Utelukker nytt sykehus i Drammen

Helseminister Jonas Gahr Støre avfeier Drammen som alternativ for nytt sykehus. Etter alt å dømme blir det derfor Ytterkollen i Nedre Eiker som nå får det nye sykehuset i regionen. Det begeistrer ordfører Bent Inge Bye (Ap).

Helseminister Jonas Gahr Støre avfeier Drammen som alternativ for nytt sykehus. Etter alt å dømme blir det derfor Ytterkollen i Nedre Eiker som nå får det nye sykehuset i regionen. Det begeistrer ordfører Bent Inge Bye (Ap). Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

For før­s­te gang sier hel­se­mi­nis­te­ren rett ut at det nye sy­ke­hu­set i dram­mens­re­gi­o­nen skal lig­ge i Ei­ker.

DEL

DRAMMEN/EIKER: For en snau må­ned si­den ble det kjent at hel­se­mi­nis­ter Jo­nas Gahr Stø­re (Ap) had­de in­stru­ert Vest­re Vi­ken om hvil­ke kom­mu­ner det er ak­tu­elt å byg­ge det nye sy­ke­hu­set i Bus­ke­rud.

Det nye sy­ke­hu­set «skal plas­se­res i ak­sen mel­lom Kongs­berg og Dram­men» het det fra Stø­re. De fles­te tol­ket det­te som at stats­rå­den vil­le ha sy­ke­hus i én av Ei­ker-kom­mu­ne­ne, mens and­re tol­ket det dit hen at sy­ke­hu­set kun­ne byg­ges i Dram­men. Stø­re vil­le ikke bi­dra til å klar­gjø­re hva som lå i ut­sag­net.

– Jeg har ikke noe syn på om det (nye sy­ke­hu­set) må lig­ge mel­lom by­gren­se­ne el­ler ikke, sa Stø­re den gang.

LES OGSÅ: Utelukker ikke Drammen

– Må iva­re­ta beg­ge by­ene

Nå har pi­pen fått en an­nen lyd. Over­for Dram­mens Ti­den­de be­grun­ner han hvor­for et nytt sy­ke­hus ikke kan byg­ges i Dram­men.

– Re­gje­rin­gen har sagt at vi ikke vil leg­ge ned et enes­te sy­ke­hus i Nor­ge. Det enes­te unn­ta­ket er der­som to sy­ke­hus blir slått sam­men til ett. Det er til­fel­let med Kongs­berg og Dram­men, og da må in­ter­es­se­ne til beg­ge by­ene iva­re­tas.

Der­et­ter fei­er Stø­re en­hver tvil til side om hva han me­ner me­ner med «ak­sen mel­lom Kongs­berg og Dram­men»:

- La meg si det slik. Hvis du skal fin­ne et punkt mel­lom A og B, så er det ikke i A el­ler i B. De som tror det, tar feil, sier hel­se­mi­nis­te­ren.

Stø­re sva­rer unn­vi­ken­de på spørs­må­let om han med A og B me­ner Dram­men og Kongs­berg, men lev­ner li­ke­vel li­ten tvil om at han gjør nett­opp det.

– Det sy­nes jeg le­ser­ne skal få tol­ke selv. Men der­som du skri­ver at jeg me­ner det, så vil jeg ikke skri­ve le­ser­brev til Dram­mens Ti­den­de for å ret­te på det, smi­ler han lurt.

LES OGSÅ: Jens vil bruke penger på sykehus

– Uver­dig po­li­tisk spill

Høyres før­s­te­kan­di­dat i Bus­ke­rud, stor­tings­re­pre­sen­tant Trond Hel­le­land, suk­ker dypt når han får høre at Stø­re ute­luk­ker Dram­men som verts­by for nytt sy­ke­hu­set. Han for­tel­ler at han se­nest i for­ri­ge uke fikk brev fra hel­se­mi­nis­te­ren.

– Der skrev Stø­re at Dram­men fort­satt var et al­ter­na­tiv. Når man skif­ter me­ning fra uke til uke, kan det han me­ner, snart ikke tas al­vor­lig, sier Hel­le­land.

Han tror Stø­re er satt un­der press av Bus­ke­rud Ap, som len­ge har ment at det nye sy­ke­hu­set skal lig­ge på Ytterkollen.

– Det­te er et uver­dig po­li­tisk spill. At Ar­bei­der­par­ti­et me­ner Ytterkollen er det bes­te al­ter­na­ti­vet, be­tyr ikke at Ytterkollen er best for pa­si­en­te­ne. Men par­ti­et har fle­re gan­ger tatt be­slut­nin­ger i den­ne sa­ken som i et­ter­tid har vist seg å være feil, sier Hel­le­land.

LES OGSÅ: Grunneiere vil ikke ha sykehus på Ytterkollen

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken