DRAMMEN: Den­ne hel­gen star­ter som­mer­fe­rien for al­vor, og noen vil rett og slett dum­pe kjæ­le­dy­ret sitt før de stik­ker av går­de.På hjel­pe­sen­te­ret til Dyre­be­skyt­tel­sen Norge, Dram­men og om­land er det stapp­fullt al­le­re­de.

– Her er det inn­taks­stopp. Vi har dess­ver­re ikke plass til fle­re, sier le­der Aud Vogt Johansen.

Noen av de 35 dy­re­ne er dum­pet, noen har bare kom­met på av­ve­ie, og noen er der for­di ei­er­ne har bedt Dyre­be­skyt­tel­sen over­ta.

En del av familien

– De som dum­per kat­ten, ka­ni­nen el­ler and­re dyr for­di de skal på fe­rie og det pas­ser plut­se­lig ikke len­ger å ha et dyr, bør ten­ke gjen­nom hvil­ken skjeb­ne de over­la­ter dy­ret til. Er det mu­lig å kose seg på fe­rie et­ter å ha gjort noe slikt, und­rer alle vi som bru­ker all vår fri­tid på å red­de dis­se stak­kars dy­re­ne, sier Vogt Johansen og har en bønn:

– Husk at dy­ret er en del av fa­mi­lien. Ta der­for med kat­ten i fe­rie­plan­leg­gin­gen. Det hol­der ikke å be en nabo leg­ge mat på skå­len til kat­ten mens du er bor­te. And­re dyr spi­ser den ma­ten. Dy­re­pen­sjo­nat er best.

Mis­ten­ke­lig ofte opp­gir ei­e­ren al­ler­gi når de vil kvit­te seg med pu­sen. Aud Vogt Johansen og and­re dy­re­ver­ne­re tror sånn pas­se­lig på den for­klar­in­gen i man­ge til­fel­ler.

LES OGSÅ: Tett på naturen med Dagfinn Kolberg

– Høy­se­song hele året

Fe­rie-al­ler­g­ien, kal­ler de al­ler­g­ien som kom­mer vel­dig brått når det nær­mer seg fe­rie­tid. Al­ler­g­ien kom­mer også ofte som kas­tet på ei­e­ren når pu­sen får katt­un­ger, og den før­s­te ti­den som søte, små nøs­ter er i ferd med å gå over.

Si­den vi rei­ser mye mer enn før, også uten­om som­mer­fe­rien, er pro­ble­met med dum­pe­de og et­ter­lat­te kjæ­le­dyr blitt et hel­års­fe­no­men.

– Det er høy­se­song og topp hele året, suk­ker Hil­de Johansen Strys­se i for­en­in­gen «Dy­re­nes be­skyt­ter».

I lik­het med Dyre­be­skyt­tel­sen job­ber for­en­in­gen hardt med om­plas­ser­ing av dyr, og iføl­ge Johansen Strys­se blir opp­dra­ge­ne sta­dig fle­re.

– Jeg kjen­ner at jeg gr­uer meg hver gang te­le­fo­nen rin­ger. Det er så man­ge som ikke vil el­ler kan ha kat­te­ne sine leng­re. Kat­ter er ikke noe verdt for folk.

LES OGSÅ: Unngå ferietabbene

Red­det Chris

Til­ba­ke på hjel­pe­sen­te­ret i Kob­ber­vik­da­len. Der mø­ter vi kat­ten Chris på iso­lat. Chris har en spe­si­ell his­to­rie. Da han ble fun­net had­de han bruk­ket bak­bei­net og gikk på tre bein. Kan­skje han var på­kjørt? Ska­den var ikke helt ny og bei­net had­de grodd feil sam­men.

Nå er Chris ope­rert – med en pris­lapp 10.000 kro­ner – og det ser ut til å gå bra.

– Han er en til­lits­full og skjønn pus, sier Aud Vogt Johansen og hå­per Chris snart får et nytt hjem.

LES OGSÅ: Denne kan koste deg 40.000 kroner

Meldingene strømmer inn

Mat­til­sy­net får sta­dig fle­re be­kym­rings­mel­din­ger om kjæ­le­dyr.

– Vi får mel­din­ger så å si dag­lig. Det er en øken­de ten­dens, sier dis­trikts­sjef Rita Aina Kven­ne­jor­de.

Mel­din­ge­ne gjel­der både hund og katt, men mest kat­ter. Og al­vor­lig­hets­gra­den va­ri­e­rer. I noen til­fel­ler hol­der det å vei­le­de ei­e­ren litt på te­le­fo­nen. I den and­re en­den av ska­l­aen tar Mat­til­sy­net over dy­ret.

LES OGSÅ: Grevlinguenighet på Åskollen

Grov om­sorgs­svikt

– Hvis ei­e­ren ikke er i stand til å ta hånd om hun­den el­ler kat­ten, må vi gjø­re det. Det er et al­vor­lig skritt som vi må ta når det er snakk om grov om­sorgs­svikt, for­kla­rer hun.

Det hen­der folk bare rei­ser fra et dyr hjem­me.

– Det kan man ikke. Ikke kat­ter hel­ler, slår Kven­ne­jor­de fast og på­pe­ker at dy­re­ne tren­ger til­syn og stell.

