Holmenbrua tåler ikke de største bilene

Rambøll har påvist en rekke skader på Holmenbrua. Brua tåler ikke vekten av de tyngste kjøretøyene, og mye tyder på at lastebiler neste år må bruke Strømsøbrua til og fra Holmen, mens de må bruke Øvre Sund bru dersom de skal krysse elva.

Rambøll har påvist en rekke skader på Holmenbrua. Brua tåler ikke vekten av de tyngste kjøretøyene, og mye tyder på at lastebiler neste år må bruke Strømsøbrua til og fra Holmen, mens de må bruke Øvre Sund bru dersom de skal krysse elva. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Hol­men­brua er i så dår­lig for­fat­ning at den ikke tå­ler be­last­nin­gen fra de største kjø­re­tøy­ene. Der­som det ikke byg­ges en ny bru, er da­gens kaos i dram­mens­tra­fik­ken bare en li­ten for­smak på det som kom­mer.

DEL

DRAMMEN: Drammens Tidende har flere ganger de siste månedene stilt Statens vegvesen spørsmål rundt tilstanden på byens bruer i forbindelse med de endeløse køene.

Svaret fra veivesenet har vært at de har kontroll, og at det ikke har vært noen problemer med bruene.

Nå kan Drammens Tidende avsløre at veivesenet for over et halvt år siden fikk en rapport som sier at Holmenbruas tilstand er kritisk, og at en rekke tiltak må settes i verk.

Ram­bøll, som har un­der­søkt brua på opp­drag fra vei­ve­se­net, le­ver­te sin rap­port i ap­ril. Der kom de med for­slag til uli­ke til­tak som må gjen­nom­fø­res for å øke br­uas bæ­re­ev­ne.

LES OGSÅ LEDEREN: – Byutviklingen er i krise

Mer enn 20.000 bi­ler

Pro­ble­met er rett og slett at Hol­men­brua ikke tå­ler be­last­nin­gen fra de største kjø­re­tøy­ene som kjø­rer over den. En­ten må be­last­nin­gen re­du­se­res kraf­tig på den snaue 230 me­ter lange brua fra rund­kjø­rin­gen på Bra­ger­nes og over til Hol­men el­ler så må den ut­bed­res. Og det­te ar­bei­det kan ikke gjen­nom­fø­res uten at brua sten­ges.

Det kjø­rer mer enn 20.000 bi­ler over Hol­men­brua hvert døgn. Den store tra­fik­ken er ikke noe pro­blem i seg selv, til tross for at Ram­bøll på­pe­ker at en så stor tra­fikk­meng­de nor­malt ville ha ut­løst krav om fi­re­felts­vei.

Men per­son­bil­tra­fik­ken blir uan­sett be­rørt i stor grad der­som brua sten­ges for re­pa­ra­sjo­ner. Over 20.000 bi­ler må i så fall fin­ne and­re vei­er over elva, hvert enes­te døgn, og det­te vil gi store ut­ford­rin­ger i by­tra­fik­ken som al­le­re­de pre­ges av kao­tiske til­stan­der.

Hvor len­ge brua blir stengt av­hen­ger av hvor store re­pa­ra­sjo­ner som må ut­fø­res.

I rap­por­ten pe­kes det på en rek­ke svak­he­ter ved brua. Det er blant an­net på­vist sprek­ker i både pi­la­rer og i bru­le­ge­met, og det er fare for at ar­me­rin­gen er svek­ket av rust. I tillegg er rekk­ver­ket langs brua på øst­si­den mot Hol­men så lavt og svakt at det ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne.

Rekk­ver­ket ut­gjør der­med en fare for liv og hel­se, der­som en bil skul­le kjø­re inn i det og videre ut i elva.

Bare re­pa­ra­sjo­ner av rekk­ver­ket vil på­vir­ke tra­fik­ken i stor grad.

– Stål­rekk­ver­ket er av oss vur­dert så svakt at det bør vur­de­res ut­skif­tet snarest. Mon­te­ring av nytt rekk­verk vil imid­ler­tid føre til inn­snev­ring av kjø­re­ba­nen, som fra før av ikke er bredere enn nød­ven­dig, skri­ver Ram­bøll i rap­por­ten til veivesenet.

