DRAMMEN: Kommunen har fått beskjed om å legge forholdene bedre til rette.

Handikapforbundet klaget saken inn for likestillings og diskrimineringsombudet.

Nå har Drammen kommune klaget anmodningen om å sørge for universell utforming inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Juridisk diskusjon

Kommunen ønsker ifølge daglig leder Paul Røland i Drammen Eiendom KF å teste ut hva som vil være kravet i slike saker.

– Dette er en juridisk diskusjon som er interessant i forhold til all annen eksisterende bygningsmasse, sier Røland.


Han sier at kommunen vil ha svar på hva som kreves i forhold til tidsfrister og utforming.

Det er i første omgang satt av 5 millioner kroner til nødvendige tiltak ved barneskolen på Åssiden. Det anslås at det vil være behov for 15 millioner kroner for å gjøre skolen tilgjengelig for alle.

Kartlegger

– Det vil bli foreslått avsatt av mellom 5 og 10 millioner kroner til ytterligere utbedringer på skoler i kommunen i det neste budsjettet, sier Røland.

– Vi vet at det kommer en elev med funksjonshemning hit neste skoleår. Skolebygget skal tilrettelegges slik at det er klart for denne eleven. Etter hvert skal hele skolen tilrettelegges for alle med alle typer funksjonshemninger, sier han.

Drammen Eiendom har startet arbeidet med å kartlegge behovene for oppgradering til dagens krav.

Han forteller at Drammen Eiendom KF først tilrettelegger på skolene med størst behov, men at det er behov for universell tilrettelegging ved flere av kommunens skoler.

Blant annet er det planlagt heis i skolen som ble åpnet i 1974. Handikaptoalett står også på planen. Det samme gjør reduksjon av gulvterskler og montering av håndlist på alle trappene.

– Det er mye som må gjøres, både av små og store ting. Vi sørger for at de viktigste tingene kommer på plass først, sier Røland.

Positivt

Arne Lein, forbundsleder i Handikapforbundet ser positivt på at saken får en prøving i en høyere instans. Pr. i dag kan ikke handikappede være elever ved skolen.

Han ser det som svært viktig at barn, og foreldre, kan bruke skolen som tilhører deres nærmiljø.

– Skolen er et utrolig viktig sted fordi det er en bygning og institusjon som brukes av mange til mange forskjellige ting. Det er et sted hvor neste generasjon skal oppdras.

Når barn ikke får deltatt på skolen, får de heller ikke deltatt i samfunnet, sier Lein.