Buskerud: Eldre realfagslærere pensjonerer seg i hopetall, og få nye kommer til. I 2010 uteksaminerte HiBu åtte lærere kvalifisert til å undervise i matte i videregående skole.

Om ti år vil vi mangle 14.000 til 18.000 lærere på landsbasis, ifølge prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB). En av de største utfordringene vil bli å få tak i nok kvalifiserte realfagslærere i videregående skole.

Les også: Realfag lønner seg

Tall fra SSB viser at 36 prosent av realfagslærerne i videregående skole i dag er over 60 år, og i underkant av en tiendedel under 39 år. Av lærerne som underviser i matematikk på 3. året er tre av fire over 60 år.

Eldrebølge

–Tallene på landsbasis gjelder også for Buskerud, vi står ovenfor en eldrebølge av realfagslærere, sier fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås.

I Buskerud kan så mange som 615 lærere, det vil si om lag 30 prosent av lærerstanden gå av med pensjon de neste fem årene. Blant disse er mange lektorer med full akademisk utdanning som underviser i de tunge fordypningsfagene på 3. året.

Disse har nå en gjennomsnittsalder på 55 til 60 år viser tall fra fylkeskommunen.

– Det er spesielt lektorer fra de gamle gymnasene det blir færre av, sier fylkesutdanningssjef Atterås.

Få nye lærere

I dag tilbys lektorutdanning i realfag ved de fleste universitet i Norge. Alternativt kan du bli kvalifisert til å undervise i realfag i videregående skole ved å bygge ut en fagutdanning fra universitet eller høyskole med praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Følg Hibu på twitter

Studenter som søker PPU-plass har gjerne master eller doktorgrad innenfor sitt fagfelt.

– Faget er populært blant søkerne, og i år tilbyr HiBu totalt 80 PPU-plasser. Det er 20 flere enn i fjor, sier Hein Lindquist, dekan ved lærerutdanningen.

Les også: Strengere krav til fremtidens lærere

Men disse plassene fordeles utover mange fagfelt og bare en brøkdel vil gi kvalifiserte realfagslærere til videregående skole i fremtiden.

– I 2010 var det totalt åtte som tok PPU med matte som fagdidaktikk ved HiBu. Men våre studenter kommer fra hele Østlandet, så det er ingen garanti for at de tar seg jobb i fylket, sier Lindquist.

Ikke bekymret

Fylkesutdanningssjefen bekrefter at de i fylkeskommunen er klar over utfordringene som venter de kommende årene. Det er imidlertid ikke iverksatt konkrete tiltak for å rekruttere flere realfagslærere.

– Per i dag rapporterer rektorene på de ulike skolene at de klarer å skaffe det personalet som trengs, sier Atterås.

Han tror at Buskeruds sentrale geografiske beliggenhet i hjertet av Østlandet vil gjøre fylket til en attraktiv arbeidsplass for fremtidige lærere. Samtidig påpeker han at det er veldig viktig for fylkeskommunen å rekruttere de med best faglig kompetanse til de videregående skolene i distriktet.

– Mens det tidligere har vært vanlig at søkerne kommer av seg selv, kan det i fremtiden bli nødvendig at vi går mer aktivt ut og henter søkere, sier han.

Seniortiltak

Lærere omfattes av ordningen om avtalefestet pensjon (AFP) og gis derfor mulighet til å pensjonere seg år de fyller 62 år. I 2008 vedtok fylkeskommunen å iverksette seniortiltak for å få lærerne i videregående skole til å bli lenger i jobb. Blant tilbudene er redusert arbeidstid eller økt lønn.

– Tiltakene har vist seg å være effektive, og vi har fått økt pensjonsalderen blant lærerne fra 62 til 63 år i gjennomsnitt, sier Hege Bakken, kommunikasjonsrådgiver i fylkeskommunen.