Selv om Mat­til­sy­net over­tar an­sva­ret for en hund el­ler katt som li­der, har ei­e­ren li­ke­vel rå­de­rett over dy­ret. Mat­til­sy­net må ha til­la­tel­se fra eier for å kun­ne om­plas­se­re dy­ret.

– Hvis ikke eier øns­ker det, er av­liv­ing dess­ver­re den enes­te løsn­in­gen med det re­gel­ver­ket vi har i dag.

LES OGSÅ: Plukket 1.700 snegler på én kveld

– Tenk deg godt om

Mat­til­sy­net sam­ar­bei­der med dy­re­vern­so­rg­an­is­asjo­ne­ne om om­plas­ser­ing, hvis det blir løsn­in­gen.

Rita Aina Kven­ne­jor­de opp­ford­rer folk inn­sten­dig til å ten­ke seg godt om før de skaf­fer seg kjæ­le­dyr. Og fe­rie er noe man er nødt til å ta med i vur­der­in­gen. For hva gjør vi med dy­ret da? Har vi råd til det? For det kos­ter å ha for­svar­lig pass av kjæ­le­dyr, på­pe­ker Kven­ne­jor­de og an­be­fa­ler kat­te- el­ler hun­de­pen­sjo­nat.

LES OGSÅ: Ulv i nabolaget skaper følelser

Skal ikke uten­lands

Å ta med pus el­ler Plu­to på tur til ut­lan­det fra­rå­der Mat­til­syn-sje­fen på det ster­kes­te. Da kan de dra med seg syk­dom­mer hjem, og det er mye å pas­se på når de skal inn i Norge igjen.

– La dy­ret få fe­rie også.

Et an­net inn­sten­dig råd er å mer­ke kat­te­ne sine, slik at det er mu­lig å fin­ne ei­e­ren hvis kat­ten kom­mer på av­ve­ie.

LES OGSÅ: Veterinærer i Norge er tomme for motgift

Mate kat­ten

Alle har en hjel­pe­plikt der­som de kom­mer over syke, skad­de el­ler hjel­pe­lø­se dyr. Men i dis­se ti­der, hvor man­ge kat­ter er ute på egen hånd for­di mat­mor el­ler mat­far er på fe­rie, hel­ler Kven­ne­jor­de kaldt vann i blo­det på barm­hjer­ti­ge sa­ma­ri­ta­ner:

– Ikke gi kat­ter som til­fel­dig­vis står på trap­pen din mat! Hvis du gjør det, på­tar du deg an­sva­ret for dy­ret. Kat­ten vel­ger da kan­skje deg som mat­mor iste­den. Hvis kat­ten blir syk el­ler ska­det, er det da ditt an­svar å sør­ge for ve­te­ri­nær­hjelp, med de kost­na­de­ne det med­fø­rer.

Fore­lø­pi­ge er ikke man­ge hun­der på fe­rie-vid­van­ke. Vi­king Dram­men mel­der om to-tre i uken. Hvis ei­e­ren ikke mel­der seg, plas­se­res de i ken­nel.

LES OGSÅ: Bare se, ikke røre

Jobber hardt med omplassering

Det nyt­ter ikke å kom­me på dy­re­kli­nikk-dø­ren for å få av­li­vet et friskt dyr. Dét vir­ker det som om folk har skjønt.

– Vi har in­gen stor på­gang av det vi kan kal­le ma­ke­lig­hets-av­li­vin­ger på grunn av fe­rie, sier ve­te­ri­nær og dag­lig le­der Ei­nar Rudi ved Dram­men Dy­re­kli­nikk. En rin­ge­run­de til and­re dy­re­kli­nik­ker i om­rå­det be­kref­ter det sam­me inn­tryk­ket.

– Hel­dig­vis har vi ikke mye av det. Men vi vet at det ple­ier å bli litt mer når fel­les­fe­rien set­ter inn for fullt, sier Ash­lee Berg-Johansen ved TAM Dy­re­kli­nikk på Lier­top­pen.

Men noen vel­ger å av­li­ve syke og svært gam­le hun­der el­ler and­re kjæ­le­dyr før fe­rien. Det sy­nes Rudi er for­nuf­tig.

– Det er en lur måte å gjø­re det på, slik at sor­gen og sav­net blir litt mind­re.

Ved dy­re­kli­nik­ke­ne job­bes det hardt for å få om­plas­sert fris­ke dyr som folk av en el­ler an­nen grunn ikke kan ha len­ger.

– Vi gjør en iher­dig inn­sats for å få til en løsn­ing og har red­det man­ge dyre­skjeb­ner, sier ve­te­ri­nær og dag­lig le­der ved Ås­si­den Dy­re­kli­nikk, Ing­vild Er­vik og tar oss med for å hil­se på hus­kat­ten Erna.

Erna har vært på dy­re­kli­nik­ken len­ge og har et nytt hjem i sik­te. Ny eier er klar og kom­mer for å hen­te Erna så snart hun er hjem­me fra fe­rien. Al­ler­gi hos et fa­mi­lie­med­lem var år­sa­ken til at Erna måt­te om­plas­se­res.

LES OGSÅ: Disse betyr trøbbel i huset ditt