LES OGSÅ: Veisjefen: – Det­te er en has­te­sak

Sto­re over­skri­del­ser

For 18 år si­den ble det fast­slått at brua ikke tå­ler kjø­re­tøy som vei­er mer enn 50 tonn og et mak­si­malt ak­sel­trykk på 10 tonn.

Det ble også gjort un­der­sø­kel­ser av br­uas bæ­re­ev­ne, og på en­kelte ste­der av brua var be­last­nin­gen 24 pro­sent over det som blir reg­net som sik­kert.

I rap­por­ten fra ap­ril i år an­be­fal­te Ram­bøll på nytt at Hol­men­brua sten­ges for kjø­re­tøy over 32 tonn og mak­si­malt ak­sel­trykk må set­tes til åtte tonn. Det­te vil gi store kon­se­kven­ser for trans­port til og fra Hol­men.

Sta­tens Vegvesen har imid­ler­tid fått Vei­di­rek­to­ra­tets til­la­tel­se til at gren­sen på 50 tonn opp­rett­hol­des ut 2015. Men det er høyst tvil­somt om det gis dis­pen­sa­sjon fra vekt­gren­se­ne Ram­bøll fore­slår, et­ter ut­gan­gen av nes­te år.

Det has­ter alt­så med å gjø­re noe med Hol­men­brua, slik at gods­trans­por­ten til og fra Hol­men ikke blir al­vor­lig ska­de­li­den­de.

LES OGSÅ: Vil sjekke alle lyskryssene i byen

Tre løs­nin­ger

I rap­por­ten skis­se­rer Ram­bøll tre løs­nin­ger på pro­ble­met.

● Det byg­ges en ny bru ved si­den av da­gens bru in­nen fem år.

Inn­til en ny bru står klar inn­fø­res det be­grens­nin­ger på Hol­men­brua, slik at kjø­re­tøy over 32 tonn ikke får kjø­re over den. Det mes­te av det fore­slåt­te ved­li­ke­holds­ar­bei­det kan da drop­pes el­ler ut­set­tes. Det­te er et­ter Rambølls vur­de­ring den bes­te løs­nin­gen, men sam­ti­dig også den dyreste. Kostnaden for en ny bru er foreløpig estimert til minst en kvart milliard kroner, men det antas i rapporten at kostnadene kan øke betraktelig hvis man skal gjøre brua mer tilgjengelig for gående og syklende.

● Den and­re løs­nin­gen er at det byg­ges en ny bru i lø­pet av de kom­men­de ti åre­ne.

Det mest nød­ven­dige ved­li­ke­hol­det må da gjen­nom­fø­res nå, resten av vedlikeholdet kan da droppes fordi det kommer en erstatningsbru.

● Den tred­je løs­nin­gen er at byg­gin­gen av en ny bru ut­set­tes i nær­mere 20 år.

Da må det gjen­nom­fø­res store ut­bed­rings­ar­bei­der på Hol­men­brua i åre­ne som kom­mer, og det­te får de største kon­se­kven­se­ne for all tra­fikk som går der i dag.

LES OGSÅ: Nødetatene slår alarm om trafikksituasjonen

Litt bedre tid

I rap­por­ten an­be­fa­ler Ram­bøll at den and­re løs­nin­gen leg­ges til grunn for det videre ar­bei­det.

En slik løs­ning vil gi litt bed­re tid til å pro­sjek­te­re en ny bru, sam­ti­dig som den­ne løs­nin­gen ikke ut­lø­ser det største ved­li­ke­holds­be­ho­vet nå.

– Ved byg­ging av ny bru i lø­pet av 5–10 år vil det være for­svar­lig ikke å gjen­nom­fø­re noen re­ha­bi­li­te­rings­til­tak ut­over det mi­ni­mum som trengs av tra­fi­kale og sik­ker­hets­mes­sige grun­ner, skri­ver Ram­bøll i rap­por­ten.

LES OGSÅ: Ny tunnel i Strømsåsen ferdig i 2022

Artikkeltags