DRAMMEN: Det er søn­dag kveld i Dram­men, og vi tel­ler 14 tig­ge­re på Bra­ger­nes torg. Iføl­ge La­ris­sa Caldararu, som har tig­get i Dram­men i snart ett år, er de fles­te fra os­lo­mil­jø­et.

– Åhh ... det er alt­for man­ge nå. På det vers­te, for et par uker si­den, var det 50-60, sier hun.

Si­den 1. au­gust 2011 ble po­li­ti­ved­tek­te­ne i Dram­men end­ret slik at de kan kre­ve for­hånds­mel­ding av pen­ge­inn­sam­le­re.

Fram til nå har po­li­ti­et ment at de har over­sikt over tiggermiljøet i sen­trum, og drop­pet hele meldepåbudet. Nå blir det­te li­ke­vel inn­ført i Dram­men fra og med pås­ken.

År­sa­ken er en­kel: Det har blitt fle­re tig­ge­re.

Til tross for bi­ten­de vin­ter­kul­de har opp mot 30 ru­me­ne­re til­brakt vin­te­ren i Dram­men. Det er tre gan­ger så man­ge som for­ri­ge vin­ter.

LES OGSÅ: – Vi sover ute og det er kaldt

Tren­ger over­sikt

– Vi har nå et be­hov for å ha over­sikt over hva som fore­går i byen, sier Dag Eb­be­stad, le­der for or­dens­av­de­lin­gen ved Dram­men po­li­ti­sta­sjon.

– Hvil­ke sank­sjons­mu­lig­he­ter har dere der­som tig­ger­ne ikke mel­der seg?

– Det er et på­legg. Hvis de ikke mel­der seg, så får de ikke tig­ge. I vers­te fall er det iføl­ge po­li­ti­lo­ven straff­bart, sier Eb­be­stad.

Er­fa­rin­ger fra and­re po­li­ti­dis­trikt, vi­ser at re­gist­re­ring av tig­ge­re gir po­li­ti­et over­sikt over om dis­se også be­går an­nen kri­mi­na­li­tet.

LES OGSÅ: Flere rumenere bortvis fra Bragernes kirke
LES OGSÅ: Plaget av aggressive tiggere

Tror på kao­tisk som­mer

– Det er bra at po­li­ti­et star­ter å re­gist­re­re tig­ger­ne. Da vet de mer om hver per­son. Men man­ge snak­ker om at de ikke li­ker det. De tri­ves best i skyg­gen, sier La­ris­sa Caldararu.

Hun og søs­te­ren Vic­to­ria reis­te til Dram­men for snart ett år si­den for å fi­nan­si­ere mo­rens sy­ke­hus­reg­nin­ger og for­sør­ge res­ten av fa­mi­li­en i Ro­ma­nia. La­ris­sa har brukt vin­te­ren til å lære seg norsk, og har fått nor­ske ven­ner til å huse hen­ne i den vers­te kul­den.

And­re har so­vet hos Frel­ses­ar­me­en, når gra­de­stok­ken har krø­pet un­der ti mi­nus. På det mes­te har de hu­set 24 ru­me­ne­re over nat­ten.

Den sis­te ti­den har det vært rundt 17 per­so­ner.

La­ris­sa Caldararu tror det kom­mer man­ge fle­re til som­me­ren, og sier at det snak­kes om det blant tig­ger­ne.

– I som­mer blir det kaos. Jeg tror Nor­ge må be­stem­me seg for om de skal hjel­pe oss el­ler sten­ge gren­sen, sier Caldararu.

LES OGSÅ: Ga jobb til åtte av tiggerne
LES OGSÅ: Her drømmer de om Drammen