Gå til sidens hovedinnhold

Anonym Twitter-profil spredte sladder og nakenbilder

Artikkelen er over 7 år gammel

Ano­ny­me ryk­te­spre­de­re la ut na­ken­bil­der av ung­dom ned i 13-14-års­al­de­ren på so­sia­le me­di­er. -Drøyt, me­ner 15-år­in­ger, som vil ha po­li­ti­et på ba­nen.

DRAMMEN: Det star­tet med noen små­frek­ke, men re­la­tivt harm­lø­se ryk­ter man­dag den­ne uken. Så be­gyn­te den ano­ny­me Twit­ter-bru­ke­ren «GossipG_D» med ryk­ter og slad­der om navn­git­te per­so­ner i Dram­men. An­tal­let føl­ge­re dob­let seg på bare noen mi­nut­ter. Per­so­ne­ne bak fort­sat­te med å bli enda drøy­ere i to­nen.I lø­pet av kort tid tvit­ret de to na­ken­bil­der – av per­so­ner ned i 13-14-års­al­de­ren.

Ung­dom­me­ne var på gren­sen til iden­ti­fi­ser­ba­re, eks­po­nert i all of­fent­lig­het på et av ver­dens mest po­pu­læ­re so­sia­le me­di­er.

HAR DU OPPLEVD NOE LIGNENDE? DEL HISTORIEN DIN ANONYMT I VÅR PROTOKOLL

Navngitte personer og nakenbilder

15-år­in­ge­ne Gab­ri­el­le Ha­jum, Ce­li­ne Fa­nu­el­sen og And­rea So­fie Da­ni­el­sen fulg­te med på kon­to­en. Da den be­gyn­te å pos­te ryk­ter om navn­git­te per­so­ner og na­ken­bil­der, re­ager­te de kraf­tig. Ha­jum be­stem­te seg for å rin­ge po­li­ti­et for å vars­le om na­ken­bil­de­ne.

– Jeg vet ikke om jeg var uklar, men jeg føl­te de ikke tok meg se­ri­øst. Jeg sa at det var en side der noen la ut na­ken­bil­der av mind­re­åri­ge, men fikk be­skjed om at de ikke kun­ne hjel­pe meg, sier Ha­jum. Hun opp­lev­de selv å bli nevnt i en av de tid­li­ge­re «twee­te­ne».

- Det var ikke sant og bare tull, så jeg re­ager­te ikke vold­somt på det, sier Ha­jum.

LES OGSÅ: Ba 15-åring om å henge seg

– For drøyt

Like et­ter ring­te Ce­li­ne Fa­nu­el­sen til po­li­ti­et, og traff på en an­nen ope­ra­tør.

– Da ble jeg tatt se­ri­øst med en gang. Jeg sa de det gjaldt var 13–14 år gam­mel, og da spur­te de om Twit­ter-kon­to­en og nav­net, sier Fa­nu­el­sen.

Ska­den had­de al­le­re­de skjedd. Na­ken­bil­de­ne lå ute i en kor­te­re pe­ri­ode, før kon­to­en ble stengt.

Det fin­nes fle­re lig­nen­de ryk­te­pro­fi­ler, både på Twit­ter og and­re so­sia­le me­di­er, som for eks­em­pel Snap­chat. Pro­fi­le­ne er in­spi­rert av den ame­ri­kan­ske TV-se­ri­en Gossip Girl – der en ano­nym per­son dri­ver en blogg full av ryk­ter om sine med­ele­ver. Fe­no­me­net fan­tes først på blog­ger, men har for lengst spredd seg til nye so­sia­le me­di­er.

På Snap­chat fan­tes blant an­net enn pro­fil fra Konne­rud i Dram­men, som i pe­rio­der var svært ak­tiv med å sen­de ut ryk­ter og bil­der om navn­git­te per­so­ner.

Mobbeombud Bo­dil J. Houg i Bus­ke­rud er ikke i tvil om at det­te er en ulov­lig kren­kel­se. Houg me­ner de tre jen­te­ne har re­agert på rik­tig måte.

LES OGSÅ: Mange har opplevd nettmobbing

Kren­kel­se er ulov­lig

– Reg­le­ne for hva man kan gjø­re på nett er ikke noe mo­ren, fa­ren, sko­len el­ler mobbeombudet ten­ker, det er ulov­lig iføl­ge norsk lov, sier Houg.

Hun vi­ser til pa­ra­gra­fer i straf­fe­lo­ven som om­fat­ter spred­ning av kren­ken­de yt­rin­ger, spred­ning av bar­ne­por­no, kren­kel­se av pri­vat­li­vets fred og mis­bruk av bil­de.

Houg drar fram et eks­em­pel fra et an­net sted på Øst­lan­det, der ei 17 år gam­mel jen­te på Øst­lan­det kal­te en an­nen jen­te «hore» i en chat­te­ka­nal på net­tet. 17-år­in­gen ble dømt for ære­kren­king og fikk 4.500 kro­ner i bot.

– De som står bak kon­to­ene må bli an­meldt, så kan for­eld­re­ne de­res fin­ner ut hva bar­na de­res dri­ver med. Det er ikke måte på hva ung­dom fin­ner på nett, sier Fa­nu­el­sen.

LES OGSÅ: Dristige bilder på avveie

– Sko­le­ne flin­ke­re

Jen­te­ne sier at man på sko­le­n får god in­for­ma­sjon om hvor­dan man skal opp­fø­re seg på nett. De tror også de som står bak den ano­ny­me ryk­te­si­den vet at det de har gjort er ulov­lig.

– Det er tatt mye opp på sko­len, og det er fle­re som har blitt an­meldt for lig­nen­de før, sier Fa­nu­el­sen.

Mobbeombudet vi­ser imid­ler­tid til en stor eu­ro­pe­isk un­der­sø­kel­se om ung­doms va­ner på nett. Der kom det fram at der­som ung­dom vet at noe er ulov­lig, gjør de det ulov­li­ge i mind­re grad.

Houg me­ner at sko­le­ne har en vik­tig opp­ga­ve.

– Nett­vett og hvor­dan leve godt med de di­gi­ta­le mu­lig­he­ter som fin­nes, bør være på ti­me­pla­nen før ele­ve­ne blir stor­for­bru­ke­re av so­sia­le me­di­er. Og det må gjen­tas, sier Houg.

Der­for me­ner hun sko­le­ne bør star­te med un­der­vis­ning i nett­vett al­le­re­de i 3.-klas­se, mens hun me­ner for­eld­re må føl­ge tett med på hva bar­na fore­tar seg.

De tre jen­te­ne har sagt ifra til en av de to som fikk bil­der av seg lagt ut på net­tet. Nå hå­per de at of­re­ne går til po­li­ti­et og an­mel­der sa­ken.

– Jeg tror ikke det er noe mer man kan få gjort med sko­le­ne. Jeg sy­nes hel­ler po­li­ti­et og for­eld­re bør ta det­te med de det gjel­der. De voks­ne tren­ger ikke vite alt, men bør vite at det er mye dritt på net­tet, sier Da­ni­el­sen.

HAR DU OPPLEVD NOE LIGNENDE? DEL HISTORIEN DIN ANONYMT I VÅR PROTOKOLL
 

LES OGSÅ:

Syk for livet av mobbing

Holdt nede og dynket på guttedoen

– De skal aldri få vinne over meg