brua får dis­pen­sa­sjon ut­over 2015 for kjø­re­tøy som vei­er mer enn 32 tonn.

– Et­ter at rap­por­ten kom, har vi hatt fle­re mø­ter med Veg­di­rek­to­ra­tet om sik­ker­het og sik­ker­hets­mar­gi­ner ved brua. Nå er rap­por­ten til kon­troll og god­kjen­ning i di­rek­to­ra­tet, sier Røn­ne­stad.

LES OGSÅ: 48 tatt i kontroll

Po­li­ti­ker­ne vil ha svar

Nå tar ord­fø­rer Tore Opdal Hansen grep og har kalt inn vei­sjef Hans Jan Hå­kon­sen til da­gens for­mann­skaps­mø­te for å få en orien­te­ring om brua.

– Holmenbruene og bru over Øvre Sund er svært vik­tige len­ker i sen­trums­rin­gen. Fun­ge­rer ikke sen­trums­rin­gen får det di­rek­te inn­virk­ning på tra­fikk­av­vik­lin­gen i Dram­men, sier ord­fø­re­ren.

Lin­da C. Hof­stad Hel­le­land som bor i Dram­men og le­der Stortingets transportkomité, me­ner det er vik­tig å få klar­het i sa­ken og fak­ta bor­det.

– Det var skrem­men­de å se gårs­da­gens opp­slag, sier hun.

Hof­stad Hel­le­land kan ikke love noen snar­lige pen­ger til ny bru i Dram­men og vi­ser til at Na­sjo­nal trans­port­plan (NTP) er ved­tatt for pe­ri­oden 2014-2023, og den skal ikke re­vi­de­res før i 2017.

LES OGSÅ: Tilbake til start for Buskerudbyen?

Forventer orientering

Også i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet er de kjent med pro­ble­me­ne rundt Hol­men­brua.

– Men vi har ikke visst at den var i så dår­lig stand, sier stats­sek­re­tær Bård Hoksrud (Frp).
Han for­ven­ter en snar­lig orien­te­ring om sa­ken og av­ven­ter den­ne før han kan si noe om hvil­ke løs­nin­ger sta­ten må vel­ge.

LES OGSÅ: Her blir det ny asfalt

Artikkeltags